งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 679
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุศรา    เพ็ชรชะ
2. เด็กหญิงปิยธิดา    กุลทา
3. เด็กหญิงสุภาวดี    สวัสดิ์ทา
1. นางชฎาพร    ภูกองชัย
2. นายพิกุลทอง    ชาเคน
5
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูวฤทธิ์    ไทยอ่อน
2. เด็กหญิงเบญจมาศ    ทองบ่อ
3. เด็กหญิงวรินทิรา    ปาลสาร
1. นางสาวรำพึง    สอนสุภี
2. นางศศิธร    คำมณีจันทร์
7
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายกรคมเขต    โม้แซง
2. เด็กหญิงณัฐพัทธขจี    ช่วยธรรมกิจ
3. เด็กหญิงวีรยา    อดทน
1. นางผานิตย์    โยธาชัย
2. นางสาวสุภาวณี    ชาวเหนือ
8
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิราวิทย์    ตั้งทรัพย์กิจ
2. เด็กชายวรณัฏฐ์    ดำเนตร
3. เด็กชายนันทพงศ์    วิชาดี
1. นายนาคิน    สัจจะเขตต์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ    ธรรมพิทักษ์
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมรกต    โคตรหล้า
2. เด็กหญิงมุทิตา    นันทวิเศษ
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์    บุดดา
1. นายจิรวัฒน์    วงษ์คง
2. นางสาวธนพร    รักษาเคน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติมา    กุดตุ้ม
2. เด็กหญิงวริศรา    มาวัน
3. เด็กหญิงปาตารี    ชัยหาสี
1. นายนิมิตร    สุวรรณศักดิ์
2. นางมัทสธรง์    อบมา
9
7 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยใส    วงศ์นาค
2. เด็กหญิงพัชราภา    คำโต
3. เด็กหญิงพัสสิวาพร    พิมหานาม
1. นายประสิทธิ์    เพ็งศุข
2. นางปิยาณี    จันทภูมิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรกนก    งันเกาะ
2. เด็กชายปฐวี    ถียัง
3. เด็กชายธนภัทร    จันทะมล
1. นางนาฎลัดดา    จุลมา
2. นางสาวภัทธิยา    แสนจำสาร
5
9 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสมิตานัน    โทพันธ์
2. นายอภิสิทธิ์    ติสจันทร์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ชินภูเขียว
1. นายอาทิตย์    อายุโย
2. นางสาวเวียงแก้ว    สะอาด
4
10 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงตรีรัตน์    ตรีพงษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี    อ่อนเนตร
3. เด็กหญิงนิศารัตน์    พิทักษ์รัตนากร
1. นายจัตุพงศ์    นามโสม
2. นางศรีประจันทร์    พงษ์สะพัง
10
11 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวิทวัฒน์    เลพล
2. เด็กชายศุภวิชญ์    ไชยงาม
3. เด็กชายนพธีรา    ราศรี
1. นางสาวธัญญา    โฉมมงคล
2. นายปรีชา    แสนสีลา
10
12 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    สว่าง
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ด่านนัทธี
3. เด็กหญิงอาภัสรา    ขอดวงกลาง
1. นางพรพิรุณ    แจ้งใจ
2. นางสาวอัสราพร    ทองเจริญ
13 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธันย์ชนก    ศรีหาโคตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    บุญภักดี
3. เด็กหญิงพัชราภร    วงษ์รักษา
1. นางสาวธัญลักษณ์    อุปนิสัยพล
2. นางสาวนุชนาถ    ราชมนตรี
4
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงจารวี    แดงกลาง
2. เด็กหญิงชนิกานต์    สุขใจ
3. เด็กหญิงศรินทิพย์    เกตุลา
1. นางสาวอนงค์    ศิริมา
2. นางอุมาพร    พิมพ์ภักดี
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุนิสา    วงษ์ละคร
2. เด็กหญิงนิชกานต์    หยาเตียน
3. เด็กหญิงนฤมล    สัจจา
1. นางสุภาภรณ์    จัตุชัย
2. นางสาวเทวี    โฉมงาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปัณณพร    กาเจริญ
2. นางสาวชญาดา    สิงห์กันยา
3. นางสาวอภิญญา    จรรยา
1. นางสาวพัชราวลัย    นาตีชน
2. นางสาวรสกมลรัตน์    ศรีภิรมย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ชูชีพวัฒนศักดิ์
2. เด็กหญิงกองแก้ว    แก้วพรม
3. เด็กหญิงจิลาลักษณ์    สุดสะอาด
1. นางคุณากร    ภะวะพินิจ
2. นางนิภารัตน์    พรมสวัสดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมธุรส    เดชอุดร
2. เด็กหญิงธัญชนก    ศรีนนท์
3. เด็กหญิงกัลยกร    ลอยคลัง
1. นางทิพวรรณ    ศรีสาร
2. นางสาวสุภาวดี    ต้นวงศ์แก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปณัฎฎา    ชัยยะโชค
2. เด็กหญิงภูริชญา    เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
3. เด็กหญิงรชตา    คำศรี
1. นายปวเรศ    แสนศรี
2. นายวรวุธ    อัครกตัญญู
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายโกสินทร์    แสงสีเมือง
2. เด็กหญิงณัฏฐกมล    โพธิ์ลังกา
3. เด็กหญิงวรรณภา    ศิริกานต์วัฒนา
1. นายพรพิชิต    ทิทา
2. นางสาวรัตนา    กนกหงษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพิยดา    มาใจ
2. เด็กหญิงภวิกา    ช่วยแสง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    พรมจันทร์
1. นางสาวศราวรรณ    สุขวิชัย
2. นางสาวสายใจ    สมบูรณ์
4
22 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวรวรรณ    ศรีน้อย
2. เด็กหญิงวรรณิสา    แน่นอุดร
3. เด็กหญิงพิยดา    ใยแก้ว
1. นางสาวพนิดา    สงมูลนาค
2. นางสาวเบญจมาศ    ณ บุตรจอม
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวันวิสา    ดัดเสือ
2. เด็กหญิงสุภักษร    ทิศกระโทก
3. เด็กหญิงจิราพร    ธรรมสวาท
1. นางนพรัตน์    ศาสตร์ปราณีต
2. นางไพรวัน    ศิริสุนทร
5
24 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธนัชญา    สีฮาด
2. เด็กหญิงบุษราคัม    ผิวเพรช
3. เด็กหญิงอภิรญา    เหมาะราศรี
1. นางสาวฑิฆัมพร    ศรีแวง
2. นายปรมินทร์    น้อยเสนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปิยพัทธ์    กองทรัพย์
2. เด็กหญิงญาณัจฉรา    ชำนาญ
3. เด็กหญิงอุมา    สันหา
1. นางปิยนุช    พิมพ์บึง
2. นางภคพร    สืบสำราญ
5
26 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธนภัทร    แจ้งฉาย
2. เด็กชายพิตรพิบูลย์    มูลป้อ
3. เด็กชายเมธังกร    นิลธรรมรัตน์
1. นางสาวกุศลิน    บุญล้วน
2. นางชุติมณฑน์    เลิศอุดมโชค
4
27 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์    ชาญชัยพิชิต
2. เด็กชายกฤษณะ    หล้าจาด
3. เด็กหญิงหทัยภัทร    ชุนประเสริฐ
1. นางสาวลลิตา    ชาวกะมุด
2. นางสาวอุษณี    ชาติพหล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายภัคพล    ภูมิคอนสาร
2. นางสาวสุวรรณนี    นาเคน
3. นางสาวโสภิต    แฝงทรัพย์
1. นางสาวชฎาวรรณ    โพธิจันทร์
2. นางรุ่งเรือง    แสนขันธ์
6
29 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายศักราช    แสงพันธ์
2. เด็กชายภัทรภร    คำสมศรี
3. เด็กหญิงกุลิสลา    นรมาตย์
1. นางนงนุช    ฐากุลธเนศ
2. นางสาวรัชนีพร    พลเทพา
ชนะเลิศ
30 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวลินยุพา    แสนสุริวงษ์
2. นายจีระศักดิ์    เทพาลุน
3. เด็กหญิงมุขสุดา    สะอาดเอี่ยม
1. นางพรรณวิภา    ปักษ์เหนือ
2. นายวัลลภ    ปักษ์เหนือ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................