งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 685
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริชนก    ริยะ
2. นางสาวรุจิกร    เค้าสิม
3. นางสาวบงกชพร    วรรณพิมพ์
1. นายนาคิน    สัจจะเขตต์
2. นายวีระชน    แสงศรีเรือง
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายไตรภพ    สาลาด
2. นายฆานธร    โถตะบุตร
3. นายณัฐพล    ชาติชำนิ
1. นายชัยวัฒน์    ชะอินทร์วงค์
2. นางสาววิชญาพร    ใจขาน
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปัญญดา    อดิศักดิ์สดใส
2. นางสาวกัญญาณัฐ    ประภาเวสัง
3. นางสาวจิดาภา    สอนมั่น
1. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
4 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    ไทยทองหลาง
2. นายศุภโชค    โคตรศิลา
3. นายทักษิณ    พรมโส
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นางทิวาภรณ์    เลิศวีรพล
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพีร์พัทธ    ขานทะราชา
2. นายเดชาชาญ    ดวงชิน
3. นายภาณุพงศ์    ไชยธรรม
1. นางสาวทิพาพร    สีหานาม
2. นายวีระพล    เจริญชนม์
6 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอนุวัฒน์    ภูมิชัย
2. นายธีรภัทร์    ศรีคุณเมือง
3. นายวิสา    เหลืองศุภบูลย์
1. นายกฤตลักษณ์    ชาวัตร
2. นางปรียานันท์    น้อยผาง
7 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายก้องภพ    แก้วกันฑ์
2. นายอนุชา    นามชาลี
3. นายตนุสรณ์    สนธิมูล
1. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
8 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภาณุ    ไชยจอกเกี้ย
2. นายฐากูร    ไกยสา
3. นายภูวดล    แสงไสย์
1. นางสาวชญาณิทิพย์    เขจรสิทธิ์
2. นายธีีรวัฒน์    เขจรสิทธิ์
9 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวิศิษฐ์    ศรีสมภาร
2. นายภัทรดนัย    โคตรพงษ์
3. นางสาวอารยา    ฐานะ
1. นางสาวณัฐกฤตา    วันละคำ
2. นางปาริฉัตต์    ไวคำ
10 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนพร    กุณโฮง
2. นายสันติ    เครือแวงมน
3. นายชินพล    สุนีย์
1. นางสาวสุมาลี    อุปชัย
11 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวประภัสสร    อนุรักษ์
2. นางสาวนภัทรฌา    ผู้กองชนะ
3. นางสาวธิดารัตน์    กาบบัวลอย
1. นายเรืองสิทธิ์    นามกอง
2. นายโยธิน    ธีระนันท์
12 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสรวิศ    มูลเพีย
2. นายกิตติพศ    คุ้มสูงเนิน
3. นายธนากรณ์    เฮ้าแสง
1. นายคมเพชร    โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี    โพธิปัสสา
13 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพรชัย    สินชัย
2. นายกิตติพันธ์    งามลา
3. นายสิทธิกร    กัณหารัตน์
1. นายขวัญชัย    บำขุนทด
2. นางภัทราภรณ์    ผายพิมพ์
14 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนายวิวัฒน์    ปาธิยะ
2. นายณัฐวัตร    จันทรเหลา
3. นางสาวจิตติมา    ฉลองบุญ
1. นายชาตรี    ขุนภักดี
2. นายมนูญ    พลมณี
15 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกฤษฎา    ชาติสุข
2. นายศุภกฤต    เพ็งพลา
3. นายคุณากร    สำราญรื่น
1. นายจุฑาธร    สุขศาลา
2. นายวิศน์กานต์    บุตรวิชา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................