งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 687
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรพิไล    ยาโสภา
1. นางสาวนิตยา    ภูธร
9
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภัทรพงษ์    วงษ์อำนวย
1. นางสาวจิรัชยา    แก้วภิรมย์
6
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพิชิต    มูลลา
1. นางสุชิลา    สิทธิไพร
11
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธีร์สุดา    สวัสดิ์ผล
1. นางกุลวดี    บงแก้ว
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเพ็ญศิริ    บุตตะพล
1. นางสาวมานิดา    อินทรแพทย์
10
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนบดินทร์    พรมโสดา
1. นางวรพนิต    ซิมมอนส์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายขวัญชัย    สีทองนาค
1. นางมณินทร    สมอออน
4
8 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐนิชา    ต้นโพธิ์
1. นางสาวอาภัสรา    สีดอนเตา
12
9 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุภนิดา    ศรีกัน
1. นางมะลิวรรณ    ทองคำ
7
10 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสหัสวรรษ    ปุริสา
1. นางเยาวลักษณ์    จันทร์ศิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปทุมพร    แสนคำ
1. นางสาวพิชญาณัญ    บุตรล้านช้าง
8
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายจีรภัทร    เกียรตินิรันดร์
1. นางกาญจนาพันธุ์    แสนมงคล
5
13 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสาวิตรี    กั้นชัยภูมิ
1. นางพิชชานันท์    แสนแก้ว
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชิดชนก    ประจันตะเสน
1. นางนิระมล    กันยาหลง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
15 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธีรภรณ์    พรมสุรินทร์
1. นางสาวปวีณา    โสดาวิชิต
7
16 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายเจษฎา    แสงลา
1. นางอมรรัตน์    สงวนญาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธัญวรรณ    เทินไพร
1. นางกนกวรรณ    แนวคำดี
5
18 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนิตยา    ชัยกล้า
1. นางบุญญารัตน์    ทองจูล
8
19 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายธนาคาร    ภูครองตา
1. นางจริยา    ใยปางแก้ว
6
20 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤติลักษณ์    สุขเพ็ง
1. นางสาวปัญญ์จิรา    หมื่นแก้ว
9
21 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจันทมณี    คณาจันทร์
1. นางนิรัติศัย    สุดเพาะ
4
22 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุธาสินี    กองแก้ว
1. นายธิษกานต์    นามวงษ์
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุคันธามาศ    โฮเมืองนอก
1. นางภิญญาพัชญ์    เทียมเมืองแพน
6
24 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวรัตติกาล    สารมะโน
1. นางสาวศศิรดา    การพงษ์
5
25 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุพรรษา    เด็ดเดี่ยว
1. นางวนิดา    รัตนวงศ์
7
26 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศิริประภา    สาตี
1. นางสาวสุวิมล    กล้าเกิด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายเจริญ    สร้างการนอก
1. นางดวงจัน    เพชรสมัย
4
28 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอารีรัตน์    กระแสร์
1. นางเสาวลักษณ์    สาระมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวชลธิชา    โพธิ์ศรีอุ่น
1. นางสาวนฤมล    พิพัธนบรรจง
ชนะเลิศ
30 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวภณิตา    ชาวัต
1. นางสาวรัชนีกร    วงศ์สะอาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปนัดดา    สนสมบัติ
1. นางนิตยา    ทองดี
9
32 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกนกวรรณ    บุตรราช
1. นางนิชานันท์    สีหาอินทร์
5
33 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววิไลพร    ชุมพล
1. นางสาวพิมพ์โพยม    พิทักษ์
6
34 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวยุพิน    อุดมทรัพย์
1. นางสาวชิณุดา    หารเอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวีระชัย    คงแสง
1. นางสาวจิตรนาถ    เพชรรั่ว
4
36 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวชุติมา    จันทเป้
1. นางสาวศศิธร    บุปผา
7
37 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจุฑามาศ    ขามธาตุ
1. นางสาวดารณี    ไชยเชษฐ์
8
38 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภาพร    พานน้อย
1. นางสุเม็ง    พงษ์โคกสี
10
39 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวจิราเจต    ทาบทา
1. นายไสว    โสภี
4
40 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชลนิชา    ราชดี
1. นางสาวทิวานันท์    วิชาญ
8
41 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสมิตา    มาตรา
1. นางสาวขวัญจิตร    นุชชำนาญ
9
42 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุพัตรา    ชำนาญเวช
1. นางสุจรรยา    สิมมา
11
43 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกนิษฐา    เทียมเวียง
1. นายนงค์นาฏ    ภาวะโคตร
12
44 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวประภาพร    เตชะศรี
1. นางสาวศศิธร    นาครัตน์
6
45 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสุทธิพงษ์    บัวเนตร
1. นางรุ่งฤดี    ทองมาก
ชนะเลิศ
46 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชัชฎาภร    อิ่มสะอาด
1. นางสังวาลย์    บุดศรีชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
47 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพุฒธิพงษ์    ไชยสงค์
1. นางสาวนนตรา    เทียมตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
48 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวรัตนาภรณ์    ปรีดีวงษ์
1. นางปวีณา    ลาภบุญส่งเสริม
5
49 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุธิตา    พรมบุตร
1. นายนราธิป    โสรเนตร
7
50 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวธนัญญา    วงศ์แต้ม
1. นายทรงฤทธิ์    แก้วพรม
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................