งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 664
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายบุญส่ง    พันธ์ุนาง
2. นายฐิติศักดิ์    สุภาพ
3. นางสาวจุฑามาศ    ทุมมานอก
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นายวุฒิพงศ์    ดวงอาสงฆ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวิชญ์    เจริญไชย
2. นายพงศพัศ    น้อมระวี
3. นายประสิทธิ์    โชติ
1. นายสกุลศึก    โคตรพัฒน์
2. นายเสกสรรค์    สุวรรณสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศราวุธ    บุตตะ
2. นายนัฐวุฒิ    เฉียบแหลม
3. นายนฤพนธิ์    ไสวงาม
1. นางสาวพิมลวรรณ    พลสิงห์
2. นางสาวมนสิชา    โคตรตาแสง
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายปัญนวิทย์    ไสยมาล
2. นายปริญญา    มาลาเวช
3. นายสหราช    สีเกิ้ง
1. นายปิยวุฒิ    พรมภักดี
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายรชต    โทอุทา
2. นายหัสดินทร์    โสดาวัตร์
3. นายนราธิป    ร้อยพรมมา
1. นายวิสาคร    เศษรักษา
2. นางสุธรรมมา    ชาปู่
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายจักรพรรดิ์    ไกยสิทธิ์
2. นายรัฐศาสตร์    คมสัน
3. นายสุทิวัส    แก้วจันเหลา
1. นายปัญญา    คำสะไมล์
2. นายสุรเชษฐ์    ปัญญารักษ์สกุล
7 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณัฐวุุฒิ    วิลัยปาน
2. นายธีรวัติ    อ่อนพวย
3. นายนนท์ปวิธ    อานนาค
1. นายพจน์    ชมภูวิเศษ
2. นางสาวอภิญญา    ดีกุดเรือ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวศิน    สุวิเชียร
2. นายยศตระการ    คมสาคร
3. นายธนพล    ตั้งกิตติวุฒิ
1. นายลิขิต    จิตโส
2. นายอภิวัฒน์    ศรีกัณหา
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายโยธิน    ทัพซ้าย
2. นายจิรศักดิ์    แซงราชา
3. นายณัฐพล    เขียวนาค
1. นางฐิติพร    ศรีทอง
2. นางสุกัญญา    วิเศษทักษิณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................