งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 653
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยธิดา    สีทาดี
1. นางพนิตนาถ    เหล็กโคกสูง
6
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปฏิพาน    ถมคำ
1. นางอัณชิษฐา    โตบัว
16
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุธินี    แสงวันดี
1. นางสาวจันทิมา    ช่วยศรี
8
4 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรสรัล    ปราดเปรียว
1. พระนภา    บุญเกลี้ยง
14
5 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเกษแก้ว    จันทร์เล
1. นางญาณิศา    ประทุมมา
12
6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายพัฒน์ยศ    คำเจริญ
1. นางศิริลักษณ์    นิสสัยพันธุ์
13
7 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวดวงฤดี    พันธุชิน
1. นางสาวณัฐนันท์    ภควัตศิตานนท์
4
8 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรจนา    แซ่ลิ้ม
1. นางสาวสุพรรษา    แสงอ่อน
10
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาววันวิสา    ตาทอง
1. นางอมรรัตน์    พิทักษ์วงศ์ศร
15
10 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอริยาภรณ์    นามดวง
1. นางพรรณี    ชัยทอง
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจันทร์จิรา    ยุทธมูลตรี
1. นางอรัญญากร    มาศรี
17
12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรัชนี    หยางทอง
1. นางสุดา    หมื่นแก้ว
8
13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกัณฐิกา    กลิ่นทวี
1. นางไพรวรรณ    แก้วโบราณ
17
14 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศรัญญา    มหานาม
1. นางกงใจ    เก้งโทน
10
15 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวธัญชนก    ทันหา
1. นางจิราภรณ์    ปิยะสิงห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเมขลา    เทือกนา
1. นางสาวอาภัสรา    สีดอนเตา
19
17 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกรรณิกา    อินวรรณา
1. นางจิตรลดา    เตโพธิ์
4
18 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปฐมาวดี    เทพสาร
1. นางวลัยพรรณ    ธงชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเจนมณี    อะวะรัมย์
1. นางสาวสาวิตรี    หงษ์อินทร์
6
20 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพัสตราภรณ์    มนูสินธ์
1. นางสาวนิตยา    บุตรยศ
5
21 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภาณุวัฒน์    สีทาสี
1. นายอรรถกร    โคตนารา
10
22 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจิตราภรณ์    ราชชุย
1. นายประคอง    กองเงิน
7
23 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวชลลิสา    มะสิกา
1. นางอรุณโรจน์    กลิ่นทับ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาวรรณ    วงษาสันต์
1. นางปราณี    ตั้งกุลบริบูรณ์
ชนะเลิศ
25 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุชาดา    จันอยู่
1. นายยงยุทธ์    ทิทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลธิดา    ศรีพลไกร
1. นางสาวธีรกัลยา    วงษ์ราช
5
27 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวเพ็ญสุพัค    บูรณะกิติ
1. นางจริยา    ใยปางแก้ว
9
28 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพิชญานัฐ    อาจปาสา
1. นางสาวปัญญ์จิรา    หมื่นแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
29 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวณัตธิดา    คะอังกุ
1. นางมะนิตย์    กัญญาสิทธิ์
7
30 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวณิชภัทร    โพธิ์ชัย
1. นางสาวพัชรพร    กะลาม
5
31 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชราภรณ์    ด่านจง
1. นางขนิษฐา    ถ้ำหิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพัชรพร    เพ็ชรตะกั่ว
1. นางสาวรจนา    อุดมวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวแสงอรุณ    จริยา
1. นางสาวอัจฉราพร    สุวรรณเวช
34 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสุทธิลักษณ์    วรจักร
1. นางสาววรรณพร    นนทภา
4
35 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวสลิตา    จันทาสี
1. นางพิมพ์ผกา    เยี่ยมอ่อน
5
36 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ    ศรีษะ
1. นางสาวอนงค์    สมนอก
7
37 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายปกรณ์    เสวิกุล
1. นางกาญจนา    ประดับวัน
8
38 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจารุนันท์    สุภา
1. นางอมรรัตน์    เดชะสิทธิ์
ชนะเลิศ
39 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรรวษา    เฉื่อยไธสง
1. นางสาวธนภร    ภูกองชนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
40 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววริญญา    รินทอง
1. นางศุภสิริ    ศิริจันทพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอำนวยพร    อุปฮาด
1. นางสาวกษมาภรณ์    แก้วโสภา
9
42 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภาพร    ปิ่นระลึก
1. นางสาวพัชรินทร์    ผุดเพชรแก้ว
8
43 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเดือนเพ็ญ    ชินคำหาร
1. นางสุภาภรณ์    สุเพ็งคำ
7
44 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอารีรัตน์    มูลฉวี
1. นางสาธืฏา    เหมชะนาม
10
45 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสมใจ    แพร่งสุวรรณ
1. นางสาวภัททิยา    โงะบุดดา
11
46 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาววิลัยลักษณ์    สุรคาย
1. นางสาวชิณุดา    หารเอี่ยม
4
47 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอภิสิทธิ์    รูปไข่
1. นางสาวรุ่งอรุณ    แซ่อึ้ง
6
48 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศลิษา    ประเสริฐสังข์
1. นายรุ่งโรจน์    วันเพ็ญ
ชนะเลิศ
49 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวกรรณิการ์    สิมมา
1. นางสาวศศิธร    บุปผา
5
50 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวภาวิดา    จิ๋วสาคร
1. นางทัศนีย์    ศรีบุรินทร์
5
51 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปภัสรา    ทองคำภา
1. นางสาวยุภาพร    เอมโอษฐ
6
52 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสิริกัญญา    บุญเกษิม
1. นายศิริศักดิ์    แสงปาก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
53 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุนิสา    ชาญโคกกรวด
1. นางสุนันทา    ภูสนาม
9
54 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวเดือนเพ็ญ    พันจันทร์
1. นางนงค์นาฏ    ภาวะโคตร
13
55 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาวรรณ    บุญตาม
1. นางเบญจมาศ    ทัณฑรักษณ์
4
56 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศุภาทิพย์    ลองจำนงค์
1. นางนุชนาถ    เหล่าประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
57 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวหทัยรัตน์    ปามา
1. นายณัฏฐชัย    นามสุดตา
11
58 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายมงคล    ยอดจันนุย
1. นางน้ำค้าง    ทีน้อย
7
59 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายเอกราช    พรมนัด
1. นางสาวศุภิสรา    เจนไร่
7
60 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศุภัชชา    สีแห็งโคตร
1. นายกัมปนาท    อ่อนพร้อม
12
61 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชฎาพร    ศรีษะ
1. นางบุญจันทร์    บัวพา
10
62 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวนภาภัค    ปราบแกะ
1. นายนิกร    สิทธิเลาะ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................