งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 690
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปรินทร์    ไพรพงษ์
1. นายมงคล    ประเสริฐ์สังฆ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายลักขพงษ์    คั่งคำภา
1. นางศศิธร    คำมณีจันทร์
12
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพัชรัตน์    โรจนัย
1. นางสาวญาณวดี    เนื่องศรี
19
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปิติพัฒน์    เรืองจรัสเมธากุล
1. นายวีระชัย    จันภักดี
11
5 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสาริศา    ลิ้มปกรณ์กุล
1. นางสาวผุสดี    กะสันเทียะ
16
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐชนน    ทองไพร
1. นางปาริญ์ญา    กุลหนองแดง
9
7 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธัณญภรณ์    มกรานุรักษ์
1. นายกสิณ    คงเกียรติขจร
7
8 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพัชระพงษ์    ไชยวัง
1. นางสาวรัชนีกร    เศรษฐบดี
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนัช    วงษ์ชัยเพ็ง
1. นายวัชรพันธุ์    ศรีทานันท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเกษมณี    หนองน้ำ
1. นางจิราภรณ์    สารแสน
13
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายไชยพศ    บุญไชโย
1. นางสาวจุฑามาศ    ทิทึกทักษ์
19
12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวีระพล    ที่รักษา
1. นางสาวพัชรีภรณ์    สุ่ยวงษ์
13
13 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศุภานุช    ทัณฑะรักษ์
1. นางสาวสายสุนีย์    นาอุดม
8
14 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภพ    วัฒนกูล
1. นางวรรณชนก    อ้วนพรมมา
6
15 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธันยพร    ภูมิคอนสาร
1. นายวชิรวิทย์    สุราสา
18
16 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์    กองทอง
1. นายจีรวัชร์    หลานวงษ์
5
17 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมมาดา    ศรีฤาชา
1. นางศุภลักษณ์    วีระพลศิลป์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปุญช์กนก    แซ่จึง
1. นางสาวกรรณิการ์    อาสนาทิพย์
15
19 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอนุธิดา    แก้วจันทา
1. นายโฆสิต    สิงชู
16
20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริวรรณ    ลาสองชั้น
1. นางสาวธัญญา    โฉมมงคล
9
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฉัตรลดา    รักบิดร
1. นางมณีรัตน์    สุพิมพ์
22 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนิธิ    กลัดทรัพย์
1. นางรุจิรา    ถิรดิษสกุล
5
23 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร    ขันทอง
1. นางสาวรุจิรา    สุนทรสนิท
6
24 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายปฏิภาณ    ยาเคน
1. นางสาวสุภาพร    แสนผาบ
10
25 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษตริน    วะสูงเนิน
1. นางพรพิรุณ    แจ้งใจ
ชนะเลิศ
26 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพงศกร    ตาไข
1. นางสาวธัญลักษณ์    อุปนิสัยพล
6
27 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธีระพงษ์    โคโตสี
1. นางวราภรณ์    ซื่อตรง
10
28 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    ลมดา
1. นางอรวรรณ    ตรีนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
29 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณิชนันท์    สมบัติหา
1. นางเพ็ญพักตร์    สุวรรณศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธันยา    เหล่านายอ
1. นายวิทูล    รัดที
6
31 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอนุสรณ์    อารีย์โชติ
1. นางนิภาพันธ์    ประตา
9
32 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรพรรณ    ป้อมเข้า
1. นายสิทธิชัย    ป่าโพธิ์ชัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงแพรวา    จันเจือ
1. นายพงษ์พัฒน์    ศิริโท
8
34 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิรักษ์    ศรีเตชะ
1. นางจิราภรณ์    ไชยราช
10
35 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายจิรวัตร    เจริญศรี
1. นางสาวศรินธร    ศรีสุยิ่ง
9
36 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลีลาวันต์    ชาลี
1. นางสาวธินากร    นนทะเสน
ชนะเลิศ
37 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แผ่นทอง
1. นางสาวรัตดาวัณ    บุพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
38 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐภูมิ    พูลสง่า
1. นางสุรดา    ธรรมโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
39 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    เกตุก้อน
1. นายรักชัย    แก้วยอด
10
40 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงณัชชา    ผลเกิด
1. นางสาวภควดี    วรรณโกวิท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปนัดดา    วิชาเกวียน
1. นายทศพงษ์    สุทธิวัชรเมธีกุล
12
42 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอภิชัย    วรรณปะได
1. นางตุรกี    สมสา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
43 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวภูรินทร์    ดีขันะ์
1. นางสาวพรธีรา    โสดาวิชิต
6
44 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเอวิเตรา    ทศลา
1. นายธวัชชัย    ลาภไธสง
13
45 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายรพีพัฒน์    ย่องใย
1. นายทรงศักดิ์    กัญญาคำ
7
46 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภัทราวุธ    มะณีแสง
1. นางสาวพัชรินทร์    บูชาอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
47 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศิริกานต์    พิมพรภิรมย์
1. นายบูรพา    เรืองตังญาณ
7
48 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    เนื่องมัจฉา
1. นายพงษ์พันธ์    จอดนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
49 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชาย้เรืองฤทธิ์    กรุงพลี
1. นางกรรณิกา    ธาดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
50 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายนครินทร์    สุมาดง
1. นางสาววิมลรัตน์    ศิริกุล
8
51 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายศิริชัย    หอมวงษ์
1. นางสาวเบญจมาศ    ณ บุตรจอม
8
52 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เมืองศรี
1. นางสาวนิตยา    อุดมผล
ชนะเลิศ
53 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปีหมอก
1. นายนฤเบศร์    โคตรภูธร
5
54 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรกิตต์    ผาบยองศรี
1. นางสาวกานดา    กลางแม
6
55 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสารธาร    สอนนา
1. นางธารทิพย์    ไชยโวหาร
11
56 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเครือวัลย์    แก้วบัวพา
1. นายสุรศักดิ์    ศรียายาง
10
57 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวรรณิภา    นำทอง
1. นางสาวพรพิมล    เสนาพล
7
58 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวไปรยา    ปัทนาถา
1. นางนิภาพร    ฉันสิมา
11
59 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทิพวรรณ    แก้วแดง
1. นางมัณฑิกา    กันตวิรุฒ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
60 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5
61 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวทิพวรรณ    แสนบุตร
1. นางจุฑาทิพย์    ปลัดจ่า
15
62 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ    เพ็ชรดี
1. นางสาวนฤมล    จันทร์ศรีโคตร
14
63 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเดชขจร    อุดน้อย
1. นายประสิทธิ์    สุดทอง
12
64 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิยะดา    ศิริวงษ์
1. นายอนันต์    ปิดตานะ
9
65 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุพิชญา    พิมน้อย
1. นางสุวารินทร์    ลาอินทร์
4
66 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา    เรืองเจริญ
1. นางนันท์นภัส    นามสุดตา
4
67 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงดารินทร์    สมัครไทย
1. นายวีรเดช    ทีน้อย
10
68 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูมิภัทร์    ต่อชีวัน
1. นายเกรียงศักดิ์    โล่ห์เส็ง
7
69 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนิษฐา    ปัญญามี
1. นางสาวกาญจนา    ศรีคุณ
ชนะเลิศ
70 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายยุทธชัย    สีมีงาม
1. นางศิริภรณ์    พลเยี่ยม
6
71 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์    พลสุภี
1. นางศิโรรัตน์    หงษ์สนิท
12
72 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูผา    หล้าบาง
1. นางสาวพัชราวดี    ใจแน่น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................