งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 693
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิปรียา    ดอนซุย
1. นางสาววีนัส    สุวรรณสาร
11
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกียรติภูมิ    โพธิ์เหลือง
1. นางสมพิศ    ทวีสอน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทวัน    สูญพ้นไร้
1. นางสาวนันทวัน    ขันแก้ว
12
4 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุฑามณี    วงษา
1. นางสาวศรสวรรค์    ทูลธรรม
8
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกา    ไชยคำมิ่ง
1. นางฐิตาภรณ์    พิทยาวัฒนชัย
4
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิชญา    พุทธิพรโอภาส
1. นางประภัสสร    แสงจันทร์
5
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีรภัทร    ใจเที่ยง
1. นางสุภาภัทร    ชาวเหนือ
7
8 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกุลนารี    แสนวังสี
1. นางสาวพิมพ์รตา    แก้วสำราญ
9
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชนิกานต์    ดอกไม้จันทร์
1. นางปารณีย์    สุทธิประภา
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีรภัทร    อินอยู่
1. นางสาวอนุสรา    ราชาเดช
10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกพร    สีดาน้อย
1. นางสาวกุลนิษฐรา    สุดี
6
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปุณณวัสส์    พรพลทอง
1. Mr.Robert Patrick B    Lansang
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกนกวรรณ    หาญอาสา
1. นางสาวธนิชา    หายักวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงตรีชฏา    แก้วไทรกล่ำ
1. นางโสภิต    กำเนิดบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    หงษ์วิเศษ
1. นายกฤษฎา    โพธิ์ชัยรัตน์
6
16 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายดาราศาสตร์    เจริญวิภารัตน์
1. นายสมศักดิ์    ขุนบ้านฆ้อง
7
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชา    อาร์กาด
1. นางสาวสุวารี    ดีดิลก
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    จตุรงค์
1. นางมยุรา    มงคลดี
5
19 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    หล้าดวงดี
1. นางสาวภานุดา    ธีระธนานนท์
4
20 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัฐภูมิ    ประสาวะเน
1. นายทนงศักดิ์    ศิลป์ประกอบ
21 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายดาวเหนือ    พิมพบุตร
1. นางพรอนงค์    พรมสุบรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสุธาเพชร    นาคูณ
1. นางสาวสุปรียา    ไชยหาเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายตะวัน    ศิริรวง
1. นางเนตรนภา    สีทอง
4
24 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ทองสมบูรณ์
1. นางสาวนวลรดา    ก้อนคำ
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    หมื่นคำ
1. นางอภิรดี    ศักดิ์คันธภิญโญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
26 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนันทิกา    สะตะ
1. นางสายชล    ชัยจันทา
27 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐพล    อาจจำปา
1. นางพนิตพร    อาจหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    แก้วใส
1. นางสาวภูษิตา    งามสะอาด
5
29 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสราสิณี    มัชฌิโม
1. นางสาวสุยารัตน์    ปะเสทะกัง
6
30 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงชนาภา    คำภูแก้ว
1. นางสาวนนทิชา    คำดวง
31 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงต้นน้ำ    เชยตระกูล
1. นางสาวรจนา    วงษ์ดรมา
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์    ขามธาตุ
1. นางรุศจี    มีมา
4
33 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวารี    เลิกนอก
1. นายศิริศักดิ์    ภูทองจันทร์
6
34 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิรินทรา    หารพรม
1. นางสาวจินตวีร์    โพธิราชา
35 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวาสนวรรณ    ผลภิญโญ
1. นางสาววิลาสินี    ชาติแท่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
36 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    ศรีทอง
1. นางสุดารัตน์    ศักดิ์คำดวง
4
37 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอดิเรก    โพธิ์ชัย
1. นางสาวศิริกุล    ตระกูลศิลป์
5
38 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงบุญวรี    ไหมศรีกรด
1. MissFelma    Caliso
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
39 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงแพรพลอย    ปุณะปุง
1. นางสาวมัลลิกามาศ    เทียมรินทร์
ชนะเลิศ
40 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวิภาพร    น้อยแดง
1. นายพร้อมพล    บรรทุมพร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................