งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 655
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริธาดา    เหลาหา
1. นางอาทร    แสนไชย
10
2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนวิทย์    ปะวะโก
1. นางสาวประนอม    สะเดา
13
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสิริตา    ยิ้มจันทร์
1. นางประทุมเมศ    ช่วงชิต
8
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกวินสุดา    ผลาจิตร์
1. นายเฉลิมชัย    พันธุรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพลอยวลี    กิ๊บบี้
1. นางสาวกัญญาภัค    สุนะมาลัย
15
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอรธิชา    อันทราศรี
1. นางอมรรัตน์    พิทักษ์วงศ์ศร
5
7 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเอกรัตน์    สว่างเพชร
1. นางลัดดาวัลย์    คีรีเมฆ
5
8 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธีรนุช    สุดสา
1. นางกนกพรรณ    พลวงศา
7
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวมัณฑนา    เจริญชัย
1. นางนันทกา    อินทรธรรม
10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณวษา    สมอ่อน
1. นางไพรวรรณ    แก้วโบราณ
14
11 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรรณภา    โพธิ์ไข
1. นางสำเนียง    เวียงวิเศษ
9
12 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอารยา    ถาบุตร
1. นางสาวสุพรรณี    ไชยคำภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชดาพร    ชาญประเสริฐ
1. นางนงเยาว์    สมภักดี
11
14 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอัจฉริยารักษ์    บุญดี
1. นางมะลิวรรณ    ทองคำ
16
15 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปิยวัชร    หงส์อาจ
1. นางใจทิพย์    มาลากอง
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเนตรปรียา    สุดชา
1. นางสาวเกศสุดา    จุฬานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกัญญารัตน์    คำภู
1. นางสาวสาวิตรี    หงษ์อินทร์
12
18 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวธาราทิพย์    เทียบแสง
1. นางสาวนิตยา    บุตรยศ
5
19 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวมณวิภา    ขาวผิว
1. นายอรรถกร    โคตนารา
6
20 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอัญชลี    สมมะนะ
1. นางพิชชานันท์    แสนแก้ว
8
21 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัฐวดี    หงษ์คำดี
1. นางสาววันวิสาข์    เอี่ยมสำอางค์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปัทมาภรณ์    อุเทพ
1. นางอนุรักษ์    วรรณศรี
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเสาวรัตน์    โสสุย
1. นางกนกวรรณ    แนวคำดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจามจุรี    วิชัยเนาว์
1. นางวิมลวรรณ    สร้อยทิพย์เจริญ
6
25 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณเพ็ญ    โทธิธรรม
1. นางบุญญารัตน์    ทองจูล
11
26 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายคงหาญ    หล่มเหลา
1. นางจริยา    ใยปางแก้ว
10
27 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอนุธิดา    ศรีลิมปนนท์
1. นางสาวปัญญ์จิรา    หมื่นแก้ว
9
28 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวอมรรัตน์    กุลทวง
1. นางสาวสุดาวรรณ    ซื่อตรง
4
29 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวกัญญารัตน์    ดีไร่
1. นางสาวสุพักตร์    มาซา
4
30 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจุฑามาศ    โอนนอก
1. นายธนิต    ห้าวหาญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนิภาพร    พิลาวัน
1. นางสาวปิยะนุช    กองเงินนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
32 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวชฎาพร    เขียนคำศรี
1. นางสาววรรณพร    นนทภา
6
33 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรยุทธ    แสงจันทร์
1. นางดารารัตน์    ชัยชนะ
5
34 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวปนัดดา    สอนชา
1. นางวนิดา    รัตนวงศ์
7
35 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอรพรรณ    นาอุดม
1. นางสาววรารัตน์    ศรีบุดดา
ชนะเลิศ
36 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอนัญตรา    แพรศรี
1. นางอมรรัตน์    เดชะสิทธิ์
7
37 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจิรธาดา    บัวใหญ่รักษา
1. นางสาวพิกุล    ทองภู
ชนะเลิศ
38 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวนภัสสร    ดงแก้ว
1. นางช่อผกา    พิศพล
6
39 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสิทธิพร    พันธ์ศรี
1. นางสาวกษมาภรณ์    แก้วโสภา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
40 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุจิตรา    หาญพล
1. นางนิชานันท์    สีหาอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
41 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวผกาทิพย์    แก้วชมภู
1. นางสุภาภรณ์    สุเพ็งคำ
7
42 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปานชีวา    สุนา
1. นางสาวภัททิยา    โงะบุดดา
10
43 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปิยะธิดา    แสงสุรินทร์
1. นางสาวศิลาลักษณ์    หงษ์คำหล้า
9
44 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวณัฐนันท์    รอดปั้น
1. นางสาวจิตรนาถ    เพชรรั่ว
5
45 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจิราพร    เรืองลวน
1. นางลัคณา    เรืองแหล่
7
46 โรงเรียนลำน้ำพอง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภูเบศร์    เสริมสาย
1. นางพันทิวา    ดอนสมพงษ์
4
47 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฏฐณิชา    มุ่งภูเขียว
1. นางสาวนิภาพร    ฮามคำฮัก
6
48 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรทิพา    จิตถวิล
1. นายพงษ์พัฒน์    สมณะคีรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
49 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววรญาดา    นามวงษ์
1. นางอมรรัตน์    แก่นจันทร์
5
50 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิริลักษณ์    ศรีสุโน
1. นางนงค์นาฏ    ภาวะโคตร
7
51 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวธนวรรณ    คำสุข
1. นางสาวเบญจมาศ    สิทธิเลาะ
7
52 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกมลพร    พรมพิมพ์
1. นางสาวอารยา    โนหลักหมื่น
53 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวโยธิกา    แซงบุญนาง
1. นางวานุช    ศรีบุญมานนท์
ชนะเลิศ
54 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณิชกานต์    พะเนจร
1. นางสาวอรพิน    อุปเทพ
4
55 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอภิญญา    แกล้วกล้า
1. นางอรนรินทร์    มะโนมัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
56 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภิญญดา    ขวัญทอง
1. นางสาวศศิธร    ชาแท่น
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................