งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 678
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสลักจิตร    ถูวะสี
2. นางสาวสุรธิดา    พันธุ์กลาง
3. นางสาววรนิษฐา    อินทร์ไทร
1. นางชฎาพร    ภูกองชัย
2. นายพิกุลทอง    ชาเคน
5
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเมษนี    หมวดดารัก
2. นางสาวณัฐธิดา    กันทำ
3. นางสาวอรอนงค์    สุอังวะ
1. นายชวนากร    ไชยวงษ์
2. นางชุติมา    ไชยคำ
6
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสฤษฎ์พร    พรมเท่า
2. นายนฤเบศร์    จันทร์วัฒน์
3. นางสาวยลดา    อินพรหม
1. นางสาวญาณวดี    เนื่องศรี
2. นางสาวสุภาวณี    ชาวเหนือ
4
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธันยพร    ตาลสุก
2. นางสาวพิชญ์รัตน์    สินรักษา
3. นางสาวเปมิกา    น้อยพรหม
1. นางสาวสุทธาภรณ์    พราววิเชียร
2. นางอัจฉริยา    พหลทัพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอธิปไตย    โชติทอง
2. นางสาวภัทรวรินทร์    นามบ้านเหล่า
3. นางสาวธนาภรณ์    เดชอวยพรวงศ์
1. นางบุหลัน    ถาวิเศษ
2. นางอัญชลี    แสวงกิจ
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    ป้อมสุวรรณ
2. นางสาวพลอยไพลิน    บัวลา
3. นางสาวปิยธิดา    สีหามงคล
1. นางธัญญรัตน์    เสนานิมิต
2. นางเอมอร    แก้วบ่อ
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเจษฎาพงษ์    ผิวอ่อน
2. นางสาวลักษณพร    ผิวอ่อน
3. นางสาวปรียาภัทร์    ภูชูธรรม
1. นางสาวพิรุณรัตน์    ขาวไชยมหา
2. นางวรรณา    ตางจงราช
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอรวิการ์    ชาวนาฮี
2. นางสาวสุวิญชา    คำทองสุข
3. นางสาวสุดารัตน์    ชูจันทร์
1. นางพรพิรุณ    แจ้งใจ
2. นางสาวอัสราพร    ทองเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายชาญณรงค์    มาตย์นอก
2. นายตะวัน    พรมดี
3. นางสาวธนพรรณ    สีขอน
1. นางสาวสีไพร    สีขอน
2. นางสุภาภรณ์    จัตุชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพินทุสร    จันโทศรี
2. นายกฤษฎา    อาโน
3. นายเจษฎา    สะลี
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์    อุดมวงษ์
2. นางยุพิน    คำพิลา
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายชินวัตร    จำนงค์พันธ์
2. นางสาวชนกานต์    ล้อภักดีสกุล
3. นายกิตติธัช    สร้อยจิตร
1. นางประภัสสร    ปะทะวัง
2. นางสาวพรทิพย์    สุพรรณ
12 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    ทบพวก
2. นางสาวปริชาติ    ศิริบุตร
3. นางสาวสุวนันท์    พลสุด
1. นางมณีวรรณ    จันทะโข
13 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกร    รัศมีปัญญาทิพย์
2. นางสาวปุษยา    แวมประชา
3. นางสาวปรียาพร    บุตรศาสตร์
1. นายสุรชัย    สุขรี
2. นางสาวเมธาวี    ศรีปลัดกอง
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายนวมินทร์    สิมลี
2. นางสาวลัดดาวัล    มูลสมบัติ
3. นางสาววรกมล    มุงคุณคำชาว
1. นางสาวมัลลิกา    เปรมลาภ
2. นางรุ่งฤดี    ศิริบุรี
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภาณุพัตร์    บรรณสาร
2. นางสาวอรอุมา    ชมพุฒ
3. นางสาวอภิญญา    พรรคทิง
1. นางภัทรา    การนา
2. นางสาวศิวารักษ์    ไชยสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทิมา    สอาดจันดี
2. นางสาวกัลยาณี    ต้นคำ
3. นางสาวเหนือฟ้า    จันทร์เหล่อ
1. นายบุญธรรม    บึงมุม
2. นายสมศักดิ์    อ้วนสาเล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนักรบ    มีโนนทอง
2. นางสาววรินทร    วรเวชกาญจนา
3. นางสาวฐิติชญา    รมพิพัฒน์
1. นายภัทรพงษ์    แซงจันดา
2. นายวรจิตร    ทิพเนตร์
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุพิมล    ทีน้อย
2. นางสาวโสภิดา    ซื่อเมือง
3. นางสาวพิชญ์นรี    น้อยภา
1. นางสาวนิตยา    ผิวนางงาม
2. นายสนธยา    เสนามนตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................