งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 658
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราพรณ์    ขุ่ยนาเพียง
2. เด็กหญิงทิพานันท์    เถาว์ประสาท
1. นางสาวจิรัชยา    แก้วภิรมย์
2. นางพลับพลึง    พันธไชย
12
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรกนก    โสภาบุญ
2. เด็กหญิงมณัฐดา    สุกใส
1. นายนิวัฒน์    ประทาศรี
11
3 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรศุภกรณ์    สาโท
2. สามเณรดนัยวัฒน์    พลยศ
1. ดร.ยิ่งลักษณ์    งามดี
13
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปวริศร์    มาตรา
2. เด็กหญิงชนาพร    ชาลีคาร
1. นางรัชนีวัลย์    พรหมเเสง
2. นายเฉลิมชัย    พันธุรักษ์
6
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพรนภา    บุตรจันทร์
2. เด็กหญิงชลดา    พลตื้อ
1. นายจักรกฤต    หาพา
2. นางอมรรัตน์    พิทักษ์วงศ์ศร
10
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอภิญญา    ประดับเขตร
2. เด็กหญิงชนกสุดา    บัวสุวรรณ
1. นางสาวสุนันทา    ปิยะศิลป์
2. นายอดิเรก    สารีพิมพ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสายธารวดี    สีพันดร
2. นางสาวอลิษา    แสนโคก
1. นายปิยนันท์    ศิลาแดง
2. นายลำเลียงพล    พลวงศา
8
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอนุวัตน์    เลากลาง
2. เด็กชายอภิชาติ    นามโยธา
1. นางนันทกา    อินทรธรรม
2. นางสุดา    หมื่นแก้ว
15
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวนิดา    วรวิเศษ
2. เด็กชายจุลจักร    คนตรง
1. นางดวงใจ    ศิริภิรมย์
15
10 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายวรวิทย์    คำป้อง
2. นายกฤตพร    ภักดี
1. นางวรพนิต    ซิมมอนส์
6
11 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวภัทรพร    เงินไทย
2. เด็กหญิงปาณัฐฐิตา    ดวงสาพล
1. นางตีรนรรณ    โอ่งอินทร์
2. นายวัชรวีร์    ทองวิลัย
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาวิสา    อินทร์ผิว
2. เด็กหญิงศริญญา    จำปีหอม
1. นางนงเยาว์    สมภักดี
2. นางสาวอาภัสรา    สีดอนเตา
9
13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายปฐวีกานต์    คำป้อง
2. เด็กหญิงปิยธิดา    กาบบัวลอย
1. นางสาวกุลจิรา    สมิทธิพร
2. นางสังวาล    เถื่อนนาดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติยา    แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงฟิตรี    ปาทาน
1. นางภาวินี    สมิท
4
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภูริชญา    รัตนขันแสง
2. เด็กหญิงอารีรัตน์    แสงอุทัย
1. นางกาญจนาพันธุ์    แสนมงคล
2. นางสาวจุฑารัตน์    ภู่สำลี
5
16 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรศุภโชค    พุทละ
2. สามเณรพีระพงษ์    วงค์วิเศษ
1. นางนวน    จันทร์ลี
2. นายแดนชัย    สว่างเพราะ
13
17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    ชาญชำนิ
2. เด็กหญิงภัทรมน    บุญทันเสน
1. นายวัณณุวรรธน์    ศรีไสว
2. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิชัย    สังศรีลา
6
18 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอรปรีญา    คำภาเขียว
2. เด็กหญิงเพียงดาว    บุญเพ็ง
1. นางสาวนารีรัตน์    สายสังข์
2. นายสุนันท์    คำภูมี
7
19 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    โคตรประทุม
2. เด็กหญิงพรรณิกา    บัวกอง
1. นายสุรินทร์    แจ้งใจ
9
20 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    นามฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลลดา    บุญชัย
1. นางสาววิยะดา    ชาญตะกั่ว
5
21 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายพชรพล    ใสโศก
2. เด็กหญิงไอยหญิง    พลไธสง
1. นางสาวมะลุลี    คณารศ
7
22 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พูลเพิ่ม
2. เด็กชายพีรพล    วงษาสันต์
1. นางปราณี    ตั้งกุลบริบูรรณ์
2. นายวรวุฒิ    เหล่าพร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
23 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงอัฉริยา    ราษี
2. เด็กหญิงลัดดาวรรณ    ดวงสมร
1. นายยงยุทธ์    ทิทา
2. นางวิมลวรรณ    สร้อยทิพย์เจริญ
ชนะเลิศ
24 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ    วงชมภู
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ทนนาดี
1. นางวิลาวัณย์    ศิริจิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว    อยู่สูข
2. เด็กหญิงสุพรรณนิสา    ทิณบุตร
1. นางสาวปัญญ์จิรา    หมื่นแก้ว
2. นางสาวสุภัค    สุรเกียรติสมบัติ
9
26 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงทิฆัมพร    นุ่นภักดี
2. เด็กชายพีรชัย    วงษ์ชารี
1. นางสุมาลา    ดำเนตร
2. นายอภิชาต    จันทร์ชูเพชร
4
27 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปุญยวีย์    ชัยดี
2. เด็กหญิงเกศริน    เข็มกลัด
1. นางประไพร    สีเทา
2. นางสาวพัชนิยา    ยศมีบุญ
5
28 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    โพธิ์ปลี
2. เด็กหญิงปภาดา    เทพจิต
1. นางจันทร์นภา    สินเภตรา
2. นางสาวรัตติพร    ศรีนาง
4
29 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายสันติรักษ์    สิทธิเลาะ
2. เด็กชายพันธกานต์    หารเทศ
1. นายธนิต    ห้าวหาญ
2. นางสาวอุไล    พักลา
6
30 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุดารัตน์    แนวหาร
2. เด็กหญิงนิตยาภรณ์    หล้าลุน
1. นางสาววรรณพร    นนทภา
2. นางสาวสุพรรษา    ศรีสารคาม
8
31 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรวรรณ    วดีศิริศักดิ์
2. เด็กหญิงภคพร    ไวยนาคร
1. นางสาวศุภลักษมี    เภาพานต์
2. นางสุธนี    บุญตาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
32 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายรัฐนันท์    รักษาชาติ
2. เด็กหญิงสุนิษา    ภูกิ่งหิน
1. นายธวิทย์    มณีทัพ
2. นางวนิดา    รัตนวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจิตติยาภรณ์    บ้วนนอก
2. เด็กหญิงบุรฑริกา    บุญเพลิง
1. นางสาวจรินทร์พร    คำคอน
2. นางเจิมขวัญ    อิสสระพงศ์
ชนะเลิศ
34 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงมณีกา    ทาโพธิ์
2. เด็กชายรัฐพงษ์    ม่วงดวง
1. นางเสาวลักษณ์    สาระมณี
7
35 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐธิชา    รสหอม
2. นางสาวจุรีรัตน์    ค่าม่วง
1. นางสาวนภาพร    ตาดี
2. นางเฟื่องลดา    บุญศิริไพศาล
6
36 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิจิตรา    ศรีเชียงสา
2. เด็กหญิงปิยธิดา    สิงหาบุตร
1. นางวาริสรา    โชคภูเขียว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐนิชา    แก้วกา
2. นางสาวพิยดา    เรืองอุไร
1. นายธวัช    จันทร์สีลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
38 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศศิวิมล    แสงคำ
2. เด็กหญิงนัทธกานต์    อินทวงษ์
1. นางสำเนียง    อันตะยา
2. นางสุภาภรณ์    สุเพ็งคำ
9
39 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ทับสุริ
2. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    เหล่าทองสาร
1. นางสาวชนิดา    บุตรจันทร์
5
40 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธิดาพร    อาจหาญ
2. เด็กหญิงจีรนันท์    ลพพันทอง
1. นางปาริชาติ    ผิวผ่อง
2. นางสาวศิลาลักษณ์    หงษ์คำหล้า
ชนะเลิศ
41 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอารยา    โยเหลา
2. เด็กชายชุตษณะ    ทองนิล
1. นายธัญญา    สามารถ
2. นายสุบรรณ์    คำภูมี
4
42 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิริยากร    แสนพัน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    บุญหล้า
1. นางสาวพัชรี    ชินแสง
2. นางสาวศศิธร    บุปผา
43 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    เสรัมย์
2. เด็กหญิงภคพันธ์    สิมลี
1. นางสาวกรกนก    พาลี
2. นางดวงจันทร์    เกตุแก้ว
6
44 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงกฤติยา    สุภาพ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    พิมพ์จอง
1. นางลัคณา    เรืองแหล่
2. นางวลัดดา    ไวนุสิทธิ์
6
45 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุมิตตา    เนาว์บุตร
2. เด็กหญิงอริศรา    ชูโคกกวาด
1. นางสาวมิรินญา    สีนาง
2. นางวรารัตน์    กางขุนทด
9
46 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา    โคกแปะ
2. เด็กหญิงกรรยากร    พลธรรม
1. นางสาวทิวานันท์    วิชาญ
2. นางสาวพุชณารินทร์    ศิรินุภาสกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
47 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    สร้อยปุ๊
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ดีมี
1. นางพนาพร    อุ่นแก้ว
5
48 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุชาฎา    หวนจิตร์
1. นางสาวอัญชลี    ใจดี
9
49 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอุบลทีพย์    ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์    พุทธาวันดี
1. นางจันทร์เพ็ญ    ทะมานันท์
2. นางสาวเบญจมาศ    สิทธิเลาะ
6
50 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภัทรวดี    บางขุนทด
2. นางสาวกรวรรณ    บัวคำ
1. นางรัตติยากร    แก้ววิเศษ
2. นางสาวอารยา    โนหลักหมื่น
7
51 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    เพ็งไสย์
2. เด็กชายนราธิป    นุยัน
1. นางบุญจันทร์    จันผาผาย
2. นางสาวศศิธร    นาครัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
52 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงดาริน    พันสนิท
2. เด็กหญิงมนชนก    นามมาตย์
1. นายคุณาธิป    จำปานิล
2. นางสาวถนัดดา    วิวิจชัย
ชนะเลิศ
53 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    พิมพุก
2. เด็กหญิงศศิชา    เขียวแป้
1. นายสุภีรชัย    ภิญโญดม
11
54 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปภาดา    ผาสุราษฎร์
2. เด็กหญิงอภิญญา    พลทา
1. นางสาวนนตรา    เทียมตรี
2. นางสาวนริศรา    เสนามนตรี
11
55 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปวีณ    รินอุด
2. เด็กหญิงมนัสนันท์    ทิพย์รัตน์
1. นางสาวนันทิกา    จันทร์เทพย์
2. นางบุญจันทร์    บัวพา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
56 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    สายทอง
2. เด็กหญิงสุนิตา    ปัดชาเขียว
1. นางสาวประครอง    เครือชมภู
2. นางอรพินท์    จิตรัตน์พิพัฒน์
13
57 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธวัชชัย    หมั่นมี
2. เด็กหญิงจันจิราพร    รัตนวิชัย
1. นางสาวปัทมาวดี    สุขจันดี
2. นางรุ่งฤดี    สิทธิลาชัย
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................