งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 698
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจิตราพร    คุณสิงห์
1. นายนัฎฐพงษ์    ฮามพิทักษ์
14
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวาฐกร    ชัยมาตร
1. MissRowena    Balqos
13
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพุทธิพงษ์    ศรีหนองบัว
1. นางนิลุบล    ภาณุรักษ์
11
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายทากาชิ    ยากินุมา
1. นางสาวสุชาดา    หัสดรกิ่ง
10
5 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกฤษติมาภรณ์    มะลิ
1. นางศิริญญา    จันทบาล
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเจษฎาภา    โฮมคำจันทร์
1. นางสาวสุเพ็ญศรี    วิวัฒนาเจริญกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญญลักษณ์    ลุนชัยศรี
1. นางกฤตยา    วงศ์สัมพันธ์
6
8 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอนุสสรา    คงนุ่ม
1. นางอรพิน    สรรเสริญสุข
5
9 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอนุวัตร    ชาทุม
1. นางสาวศรสวรรค์    ทูลธรรม
15
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกนกวรรณ    เหมือนคล้าย
1. นางจิราพร    ฉิมหลวง
16
11 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววนิดา    คำงาม
1. นางชฎา    วรรณภักดี
4
12 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภานุวัฒน์    จินดาภู
1. นางสาวระวีวรรณ    บุญพิคำ
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววรัญญา    เถื่อนนวล
1. นางประภากร    โสภา
12
14 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรสลิน    บุดศรี
1. นางสาวเสาวลักษณ์    พิศนุย
8
15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปานตะวัน    สมสอาด
1. นางนพมาศ    ประภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอลงกรณ์    วงค์คง
1. นางสาวมานิศา    ราชวงษ์
8
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุพิชชา    พลจัตุรัส
1. Mr.Dennis    Martin Farrell
7
18 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายกฤษณะ    ราชธานี
1. นางสาวปุณณรักษ์    ปุรัมภะเว
19 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอารียา    สีนาค
1. นางชุติมา    ป่าสณท์
7
20 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจิรารักษ์    ทัพรัตน์
1. นางสาวณฤดี    เหล่าคนค้า
6
21 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอัจฉริยา    นาสูงชน
1. นางมะลิ    วงษ์อรุณ
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอสมาภรณ์    แสนอุบล
1. นางสาวอรสา    โนสูงเนิน
8
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอัจฉริยจักร    ผาสุข
1. นางสาวศศิริขวัญ    โบราณมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนวลจันทร์    จันทิมา
1. นางวาสนา    ราชปัญญา
4
25 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอารียา    นนท์เสนา
1. นายอัครินทร์    คำงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวขวัญข้าว    สายสกุลสันติ
1. นางเอมพลอย    เพ็ชรสว่างเกิด
5
27 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวไพลิน    ภักดี
1. นางวรลักษณ์    กลุ่มเหรียญทอง
4
28 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปริศนา    บูระณะ
1. นางสาวกรกนก    โสดเสียว
7
29 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกชกร    ทุมคำ
1. นางสาวอัญชลี    ภูศรี
30 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเจนจิรา    ละมัย
1. นางเนตรนภา    แก้วกันฑ์
5
31 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวขนิษฐา    โสภารักษ์
1. นางศิรดา    พงษ์พันธุ์ ลุนด์สตร์อม
6
32 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวใบหยก    อุ่นเกิด
1. นางพิมลรัตน์    จอดพิมาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศุภลักษณ์    บาลี
1. นางสาวกรณ์นวนพรรษ    จันทร์ห้างหว้า
8
34 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพิทักษ์    ทองพัฒน์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิศ    โสภา
35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจมาศ    คำหารพล
1. นางสาวธัญญารัตน์    คามวุฒิ
ชนะเลิศ
36 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชวัลวิทย์    ไชยศรีรัมย์
1. นางณัฐธยาน์    เขียวสี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
37 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอลิสา    ไกยวงค์
1. นางสาวเพชรา    เทือกเพีย
38 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวภรณี    ลีเฮือง
1. นางนิตยา    สิงห์สุธรรม
ชนะเลิศ
39 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนันทพร    ดรเป้
1. นางอาภัสราวรรณ    สุริยโชติกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
40 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเดือนเพ็ญ    ยามี
1. นางพรพรรณ    พิมพ์แก้ว
5
41 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจิราพัชร    คาระโส
1. นางพชรวรรณ    ชาวหันคำ
8
42 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเกษฎาภรณ์    บุญจันทร์
1. นางอรอุมา    จารเครือ
43 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววนิษฐา    เทียมศรี
1. นางสาวศิรดา    ทวีถิ่น
10
44 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววิลาวรรณ    สวดดี
1. นางภณิตา    ทัพซ้าย
7
45 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววีรวรรณ    ปัสเสน
1. นางสาวอาณารัฐ    กกกนทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
46 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุธิดา    วรรณหอม
1. นางสาวปิยวรรณ    พันจักร
4
47 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอาทิติยา    ธงชัย
1. นางทิตยา    พลคชา
6
48 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวรากร    หาญสุรินทร์
1. นางสาวนับเดือน    บุตรละคร
9
49 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุนิษสา    ไชยพิเดช
1. นางสาวปัทมา    สุวรรณเทศ
4
50 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพงศกร    ตั้งมั่น
1. นางนันทนา    ภาโนชิต
8
51 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอรณิชา    ตีง
1. นางสาวพิชญา    มีเศษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
52 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐธิดา    ทาโบราณ
1. นางสาววิสา    ดวงจันทร์โชติ
9
53 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววีรปริยา    อ้นจำปา
1. นางกมลทิพย์    โพธิ์จันทร์
5
54 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสมฤดี    คะเรรัมย์
1. นางสุกัญญา    กุหลาบจิโรจน์
11
55 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจิรัชญา    แวงแสน
1. นางอนงค์    วงค์ศรีวอ
12
56 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเบญญาภา    พันธ์พละ
1. นางสาวจินตหรา    บูรพันธ์
10
57 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปวีณ์กร    คำอ้น
1. นายอดุลย์    อุดมบัว
ชนะเลิศ
58 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกพร    ชะชิกุล
1. นางสาววิลัดดา    เรืองเจริญ
7
59 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุกัญญา    จันทรนิภา
1. นายนัธทวัฒน์    ราชชารี
6
60 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอาทิตย์    นากา
1. นางทานตะวัน    อิทธิยา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................