งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 663
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    นิสสัยพันธ์ุ
2. เด็กหญิงศุภนุช    วิริยสถิตย์กุล
1. นางกัญญา    เกื้อกูล
2. นางสาวอุทัยวรรณ    สอนเจริญ
7
2 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์    ตั้นภักดี
2. เด็กชายเอกราช    ติตะมาตย์
1. นายชยพล    ศรีเกิน
2. นางสาวอ้อมใจ    แซ่เล็ก
4
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวภูมิ    สอาดตา
2. เด็กชายอธิราช    นคะจัด
1. นางสาวนภัสรพี    แสนโคตร
2. นางสุทิศา    อารามพงษ์
6
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายภูริภัทร    คำโท
2. เด็กชายเอกรัตน์    ปิยะขาม
1. นางสาวอัญชลี    ศรีด้วง
2. นางสาวไพรรัตน์    จันทร์ประทัด
9
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์    มาพระลับ
2. เด็กชายวิศวะ    ถนอมพันธ์
1. นางพนมพร    นามกุล
2. นางสาวสวรส    เห็มคุณ
8
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชินดนัย    กรไชยา
2. เด็กชายกฤษฏา    มหานาม
1. นายคำศักดิ์    พิชญานุรัตน์
2. นายพิษณุ    ชุมยางสิม
5
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายฤทธิ์รงค์    พิลาอ่อน
2. เด็กชายพิชัยภูษิต    ดรพระศรี
1. นายทนัย    สิงห์พันธ์
2. นางสาวพิมล    ทวีผ่อง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอัมรินทร์    วงศ์คำคูณ
2. เด็กชายธีรเทพ    นามเหล่า
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นายวุฒิพงศ์    ดวงอาสงฆ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีรเมธ    ก้อนโฮม
2. เด็กชายกฤตพิพัฒน์    ก้อนโฮม
1. นายสกุลศึก    โคตรพัฒน์
2. นายเสกสรรค์    สุวรรณสุข
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายทรงยศ    กองคำพันธ์
2. เด็กชายอรรคพล    แนวคำ
1. นางจงกล    งาเนียม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกันยา    แสงศรีเรือง
11
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีบัวเผื่อน
2. เด็กหญิงจิราพร    อินทำ
1. นางกาญจณา    พัดเพ็ง
2. นางสาวสุรีย์รัตน์    สัชฌุกร
10
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเพิ่มพูลสุข    เก่งกว่าสิงห์
2. เด็กชายพิสิทธิ์    ไชทรัพย์ธนากุล
1. นางสาวจริญญา    สีมา
12
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายไชยวัฒน์    แส่กระโทก
2. นายอัมรินทร์    คำทุม
1. นางจิรัชยา    ศิลปชัย
2. นายสิทธิพงษ์    คำพรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายรพีภัทร    สันเพาะ
2. เด็กชายณัฐยศ    วงษ์แก้ว
1. นางสาวสาวิตรี    อะโน
15 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพัชรพล    ชลชี
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    อรัญพันธ์
1. นายปิยพันธ์    ศิริรักษ์
2. นายเฉลิม    อายุคง
5
16 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวสุพล    ภูหอม
2. เด็กชายจักรภัทร    เกิดความสุข
1. นายเกียรติศักดิ์    บรรพสินธุ์
2. นายเจษฎา    รัศมีศิวโสภา
4
17 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายศักรินทร์    มูลหล้า
2. เด็กชายปฏิภาณ    ปาปะทา
1. นายกฤษฎิ์คำผา    ชำนาญ
2. นางสาวสุภาพ    ขอนศักดิ์
7
18 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอัครเดช    สุดแท้
2. เด็กหญิงณิชกานต์    ลาเวียง
1. นางสาวพิมลวรรณ    พลสิงห์
2. นางศุภรดา    จันทร์โสดา
ชนะเลิศ
19 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวัชรพงศ์    ประกลาง
2. เด็กชายธีระเมศ    คนหลัก
1. นางสาวสาวิตรี    แพงงา
2. นางสาวแคทรียา    กิตติพลานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์    น่วมคงมั่น
2. เด็กชายอนุชา    อาป้อง
1. นางวราณี    วงคุย
2. นางสาวอุดม    ศรีสวัสดิ์
9
21 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายปิยวัฒน์    ประวันเทา
2. เด็กชายภูริภัทร    ทรงเพ็ง
1. นางสาวปาริชาติ    ประวันตา
2. นางสาวเมธยา    พลพิทักษ์
6
22 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศุภกร    ชูเชิด
2. นายทัศนากร    ธีรวัชรโสภา
1. นางสาวขวัญชนก    พันธ์สวัสดิ์สกุล
2. นายอภิลักษ์    ทวีวัฒน์
8
23 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    แพไธสง
2. เด็กชายศตวรรษ    กระลาม
1. นายสุทธิพงษ์    โฮมแพน
2. นายเสริมพล    แสบงบาล
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ชำนิไกร
2. เด็กชายพันกรณ์    สมบัติ
1. นางสาวจุรีรัตน์    วรรณสา
2. นางปริดา    คุ้มสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
25 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายวันชนะ    ธรรมรัตน์
2. เด็กชายประชารัตน์    เม้ามีศรี
1. นายณิวุฒิ    จงสร้อย
2. นางสาวอัมรินทร์    สุดเพาะ
5
26 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายกนกกร    พลยางนอก
2. เด็กชายกนกศักดิ์    พลยางนอก
1. นางทองไส    ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา    พลรักษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐชนน    งอสอน
2. เด็กชายสุรเชษฐ์    แก้วเนียม
1. นายจักริน    งานไว
4
28 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายฐิติโชติ    ศิริทรัพย์
2. เด็กชายเกียรติยศ    ภูพานเพชร
1. นายจิระ    ราชธิสาร
2. นายธีีรวัฒน์    เขจรสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพงษ์อนันท์    โสภาราษฎ
2. เด็กชายธรรมนิตย์    เสาโร
1. นางนิชานันท์    สีหาอินทร์
2. นายสรรพสิทธิ์    สีหาอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายกรัณย์พล    บุญพา
2. เด็กชายวุฒิพร    แสนอาจโท
1. นางดารุณีย์    แก้วมาตย์
2. นายรักษพงศ์    สุรพล
7
31 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภานุวัฒน์    ทาส่วย
2. เด็กชายสุขศักดิ์    บุญยะฤทธิ์
1. นายอาชนะ    แสงวงค์
2. นายเจตวัน    อินทสร้อย
5
32 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธีรพัฒน์​    บัญชาการ​
2. เด็กชายภานุ​พงศ์​    คุณ​แสง
1. นายณัฐ​สิทธิ์​    เวชกามา
2. นางสุภารัตน์​    ปานนี้​
8
33 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายกฤษดากร    แสนสอาด
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา    ราชาเดช
1. นางสาวพัทธวรรณ    นาเสงี่ยม
2. นางพิศมัย    แก้ววังชัย
ชนะเลิศ
34 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสุภัชชา    แก้วมาตร
2. เด็กหญิงวรรณศิริ    นาหัวดง
1. นางสาวนิชาร์    ขุนศรี
2. นางสาววัชรียา    ทนันไธสง
4
35 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนธรณ์    จังพล
2. เด็กชายธวัชชัย    เสริมเหลา
1. นางจรรยวรรณ    เกษศิริโยธิน
2. นายอิทธิพล    ภามาตย์
6
36 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายนิติศักดิ์    เพชรศักดิ์ทอง
2. เด็กชายชุติพนธ์    จันทหาร
1. นายปัญญา    คำสะไมล์
2. นายสุรเชษฐ์    ปัญญารักษ์สกุล
4
37 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายคณนาถ    ทองขัน
2. เด็กชายปฏิภาณ    เสนจันทร์
1. นางสุพรรณี    ฝ่ายบุญ
7
38 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวิวรรธน์    คลังคำภา
2. เด็กชายตรีชัย    พลมั่น
1. นายจิรศักดิ์    ศรีสมศักดิ์
2. นายเจ็มจิตร์    ธะนะปัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
39 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณภัทร    โปราแสน
2. เด็กชายธีรภัทร์    สำราญ
1. นางสาวภาวิณี    แนวประเสริฐ
2. นางสาวอภิญญา    ดีกุดเรือ
6
40 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเจษฎา    บัวเวียง
2. เด็กชายนัทชา    นามราช
1. นายนางนิภาภรณ์    ศรีชานิล
2. นายแสนพล    ระดากุล
5
41 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสัพพัญญู    คำตุ้ม
2. เด็กหญิงญาดา    รัญชัย
1. นายลิขิต    จิตโส
2. นางสาวสายฝน    มาตสีมา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
42 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเฉลิมชัย    สูญเมืองปาก
2. เด็กชายภูธเนศ    ธรรมวงษ์
1. นายกญพัทธ์    ศรีคราม
2. นายพิชิตชัย    มโนสัย
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................