งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 689
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายณัษฐพงษ์    เธียร์เชาว์
1. นางสาวทักษยา    วงค์คำภา
6
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเริงฤทธิ์    พิมพ์คต
1. นายชวนากร    ไชยวงษ์
16
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภาคิน    จินดารักษ์
1. นางวัชรกร    สุรพงษ์รัตน์
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเหม่ย    ถิง ชี
1. นางสาวธิภาวดี    มูลสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกันตินันท์    ปินใจยศ
1. นางสาวเดือนเพ็ญ    ธรรมพิทักษ์
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกัณพงศ์    มกรานุรักษ์
1. นางสาววรรณิสา    ก่ำวงษ์
13
7 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเกียรติกุล    โพธิ์ชัย
1. นางสาวไพจิตร    ชัยรัตน์
12
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนวัฒน์    โสภัย
1. นางฐานัส    โภคานิตย์
15
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธนภรณ์    ปุริโต
1. นางสาวเกษราภรณ์    จินคำ
16
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนพล    เพียเพชร์
1. นางชุลิตา    ไชยหงษ์
16
11 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววศิตา    ส่างเสาร์
1. นางมนธิรา    สุดา
9
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีระยุทธ    นามโยธา
1. นางสาวจุฑามาศ    ทิทึกทักษ์
11
13 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสรรพวัฒน์    กวินวิสิทธิ์
1. นางบุหลัน    ถาวิเศษ
4
14 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสหภาพ    เนื่องแก้ว
1. นางสาวทัศนีพร    คนคิด
5
15 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรัตนา    อ้นสังข์
1. นายณรงค์    สมบูรณ์
7
16 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอาทิตย์    สร้อยปุ
1. นางสาวพิมพ์รตา    แก้วสำราญ
10
17 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายยุทธการ    นันจำรัส
1. นางสาวพรพิมล    ตรีศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายนนทพัทธ์    โควิ
1. นางสาวเวียงแก้ว    สะอาด
14
19 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจุฑาทิพย์    ขานหยู
1. นางสาวนิศารัตน์    สพภูเขียว
8
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเกศราภรณ์    อมกระโทก
1. นางสาวปวีณา    เทพจั้ง
5
21 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวน้ำทิพย์    หลำภักดี
1. นายพรเทพ    พวงเพียงงาม
7
22 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชุติมา    ราชพิทักษ์
1. นางวิภาดา    แสนแป้
8
23 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายฉัตรพล    ดื่มโชค
1. นางสาวขวัญตา    จรัสแผ้ว
12
24 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวรเมธ    พรายเนา
1. นางสาวอัสราพร    ทองเจริญ
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐดนัย    เลยยุทธ์
1. นางศิวาพร    สุภา
4
26 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศศิวิมล    จรรยา
1. นายจักรพันธ์    สุตะโท
9
27 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายจิรภัทร    บุตรศรี
1. นางอุตทุมพร    บุญภิละ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภัรชรี    คิดดี
1. นางสาวพิมพีชญา    แก้วศรีหา
9
29 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนัฐภูมิ    แก่วหนองแก
1. นางเพ็ญพักตร์    สุวรรณศรี
11
30 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอรวี    ปัสสาวะเท
1. นางสาวชญากาญจธ์    ศรีเนตร
5
31 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธิดารัตน์    หัสจรรย์
1. นางศศิธร    มุพิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
32 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอลงกรณ์    บุญหมื่นไวย์
1. นางสาววนิดา    อารีเอื้อ
10
33 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจรูญ    เกิดบุญเรือง
1. นางสาวพรทิพย์    สุพรรณ
8
34 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจิราวรรณ    เจริญดี
1. นางสาวศรัญญา    ไสวดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชัยวัฒน์    สีสำนาน
1. นายประสาร    นามศรี
6
36 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายรณชัย    เทินเทา
1. นางมณีวรรณ    จันทะโข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอภิวัฒน์    กันทาราษฎ์
1. นางสาวอมรรัตน์    พาลี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
38 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชัยนุวัฒน์    โคตรภูธร
1. นายนิวัฒนา    จำลอง
9
39 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายเดชบดินทร์    สูนทอง
1. นางสาวเมธาวดี    ศรีปลัดกอง
5
40 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายวุฒิชัย    มูลเมือง
1. นางนฤมล    ไสยสาลี
6
41 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอนุธิดา    พฤฒิคณี
1. นางวนิดา    คณะวาปี
ชนะเลิศ
42 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพุทธิดา    ปัทธุลี
1. นางรุ่งฤดี    ศิริบุรี
5
43 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายศิวกร    ศรีอุดร
1. นางสาวนันท์นภัส    สารพินิจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
44 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวยุภาวดี    สะตะ
1. นางสาวเกศศินี    พนมสี
4
45 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปรปรียา    ขันมา
1. นางกัลยรัตน์    โคตรบุตร
6
46 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววิภาวรรณ    แย้มยิ้ม
1. นางสาววิมลรัตน์    ศิริกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
47 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพีรพล    เงี้ยวเกิด
1. นางสาวฉัตรทอง    บุตรงาม
8
48 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศุลีพร    แสนดี
1. นายชยพล    อุดมผล
ชนะเลิศ
49 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวินัย    หนองผือ
1. นางสาวพัชรี    ศรีสวัสดิ์
10
50 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวขนิษฐา    ศรีรูปี
1. นางสาวนัฎชริดา    รังกุพันธ์
8
51 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอนุชา    หลวงบุญ
1. นายสถิตย์    ศรีวัชรกุล
7
52 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวขวัญฤทัย    สายคำ
1. นางวิภาพร    ถาวงกลาง
6
53 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริธร    คำสม
1. นางสาวช่อผกา    นาค-อก
6
54 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศราวุฒิ    แดงบุดดา
1. นายนุชิต    จุมกุดรัง
9
55 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศุภวัฒน์    สุนทรแต
1. นางจิรานนท์    หงษ์ดี
ชนะเลิศ
56 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอนุศักดิ์    สุขประเสริฐ
1. นางสาวจันทรรัตน์    ศิริเทพทรงกลด
12
57 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอัครินทร์    ล่ามสมบัติ
1. นายประดิษฐ    ฤาชา
10
58 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวยอดชีวัน    คำแท่ง
1. นายเฉลิมพล    จันดา
12
59 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายศุภคณัฏฐ์    มหาพัฒนไทย
1. นางศรีไพ    ประเสริฐสิน
5
60 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายทักษิณ    อันทะฤทธิ์
1. นายณัฐพงศ์    สิงขรณ์
4
61 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอภิญญา    คำแพงทอง
1. นางสาวมยุรี    ศรีอุดร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
62 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชญาดา    พลพวก
1. นายชัชชัย    พระราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
63 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชฎาพร    วงษา
1. นางศิโรรัตน์    หงษ์สนิท
11
64 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวุฒิชัย    แพ่งศรีสาร
1. นายอุทัย    แสนคำ
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................