งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ทองมูล
2. เด็กหญิงเรอิน    บุตรแสนคม
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ทองปากน้ำ
4. เด็กหญิงรักตาภา    เซี่ยงหลิว
5. เด็กหญิงรวีวรรณ    นพโกมลพันธ์
6. เด็กชายน้ำเย็น    โสตธิมัย
7. เด็กชายพงศการณ์    บุตรโชติ
8. นายศิวภัทร์    เรืองแก้ว
9. นายปิวิชญ์    วงษ์ธรรมวิชญ์
10. เด็กชายพัชรพงษ์    นามวงษา
1. นางทิพวรรณ์    บุปผาพรหม
2. นางยุพิน    ขุนทอง
3. นางวารุณี    โพธิสุวรรณ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวรพจน์    กรมหมื่น
2. นายปริญญา    สุปัชชา
3. นายศักดิ์สิทธิ์    เค้นา
4. เด็กชายธีรภัทร    คำสีแก้ว
5. เด็กชายชาญชัย    เชียงเครือ
6. เด็กหญิงวรางคณา    โคตรบึงแก
7. เด็กหญิงอัญชลี    เฉลิมแสน
8. เด็กหญิงกิตติมา    เหลาดี
9. เด็กหญิงอาริษา    คมขำ
10. เด็กหญิงกฤติยา    โนนพิลา
1. นายวิจิตร    แสนทำพล
2. นางสาวสมพิส    หาญมนตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธารารัตน์    สีไว
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เพชรบ่อแก
3. เด็กหญิงจีรนัน    สีสมบัติ
4. เด็กชายธนะศักดิ์    นิลกิจ
5. เด็กชายจิราวัฒน์    ศิริเทพทรงกลด
6. เด็กชายบุญฤทธิ์    โชคคูณ
7. เด็กชายชลวิทย์    ไกรอ่อน
8. เด็กชายแกล้วกล้า    ชอบประพันธ์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์    ประเที่ยง
10. เด็กหญิงภัทรพร    เศรษฐวัชระ
1. นายจักรพันธุ์    แก้วกัณหา
2. นายอภิรัฐ    จันทร์เทพ
3. นางอัมพร    โภคา ฮาเดน
4
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐกมล    ผันบาง
2. เด็กหญิงรินท์ลินี    วงละคร
3. เด็กหญิงแพรวา    บุญชื่น
4. นางสาวหทัยชนก    พรหมอุตม์
5. เด็กชายชนกันต์    เครือสิงห์
6. เด็กชายณัฐดนัย    อัคราช
7. เด็กชายภูมิรพี    เกษรไพบูลย์
8. นายปพน    แสนนาใต้
9. นายสุมงคล    เครือสิงห์
10. นางสาวประภัสสร    ชาวประทุม
1. นางกัลยาณี    พลบำรง
2. นางภมร    สุวรรณประสิทธิ์
3. นางอรนุช    ไวบรรเทา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนจันทรประสิทธิ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. สามเณรอมรินทร์    ใจปิง
2. สามเณรรัชพล    ภักดีนรินทร์
3. สามเณรชานนท์    ชัยนา
4. สามเณรณรงค์    มัตตะนามะ
5. สามเณรภูริทัต    สังชะนา
6. สามเณรวัฒนา    นามวงศ์
7. สามเณรวีรภัทร    สมพร
8. สามเณรคำมูล    อินทะศรี
9. สามเณรทศพร    อุดม
10. สามเณรณัฐวุฒิ    ภูครองตา
1. พระมหาอลงกรณ์    ศิริมงกต
6 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรรณวิสา    คงเล็ก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    จำปาบัว
3. นางสาวกฤติยา    เหล็กจาน
4. นางสาวธนวรรณ    ปุยะโท
5. นางสาวจุฑามาศ    บุญเกื้อ
6. นางสาวสุภาพร    เทพาขันธ์
7. เด็กหญิงวรัญญา    สุวรรณหาร
8. เด็กหญิงจิราพร    ดวงวงษา
9. เด็กหญิงศุภธิดา    คำค้อ
10. เด็กหญิงณิชนันทน์    ผ่องใส
1. นางกฤติยา    พหลทัพ
2. นางสาวฐิรศิริ    อาจวิชัย
3. นางสาวเดือนเพ็ญ    ตุ่นคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวรินลนี    สีเสน
2. นางสาวบุษบา    นามมนตรี
3. นางสาวสุปรียา    อุ่นชัย
4. นางสาวณัฏฐณิชา    เฉลิมศรี
5. นางสาวปาณิตา    ไปบน
6. นางสาวอริสา    มีบ้านแท่น
7. เด็กหญิงวริษา    แพรดำ
8. เด็กหญิงรัญญาภรณ์    เข็มเพ็ชร
9. เด็กหญิงบุษราคัม    ทรัพย์โคกสูง
10. เด็กหญิงชนิสรา    ชนชนะชัย
1. นายสมนึก    คุ้มทรัพย์
2. นางสาวสุพิชญา    ผาจันทร์
3. นางสาวเพ็ญสิริ    ทุ่งจันทร์
4
8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บรรเทา
2. เด็กหญิงวริษา    หวานเสนาะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ    เมืองขวา
4. เด็กหญิงรัตนาวดี    ประเสริฐธรรม
5. เด็กหญิงปรียานุช    โล่ห์อภิรักษ์กุล
6. นางสาวกัญญาวีร์    พงษ์ศิริรักษ์
7. นางสาวเกวรินทร์    ชินโคตร
8. นางสาวสุนิตา    โยสาพันธ์
9. นางสาวน้ำเพชร    พวงคำ
10. เด็กหญิงฑิฆัมพร    มูลบุรีย์
1. นายปรมินทร์    ดรหลาบคำ
2. นางวนิดา    โพนงาม
3. นายสุปัน    ไชยหาเทพ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา    รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงสุนิตา    สมีดี
3. เด็กหญิงวิรากานต์    ธาตุดี
4. เด็กหญิงบุญธิกา    ไสโศก
5. เด็กหญิงเพชรลดา    มาศรี
6. เด็กหญิงมณฑการ    ถาลี
7. เด็กหญิงอทิติยา    โมกศิริ
8. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา    ศรีบุดดา
9. เด็กหญิงสุพิชา    เถาวัลย์
10. เด็กหญิงมนัสนันท์    งามขำ
1. MissKaela    Goodwin
2. นายทวี    โพธิกุดไสย
3. นางสาวระรวยริน    ไตรทิพย์
5
10 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิมา    จันทร์ปา
2. เด็กหญิงบุษกร    สงเสริฐ
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    คำเมือง
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ    อันชื่น
5. เด็กหญิงศกุนตลา    ผุภูเขียว
6. เด็กหญิงงามศิริ    ดีแป้น
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์    นาถาบำรุง
8. เด็กหญิงศิริประภา    สีดำ
9. เด็กหญิงวนาชล    โคตรเสนา
10. เด็กหญิงณัฐนรี    สีขอน
1. นายธีรพล    สายหลักคำ
2. นายพิชิต    โสภาพรม
3. นางสาวระพีพร    พันธ์สะอาง
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอริศรา    ช่างการ
2. เด็กหญิงบุษยมาศ    คนรู้
3. เด็กหญิงวิยดา    สิงห์ลี
4. เด็กหญิงวิจิตรา    ขอนดู่
5. นางสาววรัญชนา    วินไธสง
6. นางสาวธิติมา    วิเชียร
7. นางสาววิภารัตน์    บุตรแสง
8. เด็กหญิงทศพร    ศรีแสง
9. เด็กหญิงอัญชลิตา    เหล็กด่าน
10. เด็กหญิงไอลดา    สุขรักษา
1. นางสาวชาลินี    ศรีอรห์
2. นางสาวพิมพ์ใจ    สายแสน
3. นางสาวเกศินี    สีหามาตย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายวานิตย์    ไทยน้อย
2. เด็กชายอภินันท์    พะรารัมย์
3. เด็กชายณัฐกฤต    บุรกรณ์
4. เด็กชายภูวนัย    ไกรวัน
5. เด็กหญิงวิลาสินี    ดวงจิตร
6. นางสาวสุชาดา    สู้สงคราม
7. นางสาวกุลธิดา    ชัยชนะ
8. นางสาวชลลดา    กานุสนธิ์
9. นางสาวภาณุมาศ    แดนดงยิ่ง
10. เด็กชายเกรียงไกร    คำสีนิล
1. นายมนตรี    กรมทำมา
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย    แสงจันทร์
3. นายอนุกูล    วงษ์นาง
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกัณฐิมา    กาทำมา
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ    จ้ำมา
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    กุดทองดี
4. เด็กชายณัฐพร    โพธิ์น้ำเที่ยง
5. เด็กหญิงสุวิมล    ทุมคำ
6. เด็กหญิงลดาวัลย์    ศรีหลัก
7. เด็กหญิงนันทมนต์    ศรีบุญฮูง
8. เด็กชายสมศํกดิ์    ไชยสัน
9. เด็กหญิงชลธิชา    พิลาชัย
10. เด็กหญิงอาภัสรา    คำโส
1. นางตุรกี    สมสา
2. นางปราณี    วิชาธรรม
4
14 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจันทร์ทิมา    ตู้ที
2. นางสาวกรรณิการ์    วรรณโพธิ์
3. นางสาวพิลดา    ทับไมตรี
4. นางสาวเอมิกา    สอดแก้ว
5. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    อัลเลน
6. เด็กหญิงพิยะดา    พินิจ
7. เด็กหญิงอรกนก    นารีจันทร์
8. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    บัวแก้ว
9. เด็กหญิงสุนิสา    เทพเรียน
10. เด็กหญิงภัทราพร    เทพจั้ง
1. นางสาวภัสญาดา    ปลัดศรีช่วย
2. นางสาวสะอาด    ชนชนะชัย
3. นางสาวหอมจันทร์    เจริญอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศุทธาสินี    ปะกิระคัง
2. นางสาวออจิรา    ขันธะมูล
3. นางสาวกัลยกร    โนนทิง
4. นางสาวฐิตาภา    ศรีแก้วน้ำใสย์
5. นางสาวรัชนีพร    เชื้อสาม
6. นางสาวสุกานดา    แหวนหล่อ
7. นางสาวแก้วมณี    ทับทะมาตย์
8. นางสาวปริยากรณ์    โลหากาศ
9. นางสาวสุชาวดี    พันธ์ชาต
10. นางสาวชลธิชา    ลาวงศ์
1. นางสาวชลิดา    ชาติมนตรี
2. นางสาวศศิกาญจน์    ชุมแวงวาปี
3. นายสุหัชชา    พิมพ์เนาว์
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศุภาดา    สุขสาร
2. นางสาวอนันตญา    สาใส
3. นางสาวสุภัสรา    แก้วชมภู
4. นางสาวศศิธร    วงษ์ภูเย็น
5. นางสาวสมปอง    อุลาแก้ว
6. นางสาวนภาพร    แสนสกุล
7. เด็กหญิงศศิธารา    ราชกุล
8. เด็กหญิงสมิตา    อินทะนันท์
9. เด็กหญิงณัฐสุดา    วงษ์ธานี
10. เด็กหญิงภัทรา    แก้วพินิจ
1. นางฐิตารีย์    ศรีพรหม
2. นางสาววิไล    ทาส่วย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงบุศรินทร์    มองเพ็ชร
2. เด็กหญิงลักขณา    แก้วแก่นคูณ
3. เด็กหญิงพนิตพิชา    พิมพระลับ
4. เด็กหญิงวราพร    ต้นโลห์
5. เด็กหญิงศกลรัตน์    ประทุม
6. เด็กหญิงปรัชญาวรรณ    ปานนี้
7. เด็กหญิงสมหญิง    งามวงศ์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์    ดอนวิชา
9. เด็กหญิงช่อผกา    แก้วนา
10. เด็กหญิงอติมา    มณีวรรณ
1. นางณัฐกมล    กัสมะนันท์
2. นายวงศ์วัชระ    ดวงศรี
3. นางสุภาพร    อ้วนสาเล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์    ตุลยกุล
2. เด็กหญิงกันติชา    คลังวงษ์
3. เด็กหญิงนิตยา    คำทอก
4. เด็กหญิงน้ำฝน    ต้านทาน
5. เด็กหญิงเกศรินทร์    โสภาพรม
6. เด็กหญิงเมทาวดี    ภักดีวัน
7. เด็กหญิงจันทร์ธิดา    คำลา
8. เด็กหญิงชญานี    กองทน
9. นางสาวนิตยา    จักโนวัน
10. นางสาวณัฐชยา    แสงป้อง
1. นางสาวนัฐนภัสสร    โสดา
2. นางสาวมานิตา    ลาจันทึก
5
19 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธีรพัฒน์    คุ้มโศก
2. นายวิทยา    คำมีภา
3. นายเจนณรงค์    กันฑ์หาทอง
4. เด็กชายปรัตถกร    ผานาค
5. เด็กชายวรายุทธ์    ศรีโปฎก
6. เด็กหญิงสุภารัตน์    หล้าอ่อน
7. เด็กหญิงเจนจิรา    ฉิมจารย์
8. เด็กหญิงธัญรดา    ชัยกิจ
9. เด็กหญิงอรัญญา    อุ่นรัตน์
10. เด็กหญิงมนัสวี    วงษ์คณานุรักษ์
1. นางสาวพรโพยม    ทัศนสนวิจารณ์
2. นางสาวยูเนียร    แสนวงษา
3. นางสาวสุจิตรา    ชาเคน
4
20 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรติรส    ผายพิมพ์
2. เด็กหญิงอรจิรา    แสนตา
3. เด็กหญิงมุฑิตา    สวายประโดน
4. เด็กหญิงณัฐนรี    ทองลี
5. เด็กชายพงศธร    พึ่งภพ
6. เด็กหญิงศรัญญา    พรมหลวงศรี
7. นายณัฐวุฒิ    นันภูมิเขียว
8. นายชยธร    พันธ์ุยุลา
9. นายธีรพัฒน์    ดอยชัยภูมิ
10. นายไพฑูรย์    อั้วนา
1. นายธีรวัฒน์    แสนนาม
2. นางสาวปัทมา    ยนตรี
3. นางสุภาวดี    เจริญสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชลลดา    สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงจิราพัชร    เกิดไผ่ล้อม
3. เด็กหญิงกัลยกร    แสนอุบล
4. เด็กหญิงเยาวพา    ธรรมโย
5. เด็กหญิงเยาวลี    เรืองเจริญ
6. นางสาวเมธาวดี    ทนทาน
7. นางสาวอาทิตยา    ทานัง
8. นางสาวอนิสรา    แก้่ววงษา
9. เด็กหญิงพรพิมล    ประสิทธิคอน
10. นางสาวญาณัจฉรา    นาหนองตูม
1. นายกฤษณะ    แสงมี
2. นางจันทร์ธิดา    กองเพชร
3. นายไพโรจน์    อันทะศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
22 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์    ปัทนาถา
2. นางสาวสิริวัณ เซ็งยิง    อุย
3. เด็กหญิงศุจินันท์    หลาบคำ
4. นางสาวสุจิรา    บุญเเย้ม
5. นางสาวกฤติญดา    ชนะภัคดี
6. นางสาวปิยธิดา    นนตะเเสน
7. นางสาวอารดา    เดชะบัญญานันต์
8. นางสาวสุทธิดา    คำลา
9. นางสาวนรินทร    ทองพุฒ
10. เด็กหญิงศุภัทรชา    มีประเสริฐ
1. นางจุฬาลักษณ์    การอรุณ
2. นางปาลินรดา    ศรีคราม
3. นางสุพัตรา    จันทะวัน
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................