งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 654
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    คำพั้ว
1. นางพลับพลึง    พันธไชย
7
2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงบุศรากร    หิรัญชาติ
1. นางสาวประนอม    สะเดา
4
3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอภิชญา    นามพรม
1. นางประทุมเมศ    ช่วงชิต
13
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงมณัฐดา    สุกใส
1. นายนิวัฒน์    ประทาศรี
8
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชุณหปักษ์    มาเห็ม
1. นางรัชนีวัลย์    พรหมเเสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลลดา    วโรรส
1. นางสาวกัญญาภัค    สุนะมาลัย
16
7 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายมงคล    ลีเฮียง
1. นางสาวศศิธร    อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์
9
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายอานนท์    คำแก้ว
1. นางมณฑนา    นามวิจิตร
11
9 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    เมฆมนต์
1. นางฉวีวรรณ    บุญระมี
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ    ฟุ้งเฟื่อง
1. นางกนกพรรณ    พลวงศา
10
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงวรัชญา    กล่อมจิตร
1. นางนันทกา    อินทรธรรม
12 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายศิวกร    ดีไลย์
1. นางสาววรรณฑา    บริราชเดชากุล
19
13 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกาญจนา    สุนทอง
1. นางวิยะดา    จ้ำนอก
6
14 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปวีณา    พระลับรักษา
1. นายวัชรวีร์    ทองวิลัย
5
15 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนฤมล    มาศวรรณา
1. นางนงเยาว์    สมภักดี
17
16 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศศิธร    สูนทอง
1. นางศุภาภรณ์    นครขวาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิกานต์    ทองแดง
1. นางปิยะมาศ    ทักษะวรบุตร
17
18 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจิราภา    สุขแสวง
1. นางสาวทิพย์อุดม    แปยอ
12
19 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนันทภัค    นพณัฐนรา
1. นายนฤเบศร์    เจริญศรี
13
20 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปารีณา    เย็นศิริ
1. นางกาญจนาพันธุ์    แสนมงคล
15
21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสันติสุข    คำโสภา
1. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิชัย    สังศรีลา
8
22 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิริพร    ขวกเขียว
1. นางพิชชานันท์    แสนแก้ว
7
23 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงชนินาถ    แสงทองเกิด
1. นางสาววันวิสาข์    เอี่ยมสำอางค์
5
24 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพลอยอำพัน    ลีสิงห์
1. นางสังวาลย์    โนนลือชา
4
25 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    พันธปรีชา
1. นางสาวอัญชลี    สกุลอินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภาวิณี    หวานขม
1. นางสาวนุชจรินทร์    สายทองสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
27 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิรชา    หวานอารมณ์
1. นายยงยุทธ์    ทิทา
9
28 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสายใจ    เจือมา
1. นางบุญญารัตน์    ทองจูล
5
29 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายบดินทร์    มุ่งพันธ์กลาง
1. นางจริยา    ใยปางแก้ว
10
30 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดาวงษ์    เสนาวงษ์
1. นางสาวปัญญ์จิรา    หมื่นแก้ว
11
31 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกีรติยา    ยาทา
1. นางเพชรดารินทร์    วัฒนานุสิทธิ์
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงวิลาสินี    แสนอยู่
1. นางสาวสุภาวดี    สีมาพล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงจารีย์    โบสถ์นอก
1. นายธิษกานต์    นามวงษ์
8
34 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสุดา    มุ่งเกิด
35 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธิรดา    สิทธิ์สวนจิก
1. นางสาวสุพรรษา    ศรีสารคาม
7
36 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงกนกพรรษา    ศรีสุวอ
1. นางดารารัตน์    ชัยชนะ
ชนะเลิศ
37 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพรพิพัฒน์    สัตโต
1. นางรัชนีพร    ศิริแสง
6
38 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายอลงกรณ์    ปุราโต
1. นางสาวพีระญาณ์    พร้อมสมุด
4
39 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาววิยะดา    แก้วคูณ
1. นางมยุรี    สนเจริญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
40 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรจิรา    สมอดง
1. นางสาวพีรดา    เนื่องอาชา
5
41 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวธนิษฐา    ศรีบุญเศษ
1. นางไพจิตร    บุญสุวรรณ
ชนะเลิศ
42 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงทิพลักษณ์    จิระพันธ์
1. นางช่อผกา    พิศพล
8
43 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายสรศักดิ์    ใยไหม
1. นางสาวกษมาภรณ์    แก้วโสภา
4
44 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวิศวัตร    สังข์สุทธิ
1. นายธวัช    จันทร์สีลา
9
45 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฐิตาพร    อินทนาม
1. นางสุภาภรณ์    สุเพ็งคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
46 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายจีระศักดิ์    แสนโคตร
1. นางสาวชนิดา    บุตรจันทร์
5
47 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงนฤมล    แสนทำพล
1. นางสาวศิลาลักษณ์    หงษ์คำหล้า
6
48 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัทธรินทร์    บุญตา
1. นางสาวรุ่งอรุณ    แซ่อึ้ง
7
49 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิรติ    วันดี
1. นางวรัญญาภรณ์    สงวนทรัพย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
50 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอัญมณี    วงษ์ธานี
1. นางดวงจันทร์    เกตุแก้ว
11
51 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธนพร    พิมพ์แก้ว
1. นางสาวอัฉราพรรณ    พาไสย์
10
52 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริฉัตร์    กุหลาบหอม
1. นายทองจันทร์    โจมเสนาะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
53 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัลยกร    ชิมโพธิ์คลัง
1. นางสาวทิวานันท์    วิชาญ
ชนะเลิศ
54 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงบุษยมาศ    หล้ากันหา
1. นางสาวขวัญจิตร    นุชชำนาญ
12
55 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธันยพร    เค้นา
1. นางนงค์นาฏ    ภาวะโคตร
8
56 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิรินทรา    สุริยันต์
1. นางจันทร์เพ็ญ    ทะมานันท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
57 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอภิญญา    แก้วศรีษะ
1. นางสาวอารยา    โนหลักหมื่น
9
58 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงบูญญาพร    บุญเลิศ
1. นางฐิตารีย์    อโหสิชูวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
59 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายภัควัฒน์    บุตรเวียงพันธ์
1. นางสังวาลย์    บุดศรีชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
60 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยะนุช    สารเงิน
1. นางอรนรินทร์    มะโนมัย
11
61 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเกวลิน    โขขุณี
1. นางศรีสุวรรณ    คนไว
7
62 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายถิรวัฒน์    ด้วงอินทร์
1. นายนิธวุฒิ    เศษโส
6
63 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายอัครเดช    หาญปรี
1. นางสาวกฤษณา    งามสอาด
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................