งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 682
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกษิกฤษฏ์    พุทธกัลยา
2. เด็กชายศิขรินทร์    ศรีแก้วทุม
3. เด็กชายสิฐกร    ภู่ประเสริฐวงศ์
1. นางสาวชนนิกา    ปัญจันทร์สิงห์
2. นางสาวนราภรณ์    หนองหลวง
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอริย์เมตา    ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    จูมจี
1. นายอลงกรณ์    บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
3 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิภัทร    อุ่นทะวงษ์
2. นายมงคลชัย    ไทยทองหลาง
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นางทิวาภรณ์    เลิศวีรพล
4 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอชิรญา    แสนวงษ์
2. เด็กชายธีรเดช    แช่ฉั่ว
3. เด็กชายทศพล    ชมภูนุช
1. นางนงลักษณ์    ประไกรวัน
2. นางพชิรารัชต์    ศิริปุณยนันท์
5 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวีระชาติ    ศรีนวลจันทร์
2. เด็กชายพงศกร    ด้วงแพง
3. เด็กชายสุกิจ    โคตรฮุย
1. นายสมาน    ล้ำลอง
2. นายไมตรี    สุ่มมาตร
6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์    ศิริบวรวิทย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    ตาราษี
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาล    พวงมณี
1. นายเรืองสิทธิ์    นามกอง
2. นายโยธิน    ธีระนันท์
7 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธีรเกียรติ    ทองอุบล
2. เด็กชายพรหมสร    พลสิงห์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    ดวงดี
1. นายขวัญชัย    บำขุนทด
2. นายแสนพล    ระดากุล
8 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภาณุวิชญ์    สืบเลย
2. เด็กชายปกรณ์เกียรติ    ศรีจันทร์
3. เด็กชายวรินทร์พงศ์    เสนาไชย
1. นายกิจวัฒน์    แสนศรีระ
2. นายนพคุณ    สืบเลย
9 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายยศพล    ดีโคตร
2. เด็กชายอรรถโกวิท    บุญโกศล
3. เด็กชายนิธิพล    เดชครอบ
1. นายสนธยา    เสนามนตรี
2. นางสาวอุทุมพร    ทุมมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................