งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 686
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโชติกา    บัวขาว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    เพียสังกะ
1. นางสาวนิตยา    ภูธร
2. นางพนิตนาถ    เหล็กโคกสูง
9
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรทิราภรณ์    คำภา
2. เด็กหญิงนันทิพร    ช่วยศรี
1. นางสาวจิรัชยา    แก้วภิรมย์
2. นางอัณชิษฐา    โตบัว
8
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวพล    จันทร์ศรี
2. เด็กชายนัฐรินทร์    หอมป่าเพิ่ม
1. นางสาวประนอม    สะเดา
2. นางสุชิลา    สิทธิไพร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    จิระกุล
2. เด็กหญิงรนพร    เต็งยงค์
1. นายนิวัฒน์    ประทาศรี
6
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอัญธิมา    แก้วไสย
2. เด็กหญิงแพรวา    เกตุภูเขียว
1. นางจรรย์สมร    เกษสิมมา
2. นางจุฬาภรณ์    ภูสดสูง
5
6 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนริศรา    ทาทอง
2. เด็กหญิงวิภาดา    ตอรบรัมย์
1. นางอัญชนา    สุพร
10
7 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทราพา    ทายิดา
2. เด็กหญิงชลธิชา    ต้นทองคำ
1. นายพิเชษฐ์    ใจชัยภูมิ
2. นางสาวมานิดา    อินทรแพทย์
11
8 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเจษฎา    โพธิ์แก้ว
2. นายอัครชัย    ลุนพุฒ
1. นายณรงค์    ชัยสิงห์เหนือ
4
9 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายจิรายุทธ    ศรีทองสุข
2. เด็กหญิงชุติมา    นามโพธิ์ษา
1. นางมณินทร    สมอออน
2. นางสาวเนตรนภิส    ปาสาบุตร
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอรุณชัย    สารเสน
2. นางสาวพิมใจ    ตุมพิทักษ์
1. นางจิตรลดา    เตโพธิ์
2. นางอพชนี    เย็นสวัสดิ์
7
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพชร    พันธ์คุณ
2. เด็กหญิงบุญญาพรรณ    ยิ่งสุขวัฒนา
1. นางสาวกุลยา    เนื่องไชยยศ
2. นางสาคร    บริหาร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกำไรทอง    น้อยเขียว
2. เด็กชายรัฐเขตต์    เกษมเมือง
1. นางสาวทิพย์อุดม    แปยอ
13
13 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์    กองเจริญศรี
2. เด็กหญิงฐิติมา    โพธะกะ
1. นางกาญจนาพันธุ์    แสนมงคล
12
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจิราภัทร    บ้วนนอก
2. เด็กหญิงอภิญญา    พังคะลี
1. นายวัณณุวรรธน์    ศรีไสว
2. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิชัย    สังศรีลา
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายคณาธิปกรณ์    นามทะจักร
2. เด็กหญิงศศิธร    ชูศร
1. นางพิชชานันท์    แสนแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกชกร    ยุพิน
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    สงแดง
1. นางนิระมล    กันยาหลง
4
17 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชิสา    วงษ์ชา
2. นางสาวฉัตรเพชร    โพธิ์แข็ง
1. นางสาวปวีณา    โสดาวิชิต
2. นางสาวปวีณา    โสดาวิชิต
8
18 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกาญจน์สิตา    อุปไมย์ทวี
2. เด็กหญิงชนวรรณ    อังคลุโข
1. นางอมรรัตน์    สงวนญาติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ    วงชมภู
2. เด็กหญิงไอลดา    ชัยกล้า
1. นางบุญญารัตน์    ทองจูล
9
20 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนบดินทร์    มีนารี
2. นายธนากร    แสงสร
1. นางจริยา    ใยปางแก้ว
2. นายสมจิตร    ใยปางแก้ว
5
21 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปภัสสร    ปะละกัง
2. เด็กหญิงพัชรีพร    ปุรายะโก
1. นางสาวปัญญ์จิรา    หมื่นแก้ว
2. นางสาวสุภัค    สุรเกียรติสมบัติ
6
22 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกพร    เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงธนาพร    ทัดเที่ยงนิกร
1. นางนิรัติศัย    สุดเพาะ
2. นายอภิชาติ    จันทร์ชูเพชร
7
23 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอริสรา    โคตจันทึก
2. เด็กหญิงชุติพรพรรณ    โชติราษี
1. นายธิษกานต์    นามวงษ์
2. นางสาวรจนา    อุดมวงศ์
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเนตรนภา    เมศรี
2. เด็กหญิงศิรินภา    คุณาพรม
1. นางภิญญาพัชญ์    เทียมเมืองแพน
2. นางรัสมี    สุภพร
5
25 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนพรัตน์    อุ่นสี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    อินทะมาตย์
1. นางสาวรัตนสุดา    โลไธสง
2. นางสาววรรณพร    นนทภา
4
26 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงลลิตา    พาที
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    อุ่นใจ
1. นางสาวศุภลักษมี    เภาพานต์
2. นางสาวอัญชิษฐา    โปรยไธสง
7
27 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวริษฐา    โอภาพ
2. เด็กหญิงวิรันดา    ชำนาญไพร
1. นายธวิทย์    มณีทัพ
2. นางวนิดา    รัตนวงศ์
6
28 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงศศิธร    ไชยสระแก้ว
2. เด็กหญิงสกุลตลา    ยุชิ
1. นางสาวจรินทร์พร    คำคอน
2. นางเจิมขวัญ    อิสสระพงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวขวัญธิดา    ใจสาร
2. เด็กชายณัฐพล    ทองชุมแสง
1. นางดวงจัน    เพชรสมัย
8
30 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ปัญญา
2. เด็กหญิงมลิดา    แฝงดาหาร
1. นางเสาวลักษณ์    สาระมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
31 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธัญพิชชา    ช่อประพันธ์
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์    สุวรรณเรือง
1. นางสาวปาณิสรา    เกปัน
2. นางสุพัณนิดา    ภูแสงศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
32 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภัคจิรา    เค็นเผ่า
2. เด็กหญิงพิยดา    โพธิ์หล้า
1. นางนิตยา    ทองดี
9
33 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอรวรรณ    ยะปะพัน
2. เด็กหญิงนุชจรี    เรืองสำราญ
1. นางสาวกษมาภรณ์    แก้วโสภา
2. นางศรีสุดา    ปุริโส
ชนะเลิศ
34 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงภานุมาศ    กองเกิน
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    พวงพันธ์
1. นางนิชานันท์    สีหาอินทร์
5
35 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ตุ้มมี
2. เด็กชายธนภัทร    ละครพล
1. นางสาวพิมพ์โพยม    พิทักษ์
7
36 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพิริษา    ศรีพานัด
2. เด็กหญิงยศวดี    คำวิเศษ
1. นางสาวชิณุดา    หารเอี่ยม
2. นางสาวเนตินา    ศรีรักษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายประดิษฐ์    ผาสุขกรรม
2. เด็กชายวนศักดิ์    ผาบสิมมา
1. นางสาวพัชรี    ชินแสง
2. นางสาวศศิธร    บุปผา
4
38 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงปวีณสุดา    โสหา
2. เด็กหญิงปาริชาต    สุขโข
1. นางสาวกรกนก    พาลี
2. นางสาวดารณี    ไชยเชษฐ์
8
39 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงศ์ศิริ    โยธะคง
2. เด็กชายอภิรักษ์    หมื่นหาวงศ์
1. นางพันทิวา    ดอนสมพงษ์
2. นางสุเม็ง    พงษ์โคกสี
6
40 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภาพร    พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงบังอร    เพ็งกระจ่าง
1. นางสาวสุภณิดา    ทองอ่าง
2. นายไสว    โสภี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพัชชา    นะเสน
2. นางสาวพรศิริรัตน์    ไปวันเสาร์
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภูมีศรี
2. นายพงษ์พัฒน์    สมณะคีรี
5
42 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายนพเก้า    ละคร
2. เด็กหญิงฐานิดา    สกลหล้า
1. นางสาวขวัญจิตร    นุชชำนาญ
2. นางอรอุมา    ศรีสมศักดิ์
11
43 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิราพร    จงหาญ
2. เด็กชายมงคลวัฒนา    บุญสิทธิ์
1. นายนิพนธ์    ประสีระเก
2. นางสุจรรยา    สิมมา
10
44 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริพรพณา    จักโนวัน
2. เด็กหญิงชลธิชา    วิรัตน์ศิริกาล
1. นายนุชิต    จุมกุดรัง
2. นางสาวเจษฎาภรณ์    ทองเหลือ
4
45 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวิภาดา    มุ่งดี
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทะเกิงผล
1. นางนงค์นาฏ    ภาวะโคตร
2. นางสาวอัญชลี    ใจดี
14
46 โรงเรียนจระเข้วิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอรพรรณ    จันทร์บุตร
2. เด็กหญิงสิติมา    ประโสทะกัง
1. นางบุญเรือง    อารยทรัพย์
2. นางสาววรรณวิมล    แก้วดวง
13
47 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภัรชรา    จันสีดา
2. เด็กชายชาติกล้า    คำบุ
1. นางบุญจันทร์    จันผาผาย
2. นางสาวศศิธร    นาครัตน์
6
48 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนพล    แสนสีคำม้วน
2. นางสาววิปรัชญา    จันทะวงศ์
1. นางมัทนียา    ศิลาศรี
2. นายวีระยุทธ    ศิลาศรี
ชนะเลิศ
49 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเดือนฉาย    ช่างจูม
2. เด็กหญิงสุชาดา    นาใจคง
1. นางน้ำค้าง    ทีน้อย
2. นางสังวาลย์    บุดศรีชา
9
50 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสิริยากร    แก้วพลน้อย
2. เด็กหญิงอาภัสรา    พระโป๊ะ
1. นางสาวนนตรา    เทียมตรี
2. นางสาววรักษรา    จันพายัพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
51 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนารักษ์    อมรส่งเจริญ
2. เด็กชายยศพนธ์    สาบุตร
1. นางบุญจันทร์    บัวพา
2. นางปวีณา    ลาภบุญส่งเสริม
12
52 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิยดา    สาระรัตน์
2. เด็กหญิงธนัสถา    เริงสุข
1. นายนราธิป    โสรเนตร
2. นางสราลักษณ์    จันทะรักษา
8
53 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวีรภัทร    สดใส
2. เด็กหญิงสิรินทรา    บุตรสิม
1. นายทรงฤทธิ์    แก้วพรม
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................