งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 706
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐณิชา    ธีรพรชัยสิทธิ์
2. นางสาวสิริพร    โพธิ์ศรี
1. นายสุจิน    นามสทอน
2. นางสาวอภินุช    นาเลาห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววิภาวดี    คำภูมิหา
2. นางสาวอินธิรา    วงษุเพ็ง
1. นางสาวมาฆพร    ก้านพลู
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพิชญุตม์    สาผิว
2. นางสาวณัฐนรี    นัยสันทัด
1. นางกาญจนรัตน์    โต๊ะถม
2. นางสาวทิฆัมพร    ภคเมฆานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายรัฐนันท์    บุญวัฒ
2. นางสาววิภานันท์    บัวเกิด
1. นางสาวนลพรรณ    สุพรรณพานิขย์
2. นางสาวพชร    นพเก้า
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภัทรวลัย    เขื่อนคำ
2. นางสาวกิตติวรรณ    ปานาลาด
1. นางสาวขวัญฤดี    คลังบุญวาสน์
2. นางสาวอุไร    จันทิมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวทัศรินทร์    สีดำ
2. นางสาววรรษา    สมปัญญา
1. นางสาวไอยริณรัตต์    วังขันธ์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกัลยกร    พิทักษ์ประเสริฐ
2. นางสาวศิรภัสสร    เบ้าวรรณ
1. นางสาวณาตยาณี    บุตทนุ
2. นางสาวนรินทร์ทา    เนื่องมัจฉา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปวีณ์นุช    ราชาเดช
2. นายภาณุวัฒน์    จรพิมูล
1. นางสาวเสาวภา    แก้วแก่นคูณ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................