งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 703
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพีรัชชัย    สืบสิงห์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    เสมอจิตต์
1. นายชาญวิทย์    บางศรี
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรรณราย    สิงห์โต
2. เด็กหญิงอภิภา    ศรีพุทธา
1. Mr.Yang    Xiao hua
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภูณิศา    เขษมภูริชกานต์
2. เด็กหญิงมาริณี    บุญชู
1. Mr.BI    GUO XIAN
2. นางสาวสถาพร    แซ่จ๋าว
4
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอารียา    ไกรยสอน
2. เด็กหญิงอารยา    ไกรยสอน
1. นางสาวทัศนนันท์    ตากแดดหัวโทน
6
5 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรวุฒิ    ปัดทำ
2. เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์    ศรีสวัสดิ์
1. นางวรกร    ตรีเดช
2. นางสาวสิริวรรณา    ภานุพินทุ
7
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    บุตรอำคา
2. เด็กหญิงนิศาชล    เมืองแพน
1. MissSun    Lili
2. นางสาวอุไรวรรณ    บัวพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญจน์สิตา    วงค์มุสิก
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์    ผันผาด
1. นายพิทักษ์    ประสิทธิ์นอก
2. นางสาวเบญจลักษณ์    รายะนาคร
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุนิสา    ดำดิน
2. เด็กหญิงชาลิสา    โล่ลา
1. นางสาวชฎารัตน์    เลิศพรประสพโชค
2. นางสาวชฎารัตน์    เลิศพรประสพโชค
10
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุศิษฏ์    แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายจิรโชติ    ลุนศรี
1. นางสาวกนกกาญจน์    แหวนนิล
2. นางสาวจุทาวรรณ    พันธุกูล
5
10 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศิรภัสสร    มูลดวง
2. เด็กหญิงนริศรา    อินทะปัน
1. นางสาวสุชาวลี    ทองโพธิ์ใหญ่
2. นางสาวสุธาสินี    บุญเถื่อน
9
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤภร    เธียรศรีเจริญ
2. เด็กหญิงกุลธิดา    กองสัมฤทธิ์
1. นางสาวพิชชาภา    ภูพานเพชร
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิง พิยดา    บุญมาศ
2. เด็กหญิงบุญญิสา    กันสุทธิ
1. นางสาวนพศร    สามขา
8
13 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    กาฬเพ็ญ
2. เด็กหญิงปิยะภา    นวลอ่อง
1. นางสาวมนัสญา    รักบุญ
4
14 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธารทอง    บัวแสง
2. เด็กหญิงอริสรา    พรมลารักษ์
1. นายชัชชัย    ทะวะระ
2. นางสาวอริสรา    วิลัยลาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายยุทธพล    รูปสูง
2. เด็กหญิงฐิตาพร    สมอคำ
1. นางสาวชญานิศ    เทียมตะขบ
2. นางสาวศุภาพิชญ์    โจมศรี
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอินทิรา    ทองเมือง
2. เด็กหญิงโพธิรัตน์    พิลาเคน
1. นายสมศักดิ์    สาวิกัน
6
17 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศิวะพรหม    ภูผาผิว
2. เด็กชายอนุภัทร    กงชัยยา
1. นางสาวพวงเพชร    ศรีใจ
5
18 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์    เสมอหน้า
2. เด็กหญิงรินฤดี    ตุเกตุ
1. นางสาวสุนันท์    วรขันธ์
2. นางสาวเทวี    โฉมงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวรรธนอร    นามลักษณ์
2. เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา    นุ่นขาว
1. MissWang    Lantian
2. นางสาวศศิประภา    โพธิรัตน์
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิชา    นาบำรุง
2. เด็กหญิงภัทรมน    การสร้าง
1. นางสาวจิตรดา    ธรรมทินโน
2. นางอรอนงค์    เพชรตะกั่ว
5
21 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจิตติมา    กางตัน
2. นางสาวพัชรพร    งอยภูธร
1. นางสาวเบญจพร    บุญแสนสุข
6
22 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุพิชฌา    จันทร์สีดา
2. เด็กหญิงอังคณา    พิมพ์โสภา
1. นางพิมลรัตน์    จอดพิมาย
2. นางสาวอรวรรณ    กวนเวียงจันทร์
7
23 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพิชามญช์    กางโนน
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ผมพันธ์
1. นางสาวขวัญฤดี    คลังบุญวาสน์
2. นางสาวอุไร    จันทิมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกุลณัฐ    ธิวะโต
2. เด็กชายวโรดม    สุวรรณเวียง
1. นางพรทิพย์    วรรณคำ
2. นางสาวอนุสรา    หมุนทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลิตตา    พวงไธสง
2. เด็กหญิงยลรดา    พิมภักดิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์    เพียรแก้ว
2. นางสาวดาริกา    จันทะแพน
26 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐภัทร    ศิริภักดิ์
2. เด็กหญิงปานกนก    ชารีวงษ์
1. นางสาวปพาวรินทร์    ซื่อตรง
4
27 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์    ภูบุญอิ่ม
2. เด็กหญิงวิรมณ    แสงทะมาตย์
1. นางสาวกานติมา    มุนติเก
2. นางสาววิภาดา    ลาปะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์    แสงกาง
2. เด็กหญิงจารุภา    ปลอดกระโทก
1. นางสาวกานดา    เรืองวานิช
ชนะเลิศ
29 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา    บุญแนน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    นารีจันทร์
1. MissLin    Ling
2. นางสาวภิรมย์มาส    เผ่ากันทะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงคัมภีร์พรรณ    หงทอง
2. เด็กหญิงปริศนา    สมตา
1. นางสาวมลฤทัย    พรมวัง
5
31 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนุชวรา    ลือเลื่อง
2. เด็กหญิงศรญา    เนื่องวงษา
1. นางสาวณัฐรัมภา    นาชัยภูมิ
2. นางสาวนับเดือน    บุตรละคร
4
32 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงนัทชา    แข็งขัน
1. MissYanghui    Fu
2. นางสาวจิราพร    เรืองโสภา
5
33 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ไกรยะ
2. เด็กหญิงลักษมล    ข้อลา
1. นางนารีรัตน์    จันทร์ทอง
2. นางสาวภควรรณ    ห่อคนดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
34 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงญารดา    พลเสนา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    พิมพ์แหวน
1. นางสาววินทภัสร์    ผาเหลา
4
35 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริรัตน์    หมู่หาญ
2. เด็กหญิงอินทิรา    อังวะ
1. MissCHANG    MING
2. MissLIU    ZHENGDI
8
36 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภุมรินทร์    ศักดา
2. เด็กหญิงวิจิตรา    แก้ววิเศษ
1. MissLi    Qing Chun
2. MissSun    Qing
6
37 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนารีรัตน์    พวงปัญญา
2. เด็กหญิงฺธิดาลักษณ์    เมืองแพน
1. นางสาวกาญจนา    ใกล้กลาง
ชนะเลิศ
38 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ทองล้น
2. เด็กหญิงจริยาวดี    ถิลา
1. นางสาวสุภาภรณ์    ถิรศิลาเวทย์
7
39 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปริฉัตร    พิศกลาง
2. เด็กหญิงสุพิชญา    ทองเหลือง
1. นางสาววิไลวรรณ    แจ้งจำรัส
40 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอภิสรา    บัวศรี
2. เด็กหญิงอารยา    สานิพันธ์
1. นางสาวชนิกานต์    ปนรัตน์
2. นางสาวนภารัตน์    หงษ์เพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................