งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 691
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศรีฤทัย    แก้วฤดี
1. นางนิตยา    โชติการณ์
11
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์นภา    คำอินทร์
1. นางชุติมา    ไชยคำ
4
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชนเทพ    บุญธรรม
1. นางสาวสุภาวณี    ชาวเหนือ
14
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    เกษมจิต
1. นางสาวธิภาวดี    มูลสุวรรณ
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัฐพล    บำรุงสวัสดิ์
1. นางมณีรัตน์    พันธุตา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทราวดี    สร้างแก้ว
1. นายกสิณ    คงเกียรติขจร
8
7 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจรินทร์    แสงมณี
1. นางสาวไพจิตร    ชัยรัตน์
13
8 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปวีณา    เติมสุข
1. นางสาวยุวธิดา    คำชู
7
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสกาวเดือน    นิลแก้ว
1. นายชัชวาล    นามปรีดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววรรณรัตน์    เพ็งมอ
1. นางมยุรา    ศรีทานันท์
4
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวช่อผกา    โทหล้า
1. นางสาวอมรรัตน์    พิมพา
15
12 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    เถื่อนสมบัติ
1. นางสุนันทา    บุระคำ
11
13 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิวิมล    พรมดวงศรี
1. นางสาวศศิวิมล    จันทรังษี
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญกร    เปรียบยิ่ง
1. นายวชิรวิทย์    สุราสา
8
15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัฐนันท์    เกลียวทอง
1. นางธาริณี    ราชสีห์
16 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปิยะพงษ์    ดวงมูลลี
1. นางหฤทัย    อนุกูลวงษ์
4
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพบพริษฐ์    อรรคพิณ
1. นายสานิตย์    ปัตตะเน
8
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวราเทพ    มหามูล
1. นายชัยวัฒน์    แข็งขัน
10
19 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายเด่นณรงค์    สุปะติ
1. นางรุจิรา    ถิรดิษสกุล
6
20 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุพรักษ์    โสทอง
1. นางสาวรุจิรา    สุนทรสนิท
8
21 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววรินทร์ทิรา    สังคณิตย์
1. นางสาวขวัญตา    จรัสแผ้ว
6
22 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปรียาภรณ์    โสชาลี
1. นางพรพิรุณ    แจ้งใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
23 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายชัยณรงค์    สนิท
1. นางสรัญณา    ทองสง่า
5
24 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษดา    น้อยหว้า
1. นางวราภรณ์    ซื่อตรง
4
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนริศษา    สุ่ยหล้า
1. นางประยูร    สันดี
ชนะเลิศ
26 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกัลญารัตน์    ยางลาด
1. นางเพ็ญพักตร์    สุวรรณศรี
11
27 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิกานต์    แก้วปรู
1. นายวิทูล    รัดที
9
28 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวถิรพร    โพสียา
1. นางรัชนีวรรณ    สีน้ำคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวมัลธีนี    ศรีพระจันทร์
1. นายรุตธวัช    เขียวน้อย
9
30 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุภาพร    ศรีษะ
1. นางอุบล    พันธ์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเปรมจิตร    แก้วชุม
1. นางสาวพรทิพย์    สุพรรณ
11
32 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทร์นภา    บุตรจันทร์
1. นายคมเพชร    มาสุข
6
33 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวัชระ    ถานันท์
1. นายประสาร    นามศรี
11
34 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิตา    ริมวังกลาง
1. นางมณีวรรณ    จันทะโข
5
35 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนิติพร    แปน้อย
1. นางสุรดา    ธรรมโรจน์
10
36 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเจนจิรา    แสงตะคร้อ
1. นายรักชัย    แก้วยอด
14
37 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวขนิษฐา    จาโส
1. นางสาวภควดี    วรรณโกวิท
11
38 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศรีประภา    ดอนหัวล่อ
1. นางนงเยาว์    เถาว์หมอ
7
39 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชนธีร์    มะนาวหวาน
1. นางตุรกี    สมสา
7
40 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริยากร    ภูรับ
1. นางสาวพรธีรา    โสดาวิชิต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
41 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศโรรัตน์    ป่าสน
1. นางจันทร์เพ็ญ    ศีลพันธ์
4
42 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสินธรา    เคนคำภา
1. นางวนิดา    คณะวาปี
ชนะเลิศ
43 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอภิสิทธิ์    สุวรรณา
1. นางสาวยุวภา    ยนสำอาง
9
44 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุมิตตรา    กินรี
1. นายบูรพา    เรืองตังญาณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
45 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายกฤษฎา    โยธา
1. นายพงษ์พันธ์    จอดนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
46 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอารียา    โพธิ์ศรี
1. นางกรรณิกา    ธาดา
6
47 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรพัชชา    บึงมุม
1. นางสาววิมลรัตน์    ศิริกุล
8
48 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอาภัสรา    พลภักดี
1. นางสาวฉัตรทอง    บุตรงาม
6
49 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนิศากร    วงษ์ไทยสง
1. นางนพมาศ    ศรีเชียงสา
ชนะเลิศ
50 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสุรศักดิ์    สีดาสอน
1. นายนฤเบศร์    โคตรภูธร
4
51 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายชาญทวี    แก้วหาร
1. นางสาวกานดา    กลางแม
10
52 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจิตรกร    ประสพสิน
1. นายสุรศักดิ์    ศรียายาง
5
53 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอนิตยา    อิ่มอารมณ์
1. นางสาวสุตาภัทร    ดาไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
54 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรรณิภา    สีลากุล
1. นางนิภาพร    ฉันสิมา
11
55 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปริชาติ    สารมหาชัย
1. นายปัญจเดช    ชมภูเศษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
56 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเทียนชัย    พลเสนีย์
1. นายนุชิต    จุมกุดรัง
16
57 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภิษา    ประจำเมือง
1. นางจุฑาทิพย์    ปลัดจ่า
11
58 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนิราวรรณ    แก้วโภคา
1. นางสาวจิรานนท์    หงษ์ดี
5
59 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชัยชนะ    อาจมูลตรี
1. นายประสิทธิ์    สุดทอง
60 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวรัติกาล    แสงหิม
1. นางภัทราภรณ์    ผายพิมพ์
13
61 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภัทรวดี    แก้วบุญมา
1. นางสาวอัจฉรา    ขัวจันทร์
6
62 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชลลดา    โพธิ์สีลา
1. นายเสกสรรค์    จันสนิท
7
63 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพัชราพร    มีประจำ
1. นางสาวสำรอง    เสนงาม
7
64 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอัษฎาวุฒิ    สุธรรมมา
1. นางนันทิยา    จุลกมล
15
65 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาวดี    ทองไทย
1. นางสาวมยุรี    ศรีอุดร
ชนะเลิศ
66 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเบญจธิดา    แสงศรีเรือง
1. นางสาวพรวิลัย    บุญสถิตย์
10
67 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอทิตยา    ขาวเหลือง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ    วงศ์แสน
14
68 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุดารัตน์    อินบุตรดี
1. นางศิโรรัตน์    หงษ์สนิท
4
69 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐณิชา    คำเหง้า
1. นางสาวพัชราวดี    ใจแน่น
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................