งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 677
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายพัสกร    ลิขิตวงศ์ขจร
2. เด็กหญิงจริญญา    สีละพัฒน์
3. เด็กหญิงญาธิดา    ลพพันธ์ทอง
1. นางสาวกฤติมา    กึกก้อง
2. นางปณิชา    พัฒนานนท์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายนันทวัฒน์    ละลี
2. เด็กหญิงช่อชมพู    อ่างบุญตา
3. เด็กหญิงสรีนา    โกยทรัพย์
1. นายบุญมา    คำชนะชัย
2. นางสุนันทา    บุระคำ
5
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงญาณาธิป    ภูหนองโอง
2. เด็กหญิงรัตนา    ชุมหว้า
3. เด็กชายวงค์วรัณ    คำพิละ
1. นางปิยมาศ    วิชาเงิน
2. นางสุนทรี    ชุมยางสิม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายทินภัทร    จันทร์พิมพ์
2. เด็กหญิงชุติสรณ์    จอมคำสิงห์
3. เด็กหญิงกนิษฐา    พิมพา
1. นางสาวนาฏลัดดา    จุลมา
2. นายศศิวัฒน์    สุริยะแก่นทราย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายทะสึยะ    หงษ์คะ
2. เด็กชายสิริวัฒน์    มหากิจสิริภักดี
3. เด็กชายบัณฑัต    เอกกัณหา
1. นางสาวธัญญา    โฉมมงคล
2. นายปรีชา    แสนสีลา
4
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 4
7 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุภาพร    สว่าง
2. เด็กหญิงอาทิตยา    ด่านนัทธี
3. เด็กหญิงอาภัส    ขอดวงกลาง
1. นางพรพิรุณ    แจ้งใจ
2. นางสาวอัสราพร    ทองเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอาภัสรา    ยวงแก้ว
2. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า    สีทา
3. เด็กหญิงอรวรรณ    ไชยดา
1. นางสาวสีไพร    สีขอน
2. นางสุภาภรณ์    จัตุชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกุสุมา    จันทร์หนองแวง
2. เด็กหญิงเอรินทร์    คำสิงห์วงษ์
3. เด็กชายพีรวิชญ์    พันธสีลา
1. นางสาวกัญญ์ภัคพิมพ์    อุดมวงษ์
2. นางสาวบุษราภรณ์    กองรัตน์
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจันทร์นภา    ซนไฮ
2. เด็กหญิงศศิธร    ศรีไวย
3. เด็กหญิงศศินันท์    ชมภูน้อย
1. นางวิยะดา    อินทร์นอก
2. นางอุบล    พันธ์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
11 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์    ขุนแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทิพย์บุญผล
3. เด็กหญิงปิยะกานต์    ราชเมืองศรี
1. นายจักรี    ฦๅชา
2. นางจันทิมา    ไปดี
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปริญญาพร    ม่วงศรี
2. เด็กหญิงพรรณรายณ์    พันธ์ภักดี
3. เด็กหญิงสิรินทรา    จำปาแดง
1. นางสาวพัชรินทร์    บูชาอินทร์
2. นายมัณฑนกร    พูนขุนทศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจณิสตา    จริยไพบูลย์
2. เด็กหญิงนลิสรา    ภูมิวงษ์
3. เด็กหญิงพรทิพา    ดวงพรม
1. นางสาวถิรนันท์    แซ่เอี้ยว
2. นางสาวยลลดา    ทำมาน
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเมธาวี    โฉมมงคล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    วรวงษ์
3. เด็กหญิงพรชญา    สมอนา
1. นางพเยียกร    เบี้ยกระโทก
2. นายระพีพงศ์    ลีพรม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................