งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 701
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปรานต์    กองศรี
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    วงษ์วะดี
3. เด็กหญิงวรัญญา    มะทา
4. เด็กหญิงพรพรรณ    พรหมภักดิ์
5. เด็กหญิงยุภาภรณ์    ศักดิ์ชัยพิบูรณ์
1. นายชาติสนอง    ชนะบุญ
5
2 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภัสสร    เคนดา
2. เด็กชายธนาเดช    นาพิลา
3. เด็กหญิงศิริวัลย์    ปัถวี
4. เด็กหญิงปริยากร    สิมผิว
5. นางสาวบัณฑิตา    ทองภู
1. นางนงนภา    พื้นแสน
2. นางสุมณฑา    จันทราช
4
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายจักกฤษ    วงษ์ภูมี
2. เด็กหญิงบุณยวีร์    นครศรี
3. เด็กหญิงธาราพร    สุขขา
4. เด็กหญิงอาทิตยา    ละครขวา
5. เด็กหญิงมาธาวี    โพธิ์ทอง
1. นางดารา    คำเพราะ
2. นางสาวนงพงา    อึ้งวงษ์วัฒนา
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    จุดศรี
2. เด็กหญิงวรินธร    พันธุ์เกตุ
3. เด็กหญิงดวงเพ็ญ    ละม่อม
4. เด็กหญิงลลิตา    เจ็กรักษ์
5. เด็กหญิงกรกรต    สมจันทร์
1. นางสาวรวิวรรณ    ศรีนวล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธัญธร    บุญญฤทธิ์
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์    โยทองยศ
3. เด็กหญิงชัญญานุช    บัวหา
4. เด็กหญิงปภาวรินท์    สุราสา
5. เด็กหญิงมิ่งกมล    วิจารณ์ไพบูลย์
1. นางกนกกานต์    รองไชย มุ่งเขตกลาง
2. นางพรรณรัตน์    ชัยชนะสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณฐกร    มูลจุล
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    พิมล
3. เด็กหญิงเกตมณี    อึ้งวงษ์
4. เด็กชายพรชิตา    ตะรีสูน
5. เด็กหญิงพัชรินทร์    โคตรธิสาร
1. นายชินกรณ์    หงษ์สนิท
2. นางสาวปุณณรักษ์    ปุรัมภะเว
5
7 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัทธนันท์    นามโสม
2. เด็กหญิงนริศรา    วงษาสม
3. เด็กหญิงนิรัชพร    ด้วงอินทร์
4. เด็กหญิงประภาภรณ์    เครือวัลย์
5. เด็กชายอรุณ    เลิศวิชญกมล
1. นายกฤษฎา    โพธิ์ชัยรัตน์
2. นางสาวณฤดี    เหล่าคนค้า
4
8 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูริภัทร    ยินเสียง
2. เด็กหญิงเรืองชฎวรรณ    เรืองช่อ
3. เด็กหญิงยุพาภรณ์    ปัญจะ
4. เด็กหญิงสุดาวัลย์    ศาลางาม
5. เด็กชายธีรสิทธิ์    แสนหล้า
1. นางสาวชลธิชา    ตะโก
2. นางไพรพรรณ์    กองเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงรัตนาวดี    ภิรมย์เชย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สะพู
3. เด็กหญิงอริสา    นามสนธ์
4. เด็กชายผาภูมิ    แสนพงษ์
5. เด็กชายนนทวัฒน์    สอนบาล
1. นางศริญญา    โชควัฒนาสิทธิกูล
10 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    บังจันทร์
2. นายลีโอเนล    บรูแน
3. นางสาวปณิตา    พิลาบุตร
4. นางสาวพัชรีพร    ศรีสุข
5. เด็กหญิงอริสา    ปัตตะ
1. นางพราวแพรว    คำโส
2. นางสาวพัชราภรณ์    จันทรโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทวีพร    ไชยเสนา
2. เด็กหญิงชนิสรา    แผลงมา
3. เด็กหญิงชนิภรณ์    กุมชัยภูมิ
4. เด็กชายศรัณย์    นามขวา
5. เด็กหญิงปภาวรินท์    ศักดิ์นาราโรจน์
1. นางณัชชารีย์    จิตวัฒนาชยานนท์
2. นางสุกัญญา    มูลวารี
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรพร    มุ่งย่อมกลาง
2. เด็กหญิงธนิตา    สุดหล้า
3. เด็กหญิงกาญจนา    วงศ์สวาสดิ์
4. เด็กชายพลพล    เมื่อยไธสง
5. เด็กชายอัครพรรณพงศ์    ชัยเรืองศรี
1. นางกอแก้ว    ปะนันตา
2. นางอรอุมา    สุวรรณหงษ์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงขนิษฐา    แสงทองเกิด
2. เด็กหญิงอมาธิวด้า    ปริตา สกาเลวิค
3. เด็กหญิงมนัสนันท์    พรมนอก
4. เด็กหญิงประกายดาว    มาตย์นอก
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์    แต้เกียรติเจริญกุล
1. MissBenette    Dongpol Paris
2. นางวิศนี    มิเถาวัลย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายชาคริต    ชาวเหนือ
2. นางสาวจารุวรรณ    ใจบุญ
3. เด็กหญิงมะลิสา    เดชากุล
4. เด็กชายพิชญ์ศรุต    ศรีพันธ์ชาติ
5. เด็กชายพงศ์เทพ    รุ่งเรือง
1. นางปิยะฉัตร    แสงอินทร์
2. นางสาวสุภาพร    มรกฎ
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนรัชฏ์    นาหนองตูม
2. เด็กหญิงปรายฟ้า    รัตนะโช
3. เด็กหญิงสราวลี    ศรีสุวรรณ
4. เด็กหญิงอุสิชา    คำหลอด
5. นายนิรันดร์    เวียงอินทร์
1. นางสาวรสสุคนธ์​    พรมมา
2. นางสมจิตร    ขำเดช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุรภา    ศรีชมชื่น
2. เด็กหญิงชนาทิพย์    โพธิ์อยู่
3. เด็กชายณัฐพงษ์    กองไซ
4. เด็กหญิงเนสินี    จุลบุตร
5. นายอนุชา    จันดาเวียง
1. นางภาสินี    ศรีบุญวงษ์
2. นางสาวสุธารัตน์    ระวินู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐภักร    ทาสุธรรม
2. เด็กชายเอกนรินทร์    จำปานิล
3. เด็กหญิงนิรมล    เสียงดัง
4. เด็กหญิงวิภาวี    มีเศษ
5. เด็กหญิงจีรนันท์    บุบผาดี
1. นางสาวนลินี    สำนักวงศ์
2. นายอาวุธ    จิตจำนงค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภานุชนารถ    วระนาม
2. เด็กหญิงพรรณปพร    อินรินทร์
3. เด็กหญิงกัญชรี    นาคีย์
4. เด็กชายพงศกร    ชัยศรี
5. เด็กชายฐิติโชติ    กิ่งไพบูลย์
1. นางบุญชดา    จันฤาชา
2. นางสาวพนิดา    แสนจันแดง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................