งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 657
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรุ้งฤดี    งิ้วงาม
2. นางสาวสุดารัตน์    นนธิจันทร์
1. นางกฤษณา    นามจูม
2. นางอาทร    แสนไชย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรประเวช    สุทุม
2. สามเณรชีวภูมิ    จันทร์โท
1. ดร.ยิ่งลักษณ์    งามดี
4
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวีระศักดิ์    เนื่องชมพู
2. นางสาวสภาพร    ภูมิลำธาร
1. นางนิตยา    ภูวประภากร
2. นางอมรรัตน์    พิทักษ์วงศ์ศร
9
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนรินทร    เทพโภชน์
2. นางสาวนวลักษณ์    สำราญภูมิ
1. นางพูลสุข    พรหมโว
2. นางสาววิไล    ทองแท่งไทย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายไชยวัฒน์    ซาฮาต
2. นางสาวศุภาภรณ์    ศรีนาง
1. นายลำเลียงพล    พลวงศา
2. นายอภิภัทรนันท์    จันทร์สี
7
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชลธิชา    ธุระทำ
2. นางสาวกานต์ธิดา    วดีศิริศักดิ์
1. นางนันทกา    อินทรธรรม
2. นางสุดา    หมื่นแก้ว
11
7 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภัทรพงษ์    พันธ์ตู้
2. นางสาวเอมอร    หารโสภา
1. นางไพรวรรณ    แก้วโบราณ
12
8 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวนิลประกาย    หมายเงา
2. นางสาวสุชาวดี    บุตรศรีชา
1. นายสุธีพรรณ์    ดวงลีดี
6
9 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนพล    นาคเอก
2. นางสาวฐิติพร    ศรีจันโท
1. นางจีระนันท์    พรประเสริฐ
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวุฒิชัย    ศรีทรงฮาด
2. นางสาววราภรณ์    บุญถึง
1. นางนงเยาว์    สมภักดี
2. นางสาวอาภัสรา    สีดอนเตา
4
11 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภูติณัฐ    สระทองบุตร
2. นายธราธิป    ภูถมเมฆ
1. นายควรคิด    แก้วบ้านเหล่า
2. นางพัชราภรณ์    กุญชร
9
12 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพิชญุตม์    คำหาญสุนทร
2. นางสาวพาณิพร    ขุลี
1. นางสาวสาวิตรี    หงษ์อินทร์
7
13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกนิษฐา    ชำนาญ
2. นางสาวเพชรไพริน    อุดทังไข
1. นางสาวนิตยา    บุตรยศ
2. นายพลวัฒฑ์    สีถิ่น
9
14 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวทิพย์ติญา    บุดดา
2. นางสาวสุพัตรา    เรืองศิริ
1. นางสาวนารีรัตน์    สายสังข์
2. นายสุนันท์    คำภูมี
5
15 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายปริญญา    มณีพันธ์
2. นางสาววรพินธ์    สานนท์
1. นายสุรินทร์    แจ้งใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
16 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววริษฐา    วงศ์ไชยา
2. นางสาววิชุดา    ประทุมมา
1. นางสาววิยะดา    ชาญตะกั่ว
6
17 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนรภัทร    รุ่งเจริญ
2. นางสาวกนกพร    ทองใบ
1. นางธีราภรณ์    โนนเพีย
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศุภชาติ    แสงโทโพธิ์
2. นายศุภกิจ    แปลนดี
1. นางปราณี    ตั้งกุลบริบูรณ์
2. นายวรวุฒิ    เหล่าพร
4
19 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตติยาพร    ยักปะกา
2. นางสาวภัทราวรรณ    มูลเหลา
1. นายรชฏ    แก้วสะอาด
2. นางสุนภา    ทิทา
6
20 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนันทิกานต์    บุตรพิลา
2. นางสาวกิติญากรณ์    แสงโคตร
1. นางวิลาวัณย์    ศิริจิตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุทธิดา    สาสิทธิ์
2. นางสาวศิริวรรณ    ดีกลาง
1. นางสาวปัญญ์จิรา    หมื่นแก้ว
2. นางสาวสุภัค    สุรเกียรติสมบัติ
9
22 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวฐานียะ    มังษา
2. นายโชคชัย    อุซี
1. นางสุมาลา    ดำเนตร
2. นายอภิชาติ    จันทร์ชูเพชร
8
23 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพัฒนาวุฒิ    โวอ่อนศรี
2. นางสาวศิริภาพร    ขานหยุ่ง
1. นางสาวน้ำผึ้ง    จันทร์สม
2. นางสาวพัชรพร    กะลาม
8
24 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเนตต์พิมล    ไตรธนาฤทธิ์
2. นางสาวปิยนุช    ขานเรือง
1. นายธนดล    ชาวหันคำ
2. นางสาวภัทรานิษ    ลุนสา
6
25 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายปพนสรรค์    พลศักดิ์หาร
2. นางสาวปณัฐดา    บุดดา
1. นางจันทร์นภา    สินเภตรา
2. นางภัทราภรณ์    ดอนสะท้าน
4
26 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเบญจมาศ    บัวบาน
2. นางสาววิชุดา    โคกสีนอก
1. นายธนิต    ห้าวหาญ
2. นางสาวอุไล    พักลา
5
27 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอัจฉราพรรณ    เทพวงค์
2. นางสาวอรัญญา    กุลกระโทก
1. นางสาววรรณพร    นนทภา
2. นางสาวสุพรรษา    ศรีสารคาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
28 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณัฐาเนตร    โตโส
2. นางสาวสุธิดา    จันทามี
1. นางดารารัตน์    ชัยชนะ
2. นางสาวศุภลักษมี    เภาพานต์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายจักรกฤษณ์    กองเกิด
2. นายณัฐกิตติ์    เถียรวิทวัส
1. นางมยุรี    อ้นอมร
2. นายสุจินต์    หาญโสภา
ชนะเลิศ
30 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววรากร    คงชาติ
2. นางสาวสุนิษา    คล่องแคล่ว
1. นางเสาวลักษณ์    สาระมณี
7
31 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภัทรโชติ    สัมปันโน
2. นางสาวนัฐมนต์    ชัยพิมพา
1. นางสาวพิกุล    ทองภู
2. นางสาววิริพร    อามาตย์สมบัติ
4
32 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายณัฐภูมิ    เขียวอ่อน
2. นายธีรธร    แสงดาว
1. นายอภิชาติ    คำวิเลิศ
2. นายอรณพ    คำแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเนตนภา    แสนสีมนต์
2. นายเอกชัย    แสนวิชัย
1. นางวาริสรา    โชคภูเขียว
6
34 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววรัญญา    เตินเตียน
2. นางสาวภู่กัน    บุบผาชื่น
1. นางปาริชาติ    ผิวผ่อง
2. นางสาวศิลาลักษณ์    หงษ์คำหล้า
5
35 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวลลิตา    วงษา
2. นางสาวปุณณิกา    ชัยลิ้นฟ้า
1. นางธัญวรัตน์    บัวระภา
2. นายรุ่งโรจน์    วันเพ็ญ
ชนะเลิศ
36 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรอุมา    ภูวงษ์
2. นางสาววรางคณา    วรรณขันธ์
1. นายวชิราวุธ    รัตนวงศ์พิพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรศิริ    ศิริอุบล
2. นายศุภชัย    สีเมืองปุน
1. นางลัคณา    เรืองแหล่
2. นางวลัดดา    ไวนุสิทธิ์
38 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพันนุชิต    เสมอใจ
2. นางสาวนิภาพร    บัวลาอ่อน
1. นางกานต์ญาดา    ขุนเดช
2. นายพัฒนวิชญ์    นามราช
4
39 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธีรณัฐ    อุปสีดา
2. นายอลงกรณ์    ศิลาพล
1. นายพงษ์พัฒน์    สมณะคีรี
2. นายศิริศักดิ์    แสงปาก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
40 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนกร    ฤทธิ์จำนงค์
2. นายณครินทร์    นาชัยเวช
1. นางสาวขวัญจิตร    นุชชำนาญ
2. นางอรอุมา    ศรีสมศักดิ์
5
41 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวลัดดาวรรณ    คาดสนิท
2. นางสาวพิมพ์มาดา    ชัชวาลย์
1. นายคุณาธิป    จำปานิล
2. นางศศิรจน์    ร้อยดาพันธุ์
ชนะเลิศ
42 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวบุษรา    อ่อนพิมพ์
2. นางสาวเสาวรี    บุญโสภณ
1. นายสุภีรชัย    ภิญโญดม
9
43 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรรณณัฎฎา    อิสรานุวัฒน์
2. นางสาวสุดารัตน์    แก้วสีโส
1. นางสาวนนตรา    เทียมตรี
2. นางสาวนริศรา    เสนามนตรี
8
44 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเทียนศรี    วรรณปะเก
2. นางสาวชฎาภรณ์    สังข์พิมพ์
1. นางสาวนันทิกา    จันทร์เทพย์
2. นางปัญจา    พลธิรักษา
7
45 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอัศรายศ    กระสี
2. นางสาวตะวันวาด    บรรทุมพร
1. นางสาวทิวารัตน์    คุรุนันท์
2. นางสุกัญญา    เสาร่อน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
46 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอานุภาพ    บัวบาน
2. นางสาวอารียา    แลปู่หน้า
1. นางสาวปัทมาวดี    สุขจันดี
2. นางรุ่งฤดี    สิทธิลาชัย
6
47 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเกศราภรณ์    สิงห์แสง
2. นางสาวจิรัฐิพร    ภูหลาบ
1. นางสาวกฤษณา    งามสอาด
2. นางสาวเพ็ญนิภา    ทองโคตร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................