งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวประณีกานต์    ยีรัมย์
2. นางสาวสมรรัตน์    แก้วลือ
3. นางสาววรัญญา    บังสา
4. นางสาวสุกัญญา    อินทรสา
5. นายสมชาย    ชาสังข์
1. นางกัญญ์ภัทร์    ปทุมมชาติ
2. นางสาวถิระนันต์    ฤทธิทิศ
4
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวบุญญิสา    พาผล
2. นางสาวชมพูนุช    เสียงดัง
3. นางสาวพราวตะวัน    สุวคนธ์
4. นางสาวศิรัณญา    ชินธร์ณเศรษฐ์
5. นายเจษบดินทร์    ชัยศิริ
1. นางรพีพรรณ    พายุหะ
2. นายวิชัย    สายเมฆ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกีรติ    ศรีมงคลกาญจน์
2. นางสาวรุ่งฟ้า    ออง
3. นางสาวลลิตา    ประดับกุล
4. นางสาววิิมลพร    อามาตย์มนตรี
5. นายพสิษฐ์    พลอยงาม
1. นางสาวขวัญขนก    รัตนมาลี
2. นางวาริษา    แพงปัสสา
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิยาภรณ์    ศรีภูพาน
2. นางสาวศิริลักษณ์    มูลมา
3. นางสาวพิชริกา    วรรณมูล
4. นางสาวอัญชลิตา    ภักดี
5. นางสาวรัชนีกร    คำป้อง
1. Mr.Endrex David Subaybay    .
2. นางสนธยา    กุมพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุดารัตน์    พลเทียน
2. นางสาวชลนิสา    จำปารอด
3. นายธวัชศรีมงคล    กันพล
4. นายเกรียงไกร    ดาวังปา
5. นางสาวปภัสรา    สอนเวียง
1. นางสาวณฤดี    เหล่าคนค้า
2. นางภรณิการ์    อุณาภาค
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายมินท์ธาดา    คำหอม
2. นางสาวสไบพร    สะสิม
3. นายจักรวัฒน์    พยุงวงศ์
4. นางสาวณัฎฐนันท์    เขาแก้ว
5. นายปัฐวพงษ์    คำสาลา
1. นางสาวพราวแพรว    คำโส
2. นางสาวพัชราภรณ์    จันทรโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจินตนา    โชคเหมาะ
2. นางสาววาสนา    โพธิ์พัฒน์
3. นางสาววราภรณ์    นาคำ
4. นางสาวพรทิพย์    นาทองทิพย์
5. นางสาวเอวิตรา    สมภาร
1. นางธิดา    โกจารย์ศรี
2. นางสาวภานุดา    ธีระธนานนท์
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธนพร    ธนะสิริสุข
2. นางสาวปนัดดา    จิตจานุรัก
3. นางสาวจุฑามาศ    ยอดสาย
4. นางสาววิจิตรา    ปินตายอด
5. นายชัชวาลย์    สีเหลือง
1. MissNyincho    Vivian Viga-ah
2. นางอรอุมา    สุวรรณหงษ์
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอภิญญา    นาคมณี
2. นายเสกสรรค์    ปะเสนัง
3. นางสาวภัทรกานต์    เพียรแก้ว
4. นางสาวธนภร    นิลโชติ
5. นางสาวรุ่งนภา    ยนจอหอ
1. Mr.George    Zinampan
2. นางวิศนี    มิเถาวัลย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวมัณฑนา    แสนตอ
2. นางสาวอันเจลีค    ชมิทซ์
3. นางสาวกฤษณา    ชีวิต
4. นายสุทธิพงษ์    เนาวิรัตน์
5. นายมนตรี    กาญบุตร
1. นางกัณฑิมา    ทิศสีราช
2. นางสาวเพชรา    เทือกเพีย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุพัตรา    ไตรพรม
2. นางสาวปฏิมากร    วันสืบ
3. นางสาวธัญลักษณ์    อินจันทร์
4. นายคมสันต์    พบวงษา
5. นายรณภูมิ    ภูแช่มโชติ
1. นางสาวนันทิยา    สีแก้วรัตนะ
2. นางเพ็ญประภา    อินทรปัญญา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสัจจกุล    กุลดา
2. นายอภิชาติ    คุณเนตร
3. นางสาวอริสรา    พรหมเสน
4. นางสาวนวพร    ธรรมรังศรี
5. นางสาวชมัยมล    แข็งขัน
1. นางพัฒนาพร    ศรีโปฎก
2. นางสาวรุ้งตะวัน    สังฆทิพย์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชลธิชา    ธนะภูมิชัย
2. นายจิรายุทธ    บุญแดง
3. นางสาวอาริศา    สุขันธ์
4. นางสาวจารุวรรณ    เวียงวิเศษ
5. นายอมรเทพ    รักษาภักดี
1. นายกิตติวัฒน์    อาจญาจารย์
2. นางนันทนา    ภาโนชิต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนภสินธุ์    ทองโคตร
2. นายพรชัย    ผานาค
3. นางสาวกมลชนก    รอนยุธ
4. นางสาวกฤชกรณ์    เจริญรักษ์
5. นางสาวนางสาวฉัตรศิริสุภัค    สิมารักษ์
1. นางสาวจิราภรณ์    หวานแท้
2. นางสาวทิวาทิพย์    ภูสะทด
4
15 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวบัณฑิตา    หงษ์สระแก้ว
2. นายชัยชนะ    สมีดี
3. นางสาวสุภัสสรา    กาวี
4. นางสาวภุมวารี    มีชัยมาตย์
5. นายพชร    สิงห์ยะบุศย์
1. นางปรียา    แสงศรี
2. นางรัชดานุศร    สุพร
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสายันต์    บริวงษ์
2. นายณัฐวุฒิ    จำปา
3. นางสาวสโรชา    เครือภักดี
4. นางสาวสาวิตรี    ลีทองดี
5. นางสาวอภิญญา    นวลแสง
1. นางบำเพ็ญ    เหมเมือง
2. นายอดุลย์    อุดมบัว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................