งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 699
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภัคจิรา    ศิลสมิต
1. นางสาววีนัส    สุวรรณสาร
8
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปริวรรต    พูลนิติพร
1. นางประภารัตน์    เนื่องแก้ว อารีล้น
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนสรณ์    เทพา
1. นายอารัมภ์    คันธี
9
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอเล็กซ์    สต็อตเลอร์
1. นางอรพินท์    มณเฑียร
6
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    นรศาสตร์
1. นายทรงศิลป์    อินกกผึ้ง
5
6 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกาญจนาพร    ทศไกร
1. MissClarice    Mankaa Ngwa
7
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกัปตัน    จันทะบาล
1. นางสาวขนิษฐา    โสระธิวา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทยา    เจริญใจ
1. นางสาวอ้อมใจ    ทุ่งโพธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกอร    สีดาน้อย
1. นางสาวอาภาพร    วิเศษแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์ภัค    สินสุข
1. นางสาวภักจิรา    จะหลาบหลอง
5
11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายทนงศักดิ์    โชคบัณฑิต
1. นายกฤษฎา    โพธิ์ชัยรัตน์
4
12 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายก้องภพ    ปันพิมาย
1. นางนงลักษณ์    ศรีนาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัชรพงษ์    คำศรี
1. นางสาวสุนิสา    จันหัวนา
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนริศรา    สุทธิ
1. นางศริญญา    โชควัฒนาสิทธิกูล
6
15 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    มั่งมา
1. นางธีรภรณ์    ถึงงามคุณทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิมาพร    แก้วพรม
1. นางชลธิชา    ทองแม้น
4
17 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัลญาภรณ์    พรดอนก่อ
1. นางรังศิณี    กฤตเวทิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกษิดิศ    แสนเทพ
1. นางสาวปิยนุช    ฤทธิค่อม
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ศรีอุ่น
1. นางจินตนา    หาแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภูมิศิริ    ศิริวงศ์
1. นางสาวรจเรข    เหลาลาภะ
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวริศรา    สว่างพฤกษ์
1. นางสาวนัยน์ปพร    กบิลพัฒน์
5
22 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนนทชา    ภัทราธีมากุล
1. นางสุกฤตา    อุบลครุฑ
4
23 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิติมา    สุคนธ์คันธชาติ
1. Mr.Clovis    Nkakoh
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพลอยชมพูร์    คาดบัว
1. นางสาววิภาวี    ไชยทองศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิชญากร    อภิโชติทองกุล
1. นางสาววิมล    สุทธิประภา
5
26 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศุภกาญจน์    วิวาห์สุข
1. นางสาวอโณทัย    อ่อนนางใย
7
27 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเจษฎาพร    บุญลือชา
1. นางสาวศิริรัตน์    บัวเลิง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอภิสิิทธิ์    สุวิชาวานิช
1. นางณัฐฐิยาภรณ์    นิราศสูงเนิน
ชนะเลิศ
29 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายหาญชนะ    วงศ์คำจันทร์
1. นางทิพวรรณ    สุภักดี
6
30 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ศรีคุณหลิ่ว
1. นางสาวณัฐณิชา    ธนะสูตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายชนินทร์    ขนตา
1. นางสาวศิรินทิพย์    เทพประทาน
9
32 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอริสรา    สมหงษ์
1. นางสาวชนัญชิดา    ทองหนองกอย
8
33 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปาลิกา    ทองแก้ว
1. นายพร้อมพล    บรรทุมพร
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................