งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 662
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรวิทย์    การช่าง
2. เด็กหญิงสิริธร    นามหานวล
1. นายชยพล    ศรีเกิน
2. นางสาวอ้อมใจ    แซ่เล็ก
7
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีระพัฒน์    สุวรรณคำ
2. เด็กชายสิริพงศ์    ทิพย์อำอ่อน
1. นางจินตนา บริหาร    บริหาร
2. นายวิจิตร    แสนทำพล
9
3 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ทุมมา
2. เด็กชายนภสินธุ์    หามนตรี
1. นางสาวนภัสรพี    แสนโคตร
2. นางสุทิศา    อารามพงษ์
12
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายบุรินทร์    พุ่มแจ้
2. เด็กชายรุ่งโรจน์    ทับอาสา
1. นางสาวอัญชลี    ศรีด้วง
2. นางสาวไพรรัตน์    จันทร์ประทัด
10
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธนพัฒน์    ภักดีโยธา
2. เด็กชายปิยวัฒน์    ดาวษาวะ
1. นางพนมพร    นามกุล
2. นางสาวสวรส    เห็มคุณ
6
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐภัทร    โพธิจันทร์
2. เด็กชายวรธันย์    ศรีชำนิ
1. นายคำศักดิ์    พิชญานุรัตน์
2. นายพิษณุ    ชุมยางสิม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัฐชนะ    พรหมชัย
2. เด็กชายอิทธิพล    เกตุแก้ว
1. นายทนัย    สิงห์พันธ์
2. นางสาวพิมล    ทวีผ่อง
8
8 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอภิชาติ    บุญแสง
2. เด็กชายสุรเชษฐ์    ยืนยง
1. นางสาวชนกนาถ    ประสมทอง
2. นายวุฒิพงศ์    ดวงอาสงฆ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชยิน    ประทุมวัน
2. เด็กชายธีรเมธ    สุขแสงรัตน์
1. นายสกุลศึก    โคตรพัมน์
2. นายเสกสรรค์    สุวรรณสุข
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ    พรมย่อง
2. เด็กชายวรวี    ชาหยอง
1. นางจงกล    งาเนียม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกันยา    แสงศรีเรือง
4
11 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายชัยวิชิต    จารย์โพธิ์
2. เด็กชายศักดิ์เศรษฐ์    ขุนจร
1. นางกาญจณา    พัดเพ็ง
2. นายวชิราวุธ    วงศ์สุวรรณ
5
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนันทวัฒน์    เลพล
2. เด็กชายภูดิท    เจริญใจ
1. นางสาวจริญญา    สีมา
11
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอดิศร    อินเรืองศรี
2. เด็กชายอภิรักษ์    สายธนู
1. นางจิรัชยา    ศิลปชัย
2. นายสิทธิพงษ์    คำพรม
8
14 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐยศ    วงษ์แก้ว
2. เด็กชายรพีภัทร    สันเพาะ
1. นางสาวสาวิตรี    อะโน
9
15 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ลิ้มเนาวรัตน์
2. เด็กชายรัตนภาพ    สีลาชม
1. นายปิยพันธ์    ศิริรักษ์
2. นายเฉลิม    อายุคง
5
16 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเอกพล    มะณีศรี
2. เด็กชายนัทชัย    ศรประสิทธิ์
1. นายเกียรติศักดิ์    บรรพสินธุ์
2. นายเจษฎา    รัศมีศิวโสภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    บุญสาร
2. เด็กชายกฤษฎา    เลาราช
1. นายกฤษฎิ์คำผา    ชำนาญ
2. นายประสพโชค    ประภา
10
18 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายภูวิศ    ทองมวล
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์    สงวนญาติ
1. นางสาวมนสิชา    โคตรตาแสง
2. นางสุมาลัย    บำรุงกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอดุลเดช    กองพูล
2. เด็กชายเฉลิมรัฐ    พรมดวงสี
1. นางสาวสิริรัตน์    เดโชศาสตร์
2. นางสาวแคทรียา    กิตติพลานนท์
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์    ปาปะจีย์
2. เด็กชายอภิชาติ    เมฆวัน
1. นางวราณี    วงคุย
2. นางสาวอุดม    ศรีสวัสดิ์
6
21 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายถนิมพงษ์    พุทบุรี
2. เด็กชายตะวัน    อ้วนสา
1. นางสาวทัศนีย์    บริบาล
2. นายปรัชญา    นทีศิริกุล
7
22 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    เนาว์วงษ์
2. เด็กชายพายุพัก    หมื่นไตร
1. นายวิทยา    เขียวทอง
2. นายเกรียงไกร    มุลทากุล
4
23 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายชนะชัยศาล    เสนผาบ
2. เด็กชายธนดล    เทศศรีเมือง
1. นายสุทธิพงษ์    โฮมแพน
2. นายเสริมพล    แสบงบาล
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอนุชา    ปานาราช
2. เด็กชายดีเนสวารัน    ชันเดรน ดาส
1. นายสุพจน์    ภาษี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนไตรคามวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    นาบำรุง
2. เด็กชายศุภวิทย์    ทุรันไธสง
1. นางปริดา    คุ้มสุข
2. นางพัชราภรณ์    ช่างเกวียน
4
26 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายทัตพล    บุญเพ็ง
2. เด็กชายทิวากร    สีดา
1. นายณิวุฒิ    จงสร้อย
2. นางรัฐนันท์    ทันสมัย
6
27 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพัฒน์    ชมสีฉันท์
2. เด็กชายอานนต์    มิตะโค
1. นางทองไส    ทิพย์โพธิ์สิงห์
2. นางสุพัตรา    พลรักษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
28 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายนภดล    จะเรียมพันธ์
2. เด็กชายนรินทร์    แสงจันทร์
1. นางกมนทิพ    ชัยมาลา
2. นางสาวสุวิสา    ยศพล
8
29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสิรวิชญ์    ทักสูงเนิน
2. เด็กชายอิฐชรพัฒน์    มณีจันทร์
1. นายจักริน    งานไว
5
30 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายธีรศักดิ์    ลาน้ำเที่ยง
2. เด็กชายภานุพงษ์    เพ็ชเนตร
1. นางสาวจินตนา    เหล็กเจ๊ก
2. นายประหยัด    คำน้อย
7
31 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวงศวิศิษฎ์    มาเหล่าหนาด
2. เด็กชายพีรพล    บัวสมบัติ
1. นางสาวละมุล    จันทะรัง
6
32 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายนันธวัช    คำจันทร์
2. เด็กชายอรุโณทัย    เครื่องพันธ์
1. นางสาวทัศนีย์    เวียงวิเศษ
2. นางสาวบุษยมาศ    ละเลิศ
5
33 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธิวา    น้อยแก่นชู
2. เด็กชายธีรศักดิ์    คำมูลตรี
1. นางนิชานันท์    สีหาอินทร์
2. นายสรรพสิทธิ์    สีหาอินทร์
4
34 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายศุภกิตต์    วาดไธสง
2. เด็กชายธนพัฒน์    ศรีกรักษา
1. นางดารุณีย์    แก้วมาตย์
2. นายรักษพงศ์    สุรพล
8
35 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายพิทยา    เขตวิจารย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ทินจอง
1. นายอาชนะ    แสงวงค์
2. นายเจตวัน    อินทสร้อย
7
36 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายบดินทร์​    แพ่งสองคอน
2. เด็กชายพรมวิสิทธิ์​    แก้วมาตย์​
1. นายณัฐ​สิทธิ์​    เวชกามา
2. นางสุภารัตน์​    ปานนี้​
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายชยานันท์    ตรีวุฒิปัญญา
2. เด็กชายจักรพงศ์    สีหาโมก
1. นางพิศมัย    แก้ววังชัย
2. นางรัชฎา    รอดปั้น
ชนะเลิศ
38 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวรัตน์    เกลี้ยงไทยสงฆ์
2. เด็กชายอภิสร    สนคู่
1. นางสาวนิชาร์    ขุนศรี
2. นางสาววัชรียา    ทนันไธสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
39 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายจักรชัย    รายพิมาย
2. เด็กชายนันทวัฒน์    นาโควงศ์
1. นางจรรยวรรณ    เกษศิริโยธิน
2. นางเพ็ญพร    พิมพ์ทอง
9
40 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงนัดดา    ทองสุข
2. เด็กหญิงณิชากร    โยธาญาติ
1. นายปัญญา    คำสะไมล์
2. นายสุริยา    ยิ่งวงศ์
7
41 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพิชิตพงษ์    ตาดำ
2. นายพีระศักดิ์    หมั่นมี
1. นางสาวภัทรียา    ทวีจิตร
2. นางสุพรรณี    ฝ่ายบุญ
11
42 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายพิจักษณ์    นันบุญมา
2. เด็กชายศิรชัช    สนธิสัมพันธ์
1. นางปิยพร    นิสัยตรง
2. นายภูวนาท    นิสัยตรง
6
43 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายณภัทร    คงเจริญ
2. เด็กชายฤทธิชัย    สมัยภักดี
1. นางสาวภาวิณี    แนวประเสริฐ
2. นางสาวอภิญญา    ดีกุดเรือ
10
44 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกิตติทัต    คุณจันดา
2. เด็กชายลิขิต    คงพรม
1. นายนางนิภาภรณ์    ศรีชานิล
2. นายแสนพล    ระดากุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
45 โรงเรียนชุมแพวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายสัภยา    จันทรัง
2. เด็กชายสรวิศ    จันทร์ดิษฐ์
1. นางสาวกัญญาภัค    แข็งแอ
2. นางสาวอัจฉรา    ขัวจันทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
46 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฐิตาวีย์    บุตรโชติ
2. เด็กหญิงอัญชุลี    ฮ้วนสูงเนิน
1. นายลืขิต    จิตใส
2. นางสาวสายฝน    มาตสีมา
5
47 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายวรากร    พูลผล
2. เด็กชายอนุชา    สิงห์ทอง
1. นายชยางกูร    ข้อยุ่น
2. นางพรพรรณ    ทีนะกุล
9
48 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ดวงมา
2. เด็กชายชินวัตร    ปลาคูณ
1. นางสาววัฒนาลัย    พิชัยคำ
2. นายโกวิทย์    กงเพชร
4
49 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนวมินทร์    แสงสีงาม
2. เด็กชายธราธร    ฉลาดเอื้อ
1. นางจินตนา    เถาว์เมฆ
2. นายมนตรี    อาจมนตรี
ชนะเลิศ
50 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูวดินทร์    แหล่ป้อง
2. เด็กชายภูตะวัน    ศรีจันทร์ก่ำ
1. นายจักรพันธ์    ประทุมทีป
2. นายพชรวรรษ    นามชนะ
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................