งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 692
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัฐชนน    จรัสพันธ์
2. นายนครินทร์    บำรุงบ้านทุ่ม
3. นายจารุวัตร    ไชยพิเดช
4. นายกฤตธนกร    หัสพิมพ์
5. นางสาวณัฐพัจ    สารแสง
6. นางสาวดาวดารา    เหลาพันนา
7. นายอศิวรา    นามวงศ์
8. นางสาวนนทิยา    พรมอ่อน
9. นางสาวณัฐชา    หมวดทอง
10. เด็กชายนภัส    คุณอุดม
11. เด็กชายภาษกร    ดำเนินผล
12. เด็กชายสุริเยชินท์    สุริยะโชติกุล
1. นายกมล    เหล่าคำ
2. นายจิตริน    เทศแก้ว
3. นายมวลชน    เทศแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวฐิติมา    รูปใหญ่
2. นางสาวอนันยา    โคตรเทียม
3. นางสาวบุญฑริกา    เขยไชย
4. นางสาวอัษฏาพร    สอนปัญญา
5. นางสาวภควดี    กองมณีวงศ์
6. นางสาวอัจฉริยาพร    ไชยชนะ
7. นายวรเมธ    สุปันโน
8. นางสาวภัทรวดี    มหิพันธ์
9. นางสาวปุณนาพร    เนาวนิตย์
10. นายจิรภัทร    เมตตาเหลา
11. นายเอกพันธ์พงษ์    ปะจันสี
12. นางสาววิลัยวรรณ    แซ่กง
1. นายสรายุทธ์    แพงเพ็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายคมกฤษณ์    นาคหมื่นไวย์
2. นายธีรพงศ์    ทองแพทย์
3. นายอภิรักษ์    ทันชม
4. นายศุภวัชญ์    คามบุตร
5. นายณัฐดนัย    พันธุ์กาฬสินธุ์
6. นายถิรายุ    ศรีบุญเรือง
7. นายเด่นภูมิ    หวานแท้
8. นายเทพทัต    ศรีบุญเรือง
9. นายเอกนุภัทร    เติมสันเทียะ
10. นายกฤษณะ      พาพันธุ์เรือง
11. นายจักริน    ภาคโพธิ์
1. นายจรัญ    ภูชาดา
2. นายชาติชาย    ดาราษฎร์
3. นายตะวันชาย    มยุรีสวรรค์
4. นายสมบูรณ์      ร่มเย็น
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสิทธิกร    เฉลียวรอบ
2. นายกาญจน์    ชำนาญไพร
3. นายฉัตรมงคล    ภาคพรม
4. นายชาคริส    ชัยภูมิ
5. นายกวินธร    ไชยนิคม
6. นายจักรวรรดิ    กุลจันทร์
7. นายเสฏฐวุฒิ    บุญคำ
8. นายอนุชิต    พันโยศรี
9. นายมาโนช    พวงลี
10. นายเจษฎานนท์    ฮามพิทักษ์
11. นางสาวไพรจิตร    ใสสูง
12. นางสาวอรสิริ    คะเชนมาตร์
1. นายนาวิน    ไสวงาม
2. นายสมชาติ    กัลยาบาล
3. นางเบญจวรรณ    กัลยาบาล
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายไนยชน    สอนเคน
2. นายฐิติวัฒนา    อินบรรเลง
3. นางสาวพรรณวษา    โนนตาเถร
4. นางสาวสุธาสิณีย์    ประโคทัง
5. นางสาวชุติมา    ปัสสาวะสังข์
6. นางสาวศิริรักษ์    แก้วอาษา
7. นางสาวปาริฉัตร    ชัยภูมูล
8. นางสาววิภาพร    แก้วอาสา
1. นายนวพันธ์    โพยนอก
2. นายสมเด็จ    น้อยตำแย
3. นายอนุชา    สายสิงห์
4. นางสาวเทวี    โฉมงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวมัณฑิรา    พฤฒิสาร
2. นางสาวรัชนีกร    รัตนพลแสน
3. นายนรากร    ปรีชาวนา
4. นางสาวศิรินาถ    มูลละมาตร
5. นายวีระพงศ์    ฉายเนตร
6. นางสาวปัชฏิมา    ภูสง่า
7. นายอภิสิทธิ์    ด้วงทอง
8. นางสาวกัณฑิมา    แสงมณี
9. นางสาวอณิชญา    ภูกาบทอง
10. นางสาวสภาพร    ศรีมูลเขียว
11. นางสาวพัฒนาวดี    คะนองมาก
12. นายศศินพล    สมภาร
1. นายทศวรรต    มรรครมย์
2. นายวชิรวิชช์    วงษ์ชารี
3. นายอนันต์    เจริญรัมย์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายภานุพงศ์    คงเชียงชา
2. นางสาวปิยธิดา    มังตา
3. นางสาวชนัญชิดา    กระวานธง
4. นางสาววรรณิศา    ศรีโพธิ์
5. นายนลธวัช    ธีรเวชสุนทร
6. นางสาวนริศรา    สีหา
7. นางสาวณัชปภา    โคตรแสง
8. นางสาวสุภาวดี    บุญหลง
1. นายนรา    บุญลือ
2. นางสาวรุ้งนภา    นาโฮม
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวดัชนีกร    เถื่อนสมบัติ
2. นางสาวเกษราวดี    ไทยอ่อน
3. นายไพโรจน์    จำรัสศรี
4. นางสาวรุ่งนภา    แอมประชา
5. นายอดิศร    ศรีพันดร
6. นายดนุพล    สิทธิรัตน์
7. นายสหรัฐ    อุดหนุน
8. นายพงษ์เพชร    วงศ์ละคร
9. นางสาวสุทธิดา    จันทร์หนู
10. นางสาวยลดา    สามารถ
11. นายนวพล    ชินวงศ์
12. นางสาวศศิธร    ประกอบศรี
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
2. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณัฐวุฒิ    โค๊ะแสง
2. นายสุรธรรม    มืดคำบง
3. นายรัตติศักดิ์    ดาวังปา
4. นายเมธี    เป็งโต
5. นายธนกฤษ    ไชยสุรินทร์
6. นายวีระชัย    พิลาโพธิ์
7. นายจิรศักดิ์    ชาติขยัน
8. นายณัฐชนน    มูลโต
9. นายธีระเทพ    แก่นภูเขียว
10. นายนุกูล    ศรีรุ้ง
1. นายธนภัทร    สุขวัฒนา
2. นายยุทธนา    สัตพันธ์
3. นางุยุพิน    เจริญรุ่งเรือง
4. นายเอนก    จันสนิท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................