งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 683
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสิรภพ    วรวัตร
2. นายพัสกร    สีกลับ
3. นายฐิติพัฒน์    ภักดีเวียง
1. นายวีระชน    แสงศรีเรือง
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธนิตตา    สีหาทัพ
2. นางสาวปริมิตา    ฤทธิ์เดช
3. นางสาวชัชรีพร    พิมคำไหล
1. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
3 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภูธเนศ    เครือคำ
2. นายศิขรินทร์    อุ่นทะวงษ์
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นางทิวาภรณ์    เลิศวีรพล
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภูมิ    เชิดพานิช
2. นายสิทธิศักดิ์    แสงกระสินธุ์
3. นายธวัชชัย    บัวจันทร์
1. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์    ทิพย์วัฒน์
5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายปริญญา    สุวรรณสุขา
2. นายธนกฤต    แม้นดินแดง
3. นายปฎิวัติ    ฉายาพัฒน์
1. นายสมาน    ล้ำลอง
2. นายไมตรี    สุ่มมาตร
6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายปิตินันท์    พัวทวี
2. นายนาธาน    ทองแสง
3. นายธัญวิชญ์    ศรีเงิน
1. นายเรืองสิทธิ์    นามกอง
2. นายโยธิน    ธีระนันท์
7 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายกีรติพงษ์    ชัยคำ
2. นายพันกร    เกษียร
3. นายณัฐพล    จูสวัสดิ์
1. นายขวัญชัย    บำขุนทด
2. นายสุทัด    เพียเกษม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................