งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 684
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปณิตา    นาชัย
2. เด็กหญิงธัญรัตน์    สุดชา
1. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
3 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชินวัตร    เสาเวียง
2. เด็กชายปรเมศวร์    ปัญญาพรวิทยา
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นางทิวาภรณ์    เลิศวีรพล
4 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสรวิชญ์    มาบภา
2. นายฐิติวัสส์    เสาวิชิต
3. เด็กชายกิตติพิชญ์    สมัครสมาน
1. นายประหยัด    คำน้อย
2. ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์    คำศรีแก้ว
5 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภัทรชัย    พลโรม
2. เด็กชายต่อตระกูล    อินธิศร
3. เด็กชายธนโชติ    บุญเกลียง
1. นางสาวชญาณิทิพย์    เขจรสิทธิ์
2. นายธีีรวัฒน์    เขจรสิทธิ์
6 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเทพทัต    ทองคำ
2. เด็กชายปราโมทย์    ผาจ้ำ
3. เด็กชายภูมินทร์    พลซักซ้าย
1. นางสาวณัฐกฤตา    วันละคำ
2. นางปาริฉัตต์    ไวคำ
7 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายศิริชัย    แสงจันทร์
2. เด็กชายพลกฤต    โพธิ์ศรี
3. เด็กชายสันติสุข    มูลเสนา
1. นายกิตติพัฒน์    แจ่มจันทร์
2. นายคณพศ    ยศพล
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายทีปกรบดินทร์    อินทะสร้อย
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    แพนทิพย์
3. เด็กหญิงณัฐพร    กิจทรัพย์
1. นายเรืองสิทธิ์    นามกอง
2. นายโยธิน    ธีระนันท์
9 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภีร์เสน    โพธิปัสสา
2. เด็กชายกานติพัฒน์    ขุนเดช
3. เด็กชายเพชรณพัฒน์    ไชยสุรินทร์
1. นายคมเพชร    โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี    โพธิปัสสา
10 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกิตตินันท์    ป้อศิริ
2. เด็กชายนิติภูมิ    คำพุก
3. เด็กชายตะวัน    ชินทะนาม
1. นายขวัญชัย    บำขุนทด
2. นางนิภาภรณ์    ศรีชานิล
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายชาดา    ไหมสมบุญ
2. เด็กชายภูมิปะชา    ราชเทียน
3. เด็กหญิงสุดที่รัก    บุตรัณธ์
1. นายชาตรี    ขุนภักดี
2. นายมนูญ    พลมณี
12 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกฤษณพงศ์    หารจันทร์
2. เด็กหญิงอิงกมล    ชาญจระเข้
3. เด็กหญิงชลิตา    สาคร
1. ว่าที่ร้อยตรีสถิตย์พงษ์    ศรีจิวังษา
2. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์    คุณกัณหา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................