งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 708
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวผุสวดี    อิสสรานนท์
2. นางสาวอาทิติยา    ได้วิเศษ
1. นางสาวมนทกานต์    เพ็งเหล่างิ้ว
2. นางระวีวรรณ    เวียงเพิ่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภีมกฤษฏิ์    เนตรกลาง
2. นายพรอนันต์    พวงนาค
1. นางสาวนลพรรณ    เหลี่ยมไทย
2. นายนเรนทร์ฤทธิ์    พุทธศรี
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสิทธิพร    เจริญแนว
2. นายวัชรพล    อ้วนพรมมา
1. นางพิมพ์พร    อุ่นผาง
2. นางสาววิไลลักษณ์    พิมสวัสดิ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................