งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 710
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศรีฤทัย    แก้วฤดี
1. นางกมลทิพย์    กานุสนธิ์
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    ลับภู
1. นางสาวสถาพร    แซ่จ๋าว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนัทธมน    ระว้า
1. MissSun    Lili
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิษฎา    หาจำปา
1. นางสุนิสา    ประสิทธิ์นอก
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอริสรา    โยหา
1. นางสาวสุวรรณี    ธิลา
4
6 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณิสา    ซุยกระเดื่อง
1. นางสาวสุธาสินี    บุญเถื่อน
5
7 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชนิดา    ชนยุทธ
1. นางสาวรพีพรรณ    หมอปาร้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปิยธิดา    คามะนา
1. นางสาวภคมน    หมู่โยธา
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวน้ำฝน    บุระดา
1. นางสาวศศิประภา    โพธิรัตน์
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวฤทัยรัตน์    ธรรมเจริญ
1. นางสาวสุภาพร    ผลสนอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวภควรรณ    เนื่องลี
1. นางสาววิภาดา    ลาปะ
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววริศรา    สมสอางค์
1. MissLin    Ling
2. นางสาวเจษฎาภรณ์    ต้องเดช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวญาณิศา    ชินวงษ์
1. นางนารีรัตน์    จันทร์ทอง
2. นางสาวปฐมา    ปักการะนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุนิสา    ชินวงษ์
1. นางสาวภัทรพร    ยอดประทุม
4
15 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวฟาริดา    ชินภูเขียว
1. นายวชิร    สืบปรุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวธัญพิชชา    พิมพ์สิงห์
1. นางสาวนภารัตน์    หงษ์เพชร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................