งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 694
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรชดาวรรณ    เล้าเจริญชัย
1. นางณัฐชยา    สมมาศเดชสกุล
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปิยะราช    ถาปาบุตร
1. นางอัจฉรีย์    เขียวงาม
4
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศสุดา    มูลตรีภักดี
1. นางถวัลย์วงศ์    วรหาญ
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศุภัสรา    แก้วดวงดี
1. นางพิริยา    พันธ์สวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชุติมา    คำแสนเดช
1. นางสุภาภัทร    ชาวเหนือ
5
6 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวมาลินีนาถ    แซ่ก้อย
1. นางสาวพิมพ์รตา    แก้วสำราญ
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปรเมศวร์    เมืองสนธิ์
1. นางอังคณา    รัตนเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัฐทัต    เพ็งทิพย์
1. Mr.James    Stuart Pendrigh
6
9 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกาญจนา    ศรีสิงห์
1. นางโสภิต    กำเนิดบุญ
6
10 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐนิชา    มูลผาลา
1. นายกฤษฎา    โพธิ์ชัยรัตน์
5
11 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิภรณ์    โคตรภูธร
1. นางมะลิ    วงษ์อรุณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุจิตตา    ศรราษฎร์
1. นางสาวอรสา    โนสูงเนิน
4
13 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐธิดา    ชัยนภัสวรกูล
1. นางอินทุกานต์    พรหมเมตตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศสิธร    แสนทำพล
1. นางกาญจนาภัณฑ์    เชษฐบุตร
15 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐณิชา    ชัยนา
1. นางปณัสนันท์    กิติชัยเดชอนันต์
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิกานต์    หลงน้อย
1. Mr.Dietrich    David
5
17 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเจนจิรา    จันทร์กระแจะ
1. นางสาวพรอนงค์    พรมสุบรรณ์
4
18 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกุลสตรี    ทองแสนดี
1. นางวิศนี    มิเถาวัลย์
19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภูมินทร์    คำละมูล
1. นางสาวไอยริณรัตต์    วังขันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนงคราญ    ลาพร
1. นางสาวจุฑาภรณ์    เที่ยงมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอัษฎายุทธ    งวงช้าง
1. นางกัณฑิมา    ทิศสีราช
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวฐิติพร    ฮงประยูร
1. นางสาวกนกศรี    แสนทวีสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววารีรัตน์    อ่องกลิ่น
1. นางพนิตพร    อาจหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศิริพิชชา    โพธิ์ศรี
1. นางสาวภูษิตา    งามสะอาด
4
25 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกานติมา    ฉ่ำชื่น
1. นางสาวสุยารัตน์    ปะเสทะกัง
5
26 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอานุภาพ    พรมวงค์
1. Mr.Njingang Ntingwa    Aloysius
ชนะเลิศ
27 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนริศรา    โยธาจันทร์
1. นางสาวน้ำทิพย์    เวทย์วีระพงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภูรี    สนธิสัมพันธ์
1. นายกานต์พงษ์    พงศ์ประภาสรณ์
29 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกัลยาวดี    เกษตะระ
1. นายอิสรา    การเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวมณฑิรา    สงพัฒน์
1. นางรัชนี    โพธิกุล
ชนะเลิศ
31 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกวิสรา    เป๊ะซาน
1. นางสาวศิริกุล    ตระกูลศิลป์
6
32 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิลาวัณย์    เจริญคุณ
1. นางสาวสุพัฒตรา    สังข์เกิด
33 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรสวรรค์    โมมะเกลือ
1. นายอดุลย์    อุดมบัว
4
34 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐธิดา    สรึมงาม
1. นางสาววัชราภรณ์    แสงพันธ์
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................