งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 688
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปัณณวิชญ์    เหล่าเราวิโรจน์
2. เด็กชายจักรภัทร    ทุติยภาค
1. นางทักษยา    วงค์คำภา
2. นางสาววิภารัตน์    บุญเขื่อง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิดล    ตุทา
2. เด็กชายกฤษตเมธ    นาฤทัย
1. นางสาวรำพึง    สอนสุภี
2. นางศศิธร    คำมณีจันทร์
15
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพิสิษฐ์    พูลอนันตโชติ
2. เด็กหญิงลลิตา    ดอนประถม
1. นางสาวญาณวดี    เนื่องศรี
2. นางเบญจวรรณ    ธรรมแสง
22
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพัฒน์    ถวัลย์เสรีวัฒนา
2. เด็กชายธีรภัทร    หงษ์สิธี
1. นางสาวธิภาวดี    มูลสุวรรณ
2. นายวีระชัย    จันภักดี
6
5 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรจอห์น    บารโต
2. สามเณรภูวนาถ    ช่างหล่อ
1. พระอัครพงษ์    รกฺขิตวณฺโณ
17
6 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนนทการต์    สอนจันดา
2. เด็กหญิงณัชชา    ณ ป้อมเพชร
1. นางสาวผุสดี    กะสันเทียะ
8
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิสรา    คำเชียง
2. เด็กหญิงพัทธีรา    เพิ่มทอง
1. นางชนกนาถ    วงศ์สุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายลภัส    ดำรงพงษ์
2. เด็กชายพัสกร    เศรษฐกันษา
1. นายกสิณ    คงเกียรติขจร
2. นางสาววรรณิสา    ก่ำวงษ์
17
9 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐชนน    ทองไซร์
2. เด็กชายกชกร    แพทย์กิจ
1. นางสาวรัชนีกร    เศรษฐบดี
15
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวาคิม    อรรคฮาต
2. เด็กชายเรืองศักดิ์    อินทร์วิชา
1. นายฐานัส    โภคานิตย์
22
11 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวดล    วงษ์กรวด
2. เด็กชายณัฐพงษ์    โทอุทา
1. นางสาวเกษราภรณ์    จินคำ
11
12 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปูชิดา    โพธิรส
2. เด็กชายกฤษดา    แก้วลือ
1. นางชุลิตา    ไชยหงษ์
2. นายเนรมิตร    ม่วงศรี
20
13 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอทิตยา    อุ่นเรือน
2. เด็กหญิงสุจิตรา    วิลาศรี
1. นางดวงจันทร์    มาคำ
2. นางปราณี    ถิ่นเวียงทอง
12
14 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูตะวัน    นาเคน
2. เด็กหญิงปฐมพร    แสงหิน
1. นางจิราภรณ์    สารแสน
14
15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอินทิรา    ไกยะวัฒน์
2. เด็กหญิงสุภัสสร    นามจันทร์
1. นางสาวจุฑามาศ    ทิทึกทักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์    พิมพา
4
16 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเกิดกานต์    ทองเชื้อ
2. เด็กชายดานุภูมิ    ราชเครือ
1. นางสาวพัชรีภรณ์    สุ่ยวงษ์
2. นางสาวสิรภัทร    พลเยี่ยม
24
17 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกิตติพงษ์    กาบบัวน้อย
2. เด็กหญิงศรัญญา    บุดดาซุย
1. นายคณิต    วรรณภักดี
2. นางบุหลัน    ถาวิเศษ
5
18 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนรี    ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
2. เด็กหญิงนฤภรณ์    พันธ์แก้ว
1. นางสาวทัศนีพร    คนคิด
2. นางสาวนัสนิศา    ตันมิ่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกำธร    ไกรษร
2. เด็กชายปรมินทร์    สอนเสนา
1. นายภาณุทัตต์    ศรีหลัก
2. นายวชิรวิทย์    สุราสา
13
20 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธราธร    มงคลชัยวัฒนา
2. นายเฉลิม    แผ่นทอง
1. นางสาวชมพูนุท    โนนทนวงษ์
2. นางสาวปวีณา    โพธิ์ศรี
7
21 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวริษา    โทวิชา
2. เด็กหญิงพิชญาภา    เหล่าวชิรสุวรรณ
1. นางสาวพรพิมล    ตรีศาสตร์
9
22 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนลภ    ฉิมพะเนาว์
2. เด็กชายธนกฤต    ฉิมพะเนาว์
1. นางสาวเวียงแก้ว    สะอาด
17
23 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัครินทร์    ชุ้ยไกร
2. เด็กหญิงสุพรรวดี    เกตุแก้ว
1. นางสาวจิรดา    มูลตรีบุตร
20
24 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายแก้วมังกร    สวนเส
2. เด็กชายอรรถสิทธิ์    สีทิศ
1. นางสาวธัญญา    โฉมมงคล
2. นายปรีชา    แสนสีลา
10
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววราภรณ์    บ้วนนอก
2. นางสาววนิดา    โพธิ์ศรี
1. นายชัยวัฒน์    แข็งขัน
2. นางมณีรัตน์    สุพิมพ์
7
26 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอติชาติ    วรรณทวี
2. เด็กชายศุภสิน    มหาสุคนธ์
1. นายพรเทพ    พวงเพียงงาม
11
27 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุคนธรัตน์    จันทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงศิภาพร    ศรีคลัง
1. นางวิภาดา    แสนแป้
4
28 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศุภชัย    กลมกลาง
2. เด็กชายอำนาจ    กองประยุทธ์
1. นางสาวกฤตติยาภรณ์    โพชะกะ
2. นางสุภาพร    แสนผาบ
12
29 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนกฤต    ใจแน่น
2. เด็กหญิงดารารัตน์    ขันชัย
1. นายอรรคชาติ    เชียงนางาม
2. นางสาวอัสราพร    ทองเจริญ
ชนะเลิศ
30 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิรภพ    แก้วคำ
2. เด็กหญิงวรรณิดา    มินบุรี
1. นางสาวนุชนาถ    ราชมนตรี
2. นางสาวสาวิตรี    ยมโคตร์
5
31 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายราเมศวร์    สมจิตต์
2. เด็กชายวายุ    พิมพะลึก
1. นายชัยณรงค์    รัตนปรีดา
2. นางวราภรณ์    ซื่อตรง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤติน    ดนยาอัครกุล
2. เด็กหญิงศานต์ฝัน    กันทา
1. นางคนึงนิตย์    สมอหมอบ
2. นายเดชา    วรดี
5
33 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพลพิทักษ์    อธิราช
2. เด็กหญิงนริศรา    น่วมลิวงค์
1. นางสาวพิมพีชญา    แก้วศรีหา
7
34 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปาริชาติ    อบมา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ไสทอง
1. นางนริศรา    เหล่าทองสาร
2. นางเพ็ญพักตร์    สุวรรณศรี
9
35 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษณพล    กองไตร
2. เด็กชายยุทธนา    เจริญใจ
1. นางสาวชญากาญจธ์    ศรีเนตร
2. นางนิภาพันธ์    ประตา
9
36 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศราวุฒิ    แสนนาม
2. เด็กชายวิทยา    แก้วกันยา
1. นายมนูญศักดิ์    รัชโพธิ์
2. นางศศิธร    มุพิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
37 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนวิษา    อัคฮาด
2. เด็กหญิงสศิยา    โยคี
1. นายพงษ์พัฒน์    ศิริโท
2. นางสาววนิดา    อารีเอื้อ
4
38 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายขจรพงศ์    บุราธะเน
2. เด็กหญิงพีรยา    ทิพย์สูงเนิน
1. นางนางประภัสสร    ปะทะวัง
2. นางนิภาพร    โคตุเคน
7
39 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภาวินี    พรมนอก
2. เด็กหญิงนภาลัย    ดลพันธุ์
1. นางสาวศรัญญา    ไสวดี
2. นางเบญจรัตน์    จันทะรัง
ชนะเลิศ
40 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายเมธี    ตะโกสีย์
2. เด็กชายสิทธิชัย    เจยุรัตน์
1. นายประสาร    นามศรี
2. นายวิทยา    เชิมชัยภูมิ
6
41 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    ทีฑา
2. เด็กชายศิริโชค    ผลาผล
1. นายภัคพงศ์    วิมลสุรนาถ
12
42 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา    พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ    ประชามอญ
1. นายบุญเกิด    ศิริวรรณ
2. นางสาวอภันทิพย์    ทิทำ
8
43 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชาลิสา    เมืองมีศรี
2. เด็กชายจิณณวัตร    สีพาฮาด
1. นายรักชัย    แก้วยอด
8
44 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ปัสสา
2. เด็กหญิงดารากร    ป้องสา
1. นางกิตติกร    เอกศิริ
2. นางสาวประภากร    คุณล้าน
5
45 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายชานนท์    เสนาเจริญ
2. เด็กชายศุภวิชญ์    คามบุตร
1. นางสาวลภัสรดา    ไพรสาร
2. นางเพ็ญพักตร์    ใจภักดี
10
46 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลลิตา    ชัยแก้ว
2. เด็กหญิงสุนิษา    นาพยัพ
1. นายพิชัย    ยิงป่า
2. นายวสันต์    มั่นใจ
13
47 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมนชยา    สิทธิวงษ์
2. เด็กชายสรวิศ    มนิสสาร
1. นางนิตยา    พรมเกตุ
2. นางประภาวดี    นิ่มสังกัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
48 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันธิดา    จันทร์สมาน
2. เด็กหญิงนิตยาพร    ภารประสพ
1. นางจันทร์เพ็ญ    ศีลพันธ์
2. นางนฤมล    ไสยสาลี
11
49 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายวัชรพล    พุทธฉาย
2. เด็กหญิงปนัดดา    บุตรแสน
1. นางสาวธัญนลิน    ขุนทิพย์ทอง
2. นางมณฑา    บริบูรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
50 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายทัพพสาร    โยธี
2. นางสาวปิยะฉัตร    สนธาทร
1. นางสาวกนิษฐา    เข็มคง
2. นางสาวปิยะนุช    วินทะไชย
4
51 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายณัฐดนัย    กลางหล้า
2. เด็กชายกฤษฎา    ฐานะ
1. นางสาวนันท์นภัส    สารพินิจ
2. นางอุทัยรัตน์    เอี่ยมศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
52 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมุทิตา    พันธุชิน
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วงษา
1. นางสาวนันทนิตย์    ศรีระว้า
2. นายภานุวัฒน์    ยาจันตา
7
53 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพีระพงษ์    ทองผดุง
2. เด็กหญิงชลิตา    จิตบุตร
1. นางสาวทัศนีย์    เวียงวิเศษ
2. นายธวัชพงศ์    ประชารักษ์สกุล
11
54 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายอดิศักดิ์    โสจันทร์
2. เด็กชายอดิศักดิ์    ดีจันทึก
1. นางดรุณี    จันทร์สีลา
2. นางสาวเกศศินี    พนมสี
6
55 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์    แสนบุตร
2. เด็กหญิงปริยาภัทร    แก้วใส
1. นางกัลยรัตน์    โคตรบุตร
5
56 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรอนงค์    ปัจมนตร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    ผาบสิมมา
1. นางสาววิมลรัตน์    ศิริกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
57 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภานุเดช    ชาวบ้านเกาะ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์    ขาวลา
1. นางสาวพนิดา    สงมูลนาค
2. นางสาวเบญจมาศ    ณ บุตรจอม
9
58 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์    พรสุวรรณ
2. เด็กชายกฤตภาส    สุวรรณมาโจ
1. นางสาวคูณโสภา    พลรัตน์
2. นางศิริภัสพินพร    นุ่มนวล
ชนะเลิศ
59 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายรพีภัทร    คำพรมมา
2. เด็กหญิงจิราภา    สิงพา
1. นางสาวพัชรี    ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอิสริยะ    อรัญมิตร
8
60 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภคพร    คำบอนพิทักษ์
2. เด็กชายกันติทัศ    คำอินทร์
1. นางมาพร    คำสิม
10
61 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสรวิชญ์    แสนสร้อย
2. เด็กหญิงธันยชนก    ชาวนา
1. นางธารทิพย์    ไชยโวหาร
2. นางสาวศศิธร    วิชัยวงค์
12
62 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายชลันธร    นาเมืองจันทร์
2. เด็กชายจิรายุ    หมอยา
1. นางวิภาพร    ถาวงกลาง
2. นางสาวสุทธาทิพย์    ศิริคุณ
11
63 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอนงค์นารถ    อยู่แดน
2. เด็กหญิงอิมพิฬา    ผลภิญโญ
1. นางสาวกันยารัตน์    ระพรหมมา
8
64 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอชิรนันท์    ชาติพหล
2. เด็กชายณัฐชานนท์    ใจงามกุล
1. นายนุชิต    จุมกุดรัง
2. นางสาวยนต์นภา    คำศรี
6
65 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกันทรากร    แก้วทาสี
2. เด็กชายศุภลักษณ์    สุนทรแต
1. นางสาวจิรานนท์    หงษ์ดี
2. นายเสฏฐวุฒิ    พลตื้อ
4
66 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    มีอยู่
2. เด็กหญิงภัทราพร    ยศมูล
1. นางสาวจันทรรัตน์    ศิริเทพทรงกลด
2. นาง้น้ำผึ้ง    สมบัติทอง
13
67 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงลลิตภัทร    เพ็ญศิริวรรณกุล
2. เด็กหญิงชญานิน    พลนิกาย
1. นายประดิษฐ    ฤาชา
2. นายเสกสรรค์    จันสนิท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
68 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายจักรพงษ์    บุญเที่ยง
2. เด็กชายจันทกานต์    วังพา
1. นางจารุวรรณ    สอนลา
2. นายเฉลิมพล    จันดา
9
69 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนัยเนตร    งาดเกาะ
2. นางสาวศรัญญา    แจ่มวรรณ์
1. นายวีรเดช    ทีน้อย
2. นางสาวสถาพร    นราศร
11
70 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวัชราชัย    หอมสมบัติ
2. เด็กชายพานทอง    สาระผล
1. นางสาวธริญา    ชนะโยธา
2. นางวชิราภรณ์    จตุรพรสวัสดิ์
10
71 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปิยะกูล    ต่อทุน
2. เด็กหญิงศศิกานณ์    ทองคำ
1. นางสาวศิริวรรณ    เต็มวงษ์
2. นางสาวอลิตา    เคนคำภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
72 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปัญญพัฒน์    ยานะสาร
2. เด็กชายอนวัตร    ดวงคำจันทร์
1. นางศิรินประภา    กงชา
2. นายสุทธี    พวงมาลัย
5
73 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิมพร    ฮ้อยคำ
2. เด็กหญิงนิต้า    มีคำทอง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ    วงศ์แสน
2. นางศิริภรณ์    พลเยี่ยม
7
74 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายจตุรงค์    ชิดนอก
2. นายอิทธิพัทธ์    พาทา
1. นางรัศมี    สนั่นนารี
2. นายอุทัย    แสนคำ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................