งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 704
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายรุจิรัฐฐ์    อรรคเลิศลาภ
2. นางสาวกฤษฎาธาร    ชมศิริตระกูล
1. นางกมลทิพย์    กานุสนธิ์
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกพร    กองศรี
2. นางสาวเนตรนภา    วันจะตะ
1. นางสาวกชมน    โนนสุวรรณ
2. นางถนอมศรี    เหลาหา
9
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรัตนะ    ดวงสาพล
2. นางสาวณัชชาภัทร    ด่านทองหลาง
1. Misszhang    jianhong
2. นางสาวสถาพร    แซ่จ๋าว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูเนกข์    ฟูกุนนา
2. นางสาวจิดาภา    จันทจร
1. นางสาวณัฏฐ์ธยาน์    รมณ์ชิต
2. นางสุภาพ    หมื่นพรม
7
5 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนาภรณ์    โพธิ์ศรี
2. นางสาวอรอนงค์    อุปสรรค
1. นางวรกร    ตรีเดช
2. นางสาวสิริวรรณา    ภานุพินทุ
4
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชมพูนุท    คลังกลาง
2. นางสาวรัตนภรณ์    นนตานอก
1. นางสาวธัชพรรณ    บุญโตนด
10
7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวไพลิน    ยิงลำ
2. นางสาวชลิตา    น้อยผาง
1. MissZhang    Shu
2. นางสาวอุไรวรรณ    บัวพันธ์
5
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววรนุช    วงศ์วีระขันธ์
2. นางสาวสมรรถกฤษฎ    ลีลาด
1. นางสาวกฤติกา    ไชยทุม
2. นายพิทักษ์    ประสิทธิ์นอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอิทธิพัทธ์    สีทะบาล
2. นายจิระพงศ์    มุกดาหาร
1. นางสาวจุฑาทิพย์    ชุมนุม
6
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์วิภา    พรมสิทธิ์
2. นางสาวนิศาชล    ศรีโนนม่วง
1. MissXiong    Shiqi
2. นางสาวกนกกาญจน์    แหวนนิล
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรชิตา    โพธิ์ศรี
2. นางสาวอริศรา    หอมคำพัด
1. นางสาวสุชาวลี    ทองโพธิ์ใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี    บุญเถื่อน
8
12 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกชกร    คำโพธิ์
2. นางสาวชลธิชา    ยาตาล
1. นางสาวมนัสญา    รักบุญ
6
13 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสมัชญา    อินทร์เฟื่อง
2. นางสาวชลธิชา    มีนา
1. นายชัชชัย    ทะวะระ
2. นางสาวอริสรา    วิลัยลาน
4
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอารญา    ทุมสิทธิ์
2. นางสาวอัจฉริยา    ภักดี
1. นางสาวชลลดา    ตั้งโชคดี
2. นางสาวรัษฎากร    ขันต๊ะ
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายรัตนพล    ศิริวรรณ
2. นายภัทรพล    เพชรโพธิ์
1. นายสมศักดิ์    สาวิกัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    นาเทเวช
2. นางสาววิจิตรา    สักขู
1. นางสาวพวงเพชร    ศรีใจ
5
17 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณหทัย    ภูกาบ
2. นางสาวจิราภรณ์    เกตุแก้ว
1. นางสาวภคมน    หมู่โยธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพิยดา    กะราม
2. นางสาวพัชรินทร์    เสมอ
1. MissWang    Lantian
2. นางสาวศศิประภา    โพธิรัตน์
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปรียาภรณ์    มอไธสง
2. นางสาวบัณฑิตา    ปมหิน
1. นางสาวจิตรดา    ธรรมทินโน
2. นางอรอนงค์    เพชรตะกั่ว
6
20 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพิมพิศา    หมวดเมือง
2. นางสาวสิรินารถ    ไสวงาม
1. นางสาวชลิดา    สิงห์เดช
5
21 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาวดี    สีบุพิมพ์
2. นางสาวบุศรา    เอกวงษ์
1. นางสาวเบญจพร    บุญแสนสุข
4
22 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุรัสวดี    นากาย
2. นางสาวศรัญยา    อ้วนภักดี
1. นางสาวขวัญฤดี    คลังบุญวาสน์
2. นางสาวอุไร    จันทิมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศุภสุดา    วงสีวอ
2. นางสาวศุภนิดา    วงสีวอ
1. นายศรายุทธ    นนสีราช
2. นางสาวสุภาพร    ผลสนอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายไกรวิชญ์    เมืองลี
2. นางสาวนิภา    เหล่าลาภะ
1. นางสาวกานติมา    มุนติเก
2. นางสาววิภาดา    ลาปะ
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเฉลิมพร    สุรพัสดี
2. นางสาวอมรรัตน์    แข่งขัน
1. นางสาวศิริกาญจน์    มะธิปิไข
4
26 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววนิดา    เกษะณี
2. นางสาวพรรณวษา    สุดเพาะ
1. MissLin    Ling
2. นางสาวภิรมย์มาส    เผ่ากันทะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวดวงดาว    มาตรา
2. นางสาวสุดารัตน์    จันทะวงษ์
1. นางสาวณัฐรัมภา    นาชัยภูมิ
2. นางสาวนับเดือน    บุตรละคร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวธัญญา    ปาฬี
2. นางสาวพัชรพร    นันท์ดี
1. MissYanghui    Fu
2. นางสาวจิราพร    เรืองโสภา
29 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกุลธิดา    ร่มพิมลรัตน์
2. นางสาวนริศรา    จันเขียว
1. นางสาวอินทร์แปลง    อบอุ่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนิศาชล    คำสว่าง
2. นางสาวกัญญารัตน์    ชำนาญเวช
1. นางนารีรัตน์    จันทร์ทอง
2. นางสาวภควรรณ    ห่อคนดี
7
31 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยะธิดา    คมคาย
2. นางสาววิชุดา    จำนงบุญ
1. นางสาววินทภัสร์    ผาเหลา
6
32 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกมลทิพย์    ธรรมดา
2. นางสาวมณีประภัสสร์    เพ็ชร์รุ่ง
1. MissLi Qing    Chun
2. MissSun    Qing
5
33 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกฤตยา    ถวิล
2. นางสาวจิราภา    เวียงเหล็ก
1. นางสาวณัฐปัณฑ์    กูกขุนทด
ชนะเลิศ
34 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศศิภาพรรณ    สีสุริ
2. นางสาวมนัสษิกา    อินสาแล
1. นางสาวสุภาภรณ์    ถิรศิลาเวทย์
4
35 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวยุภาพร    เภาคำ
2. นางสาวอารียา    ชาติสุข
1. นางอนงค์    วงค์ศรีวอ
8
36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายคฑาวุธ    อภัยสุข
2. นางสาวนันทิพร    ขันศิลา
1. นางสาวนภารัตน์    หงษ์เพชร
2. นางสาวศิริวิมล    หล้าป้อม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................