งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 700
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปนัดดา    เหล่าเมืองเพีย
1. นางถนอมศรี    เหลาหา
7
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวตะวัน    อินทรโยธา
1. นางสาวสุชาดา    หัสดรกิ่ง
5
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธนัชชา    ศรศักดา
1. นางสาวสำราญ    สิกขากิจ
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปรัษฐา    นันทเสน
1. นางกมลพัชร    ไชยาดุลานันท์
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายศุภพล    วานิชชัง
1. นางนิธิดา    ชื่นนิรันดร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ่งตะวัน    จันทหาร
1. นางวรกร    ตรีเดช
6
7 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกัลยา    สุภะเสถียร
1. นางสาวอุษณีย์    วรรณดี
8
8 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริธรณ์    ล่ามแขก
1. นางสุขสราญ    เข็มทอง
4
9 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกฤตเมธ    ผิวขาว
1. นางสาวรุจิเรข    ธรรมวงษา
9
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชยุตย์    สมภักดี
1. นางมยุเรศ    บรรพโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอนงนาฎ    หมั่นเขตกิจ
1. นายศักดิ์สิทธิ์์    ปรุรัตน์
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวลักษมี    เสือเปรียว
1. นายกฤษฎา    โพธิ์ชัยรัตน์
6
13 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวบุญยวีร์    โทบาง
1. นางมะลิ    วงษ์อรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุภัสรา    แสนสุข
1. นางพุทธินันท์    โคตรภูเขียว
4
15 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนริศรา    ปุยกวาง
1. นางวาสนา    ราชปัญญา
5
16 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปวันรัตน์    วงษ์ชมพู
1. นางธีรภรณ์    ถึงงามคุณทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพจมาลย์    สาสร้อย
1. นางชลธิชา    ทองแม้น
4
18 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพูนศักดิ์    ตาแสง
1. นางรัทญาภรณ์    คำพิชิต
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งอรุณ    ขวานอก
1. นางรังศิณี    กฤตเวทิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปัญญาพร    ทองอร่ำ
1. นางพนิดา    สินโพธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธัญจิรา    สุขโข
1. Mr.Eboy    Albalos
5
22 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนภัทร    บุญกาญจน์วนิชา
1. นางสาวรุจิเรข    จันบัติ
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเวธกา    จันสอาด
1. นางสาวนัยน์ปพร    กบิลพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเกวลิน    มะกา
1. นางสาวณัฏฐิกา    ศรีพุทธา
6
25 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพีรภาส    ไพราชสูง
1. นางสุกฤตา    อุบลครุฑ
5
26 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวมลธิรา    ทองป้อง
1. นางสาวจันทร์นภา    ชาธรรมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธีรรินทร์    แสงทองฟ้่า
1. นางสาวนภัสวรรณ    ไปเจอะ
4
28 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกิตติภรณ์    เสียงดัง
1. นายนวพล    อาจมนตรี
4
29 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวบุญศิริ    สินนา
1. นายรวิพล    อุ่นลอย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอลิสา    วงค์สอน
1. นางสาวศิริรัตน์    บัวเลิง
9
31 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปทิตตา    คงเมือง
1. นางสาววรีพร    ชาติชนะ
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพสุธร    ท้าวเพ็ง
1. นางพิตตินันท์    คำสุข
10
33 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอาทิตยา    คำมา
1. นางสาวบุญพร้อม    สุโพธิ์
4
34 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิยะฉัตร    เภาพาน
1. นางสาวณัฐณิชา    ธนะสูตร
7
35 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฏฐ์ชพร    บูรณะพงษ์
1. นางสาวศิรินทิพย์    เทพประทาน
8
36 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวหยูเหวิน    หลิน
1. นางสาวชุลีวรรณ    สุขโข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
37 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนวัฒน์    อิ่มพรมานะ
1. นายพร้อมพล    บรรทุมพร
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................