งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 697
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกศิณี    ขุมดินพิทักษ์
1. นางสาวฉันทิกา    วรรณพงษ์
19
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมีนา    สลิม
1. นางคณางค์    อยู่หนูพะเนาว์
10
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชัญญาภัค    ไวอาสา
1. นางอุไร    สินอยู่
15
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐานิดา    รุ่งสุริยาวานิช
1. นางสาววีนัส    สุวรรณสาร
21
5 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนภัสนันท์    เกียรติพรโอภาส
1. นางราตรี    ยาศิริ
5
6 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสิรริกัลยา    อ่อนแก้ว
1. นายชัยวัฒน์    รักชาติ
9
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชญานินทร์    คนยง
1. นางสาวอาทิตยา    มวลเมืองสอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญชลีพร    แย้มศรี
1. นางสาวนันทวัน    ขันแก้ว
17
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    ศรีสร้อย
1. นางภัทรานิษฐ์    ปรีชญาพงษ์เจริญ
18
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธิวัลรัตน์    ศรีพุทธา
1. นางปวีณวรรณ    แทนไธสง
13
11 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา    โพธิ์เศษ
1. นางสุทธิรัตน์    ภู่ระหงษ์
12
12 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุจิตตา    อัมวรรณ
1. นางสาวอัญชลี    โพธิเศษ
16
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชญา    แซงบุดดา
1. นางอรไท    มุมอ่อน
14
14 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพุทธธิดา    ธรรมวงษ์
1. นางสาวอัจฉรา    สีสุกอง
5
15 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนรมน    ธรรมิกสกุล
1. นางกมลรัตน์    พีรธนัศสกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวิจิตรา    จันทร์มี
1. นางนินทิยา    เชื้อสิทธิศักดิ์
22
17 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐชา    แสนโคตร
1. นางละอองแข    มาทะวงษ์
8
18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวลลนา    กุศลสถิตย์
1. นางสาวสุวัลยา    นิราศสูงเนิน
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์    ขันธ์สอน
1. นางกัลยาณี    จอมพลาพล
7
20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงทัศนนันท์    โพธิ์จันทร์
1. นายวรพจน์    ลำดวน
11
21 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธนพร    ศรีสงคราม
1. นางสาวอาภาพร    วิเศษแก้ว
20
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายลภัส    ลภัสรดากุล
1. Mr.Anthony Nabor    David
4
23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอภิระตา    สุทธิวิรัช
1. นายศักดิ์สิทธิ์์    ปรุรัตน์
10
24 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฏฐา    อนงคพงษ์พันธ์
1. นางสาวปุณณรักษ์    ปุรัมภะเว
9
25 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสร้อยทิพย์    วันดี
1. นางสาวอรพินท์    วงค์ชัยเพ็ง
8
26 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกัลยา    จันคุ้ม
1. นางสาวพาสันต์    ภูสีโสม
13
27 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนาวิล    จนทร์เรืองศรี
1. นางสาวเกศรา    อินทะนนท์
10
28 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธนิสสะรา    แก้วเกตุ
1. นางสาวณฤดี    เหล่าคนค้า
5
29 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสโรชินี    นาสูงชน
1. นางนิลาวัณย์    หมู่ดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี    ทองไทย
1. นายสุมัน    ทิพย์มี
12
31 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชญานี    นันทพรหม
1. นางสาวกรณิศ    พละเสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
32 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนันพร    ระดาสาร
1. นางสาวนิริญดา    วรรณสิงห์
14
33 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายรัฐพงษ์    ไสยกิจ
1. นางสาววราภรณ์    พระนคร
6
34 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายโชคทวี    เหล่าสุนา
1. นางสาวสุกัญญา    ศรีแก้ว
7
35 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกิตติภัฏ    มะธิปิไข
1. นายกิติพงษ์    พรมบ้านเปลือย
4
36 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงไหมแพรวา    แสนนาม
1. นางสุกัญญา    มูลวารี
ชนะเลิศ
37 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    กิมิบัตร
1. นางชลธิชา    คำภาบุตร
5
38 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกษศิรินทร์    ภู่มะณี
1. นางสุรัชฎา    นามแป้น
39 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนรารัตน์    ธรรมวิชา
1. นางสาวกรกนก    โสดเสียว
7
40 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิรินทรา    กิติสกนธ์
1. นางอรอนงค์    เพชรตะกั่ว
ชนะเลิศ
41 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมินตรา    คงชัยภูมิ
1. นางชลธิชา    พิมพ์ทอง
6
42 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายรพีภัทร    ทักษิณ
1. นางเรืองอุไร    ขันตีกุล
43 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรี    ดียา
1. นางศิรดา    พงษ์พันธุ์ ลุนด์สตร์อม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
44 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกษมา    คำมูล
1. นายถิรเดช    นุสิทธิภาพ
4
45 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนฤมล    บูรพา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิศ    โสภา
46 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายพงศกร    ชมชื่น
1. นางจินตนา    หาแก้ว
47 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพนิตธิดา    นิรพงษ์
1. นางดวงเนตร    ใจชัยภูมื
8
48 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปัณณธร    สิงห์สนั่น
1. นางสาวหอมจันทร์    เจริญอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
49 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงรัชดาพร    โพธิ์ศรี
1. นางประมวญจิตต์    พันธุ์เสือทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
50 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงประภาพร    นิลประภา
1. นางณัฐธิดา    เหลาหา
4
51 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงโสธิดา    ทาคำสี
1. นางสาวศุภวรรณ    อินทร์รอด
9
52 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายฉัตรกฤษณ์    โพธิ์สมบัติ
1. นางพรพรรณ    พิมพ์แก้ว
11
53 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงบุษราคัม    วงษ์เทเวศ
1. นางพชรวรรณ    ชาวหันคำ
14
54 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    พารี
1. นางสาวสุทธิ์สิรี    ศิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
55 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชลดา    หมอกโคกสูง
1. นางสาวศิรดา    ทวีถิ่น
9
56 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเกตุแก้ว    โคตรชมพู
1. นางสาวนนทิชา    คำดวง
6
57 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    จันทร์เทาว์
1. นางสาวชลธิชา    ภูบรม
ชนะเลิศ
58 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธีรนาฏ    เขาลา
1. นางสาววันวิสาข์    ปานชะเล
5
59 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรไท    วรรณวิจิตร
1. นางรุศจี    มีมา
6
60 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธนัญญา    มั่นยืน
1. นางสาวฐานิตา    มหามาตย์
12
61 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เสนบาง
1. นางสาวนับเดือน    บุตรละคร
13
62 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุจิรา    ดวงบุบผา
1. นางอุทัยวรรณ    กงสะเด็น
8
63 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศศิกานต์    โสมภูเวียง
1. นางวิไลลักษณ์    หลานวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
64 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรัญยา    นามบุตร
1. นางสาวสุธารัตน์    ระวินู
65 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจุรีพร    กอมณี
1. นางสาวยูเนียร    แสนวงษา
ชนะเลิศ
66 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธตรฐ    พุทธระสุ
1. นายณัฐธนัน    คณาทรัพย์นุกูล
15
67 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา    แสนศรีระ
1. นางสาวสุมนทา    คุณโพธิ์
11
68 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอาทิมา    ทองนาเพียง
1. นางสาวหทัยชนก    ทองผา
4
69 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปวีณา    สนธิสัมพันธ์
1. นางพรรณี    ธรรมมา
13
70 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์    สอนตาง
1. นางทิพวรรณ    ดวงชาทม
10
71 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธนณฐภรญ์    เลอยุกต์
1. นางสุภาภรณ์    ดาทุมมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
72 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐริกา    กล้าหาญ
1. นางสุกัญญา    กุหลาบจิโรจน์
8
73 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    ธงน้อย
1. นางสาวขจีรัตน์    บัวคำ
5
74 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพศิกา    สงค์บุดดี
1. นางยุพาพร    คูเวนเบิร์ก
14
75 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปภาดา    โกมลเศรษฐ์
1. นางสาวอุทุมพร    โคตวัน
12
76 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิลป์ศุภา    กาศสันเทียะ
1. นางสาวสุพรรณี    แสนจู
9
77 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสุรชาติ    กาษา
1. นางสิรกุล    เตโช
7
78 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพงศธร    เคหะธนันต์ชัย
1. นายพร้อมพล    บรรทุมพร
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................