งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 680
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวลบ    ลาดสะวง
2. นางสาวธิดารัตน์    กองค้า
3. นางสาวกิตติยา    สิริมายา
1. นางผานิตย์    โยธาชัย
2. นางสาวสุภาวณี    ชาวเหนือ
8
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปฏิพล    พันธ์บุตร
2. นายธนวรัตถ์    จงเชี่ยวชาญวิทย์
3. นางสาวอัยยา    คลังทอง
1. นายนาคิน    สัจจะเขตต์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    ธรรมพิทักษ์
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกวินนา    วงษ์แย้ง
2. นางสาวเปรมนภา    ทองหมื่น
3. นางสาวสงกรานต์    เอกตาแสง
1. นายชัชวาล    นามปรีดา
9
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภาณุวัฒน์    จันทะลุน
2. นางสาวจิรภัทร    ใหญ่นามจันทร์
3. นางสาวทัชวรรณ    สีสง
1. นางสาววิลาวัณย์    คำมูล
2. นางอัจฉริยา    สุวอ
7
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวณัฐธิดา    เงาะปก
2. นางสาวสุนิสา    วุ่นซีแซง
3. นางสาวอินทิรา    พงพันธ์
1. นางมัทสธรง์    อบมา
2. นางอัญชลี    แสวงกิจ
6
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอัครินทร์    เอี่ยมอารีรัตน์
2. นางสาวดวงใจ    นามวิเศษ
3. นางสาวณัฐธิดา    ภามี
1. นายสุนทร    สมบัติธีระ
2. นางสาวเอี้ยงฟ้า    ยืนยั่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชญานนท์    บุญศรี
2. นายภัทรพงษ์    บังภา
3. นายอดิเทพ    กองคำ
1. นางสาวกนกนันท์    วรรณภาส
2. นางทิวาพร    เศรษฐโสภณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรจนา    ผางเวศ
2. นางสาวนิตติยาพรรณ์    เถื่อนสมบัติ
3. นายอานัศ    กสิวรรณ์
1. นายอาทิตย์    อายุโย
2. นางสาวเวียงแก้ว    สะอาด
4
9 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชยุตม์    ทรูเท็น คาร์รัทเธอร์
2. นางสาวสุชาดา    นาคราช
3. นายวทัต    ฉายะวงษ์
1. นางสาวนิศารัตน์    สพภูเขียว
2. นางสาวอรุณี    ภูถมดี
5
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุธิดา    จรนนท์
2. นางสาวตรีมูรติ    สุดโต
3. นางสาวณิชาภัทร    นันทะสาร
1. นางธนพร    ทองสุข
2. นางสาวปวีณา    เทพจั้ง
4
11 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพลอยไพริน    ทองเลิศ
2. นางสาววีรวรรณ    เมืองชน
3. นางสาวสุทธาสินี    สุบิน
1. นางพรพิรุณ    แจ้งใจ
2. นางสาวอัสราพร    ทองเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวหทัยภัทร    ขุริรัง
2. นางสาวชิดชนก    ม่วงทอง
3. นางสาวอริสรา    วรรณวงค์
1. นายกิตติปกรณ์    อ้มเถื่อน
2. นายวรฉัตร    เพ็ญสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิมพ์อัปสร    สิงห์ศร
2. นางสาววิจิตรานุช    คมคาย
3. นางสาวศิริมา    สังสีราช
1. นางสาวชุณิษรักษ์    หมื่นศรีจูม
2. นางอังคณา    ปะตังเวสัง
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพรทิพย์    เพชรแสง
2. นางสาวมณฑิรา    จันดา
3. นางสาววาริณี    สุรินทร์
1. นางวิภารัตน์    จันทร์ปัญญา
2. นางสาวอรุณศรี    พิมพ์เสน
15 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐธิดา    อุตรศรี
2. นางสาวอรวรา    เหล็กกล้า
3. นางสาวอฐิตา    จันทราไชย
1. นายจักรี    ฦๅชา
2. นางนิตยา    พรมเกตุ
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายญาณจักขุ์    ผดาวัน
2. นางสาวนิจวิภา    ศรีทน
3. นางสาวอารดา    โสหา
1. นางรัญชิดา    แสงวงศ์
2. นางศุภมาศย์    ประจวบมอญ
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอริสา    จงจันทร์
2. นางสาวสุวัชราภรณ์    ฮ่านต่ำ
3. นางสาวนุชรินทร์    ไชยอาจ
1. นางชลลดา    คุณทะวงษ์
2. นางสาววันเพ็ญ    กงสะเด็น
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปิ่นมณี    แซมบอน
2. นางสาวถูวนิดาภรณ์    พิมเพ็ง
3. นายธรรพ์ณธร    สาดมุณี
1. นางรุ่งนภา    อารยะธรรมโสภณ
2. นางศิริพรรณ    ศรีอุทธา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเพชรนรินทร์    เพชรอยู่
2. นางสาวสุจิตรา    แก้วนาคูณ
3. นางสาวนภัสสร    ดอนวิชัย
1. นางสาวชญาณิศา    นมัสศิลา
2. นางสาวผกามาศ    อุ่นสา
4
20 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภัคจีรา    ทองสะอาด
2. นางสาวพนิดา    ศรีอุทธา
3. นางสาววราภรณ์    แนวทอง
1. นางพรรณวิภา    ปักษ์เหนือ
2. นายวัลลภ    ปักษ์เหนือ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................