งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 652
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกิตติยา    เจริญศรี
1. นางสาวนิตยา    ภูธร
10
2 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ไทยพิทักษ์
1. นางพลับพลึง    พันธไชย
10
3 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอธิฐาน    วงศ์ประจิตร
1. นางสุชิลา    สิทธิไพร
18
4 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรณีย์    ผ่องสวัสดิ์
1. นายนิวัฒน์    ประทาศรี
5 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรอัตฐพล    หน่อแก้ว
1. พระนภา    บุญเกลี้ยง
17
6 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงศิริิกัญญา    ใจเอื้อ
1. นางสาวปริญธิดา    โพธิ์พะนา
5
7 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอัญญาดา    บุตรจันทร์
1. นางญาณิศา    ประทุมมา
19
8 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกฤติมา    ลีซุย
1. นางฉัตรทอง    ดวงลีดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนพวรรณ    สัตพันธ์
1. นางสาวณัฐชนันท์พร    สิมสวน
10
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    มังคุณ
1. นางสาวสโรชา    เชื้อสาวะถี
13
11 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    ทองบุญมา
1. นางกรุงศรี    เหมพลชม
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐนิชา    ขัดเรือน
1. นางอรัญญากร    มาศรี
21
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสโรชา    ทองดีนอก
1. นางสุดา    หมื่นแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนวมินทร์    ดวงคำรัตน์
1. นางสาววรรณฑา    บริราชเดชากุล
22
15 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศศิภา    ฤาชากุล
1. นางกงใจ    เก้งโทน
8
16 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    ดาษพินิจ
1. นางสาวณัฏสิณี    สัมฤทธิ์ผล
4
17 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชลธิชา    สิงหะนะ
1. นางสาวอาภัสรา    สีดอนเตา
9
18 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์    ขันซ้าย
1. นางจิตรลดา    เตโพธิ์
15
19 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรรญา    มหาอุตม์
1. นางผาณิต    นามวงษ์
7
20 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 15
21 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงกนกลดา    ฐานไชยชู
1. นางสาวพัสธิรา    บุญจัด
23
22 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์    โอฬารวัตร
1. นางรุ่งทิพย์    อิ่มพูล
13
23 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพินธุอรษ์    ขันทอง
1. นางกาญจนาพันธุ์    แสนมงคล
5
24 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. สามเณรอาคม    แหไธสง
1. นายแดนชัย    สว่างเพราะ
19
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวจารุวรรณ    หมื่นพรม
1. นายวัณณุวรรธน์    ศรีไสว
11
26 โรงเรียนมูลนิธิบ้านไผ่วิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนุชตาภรณ์    ขนันไทย
1. นางชุติกาญจน์    จิตรดี
6
27 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงพรหมพร    วงษา
1. นางสาวมะลิวัลย์    ดีเลิศ
10
28 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงเมษนีย์    ปานเรือนแสน
1. นางพิชชานันท์    แสนแก้ว
6
29 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงธิญาดา    สุนา
1. นางสังวาลย์    โนนลือชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
30 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปิยะณัฐ    สุดใหญ่
1. นางอัมพร    สิงไทยสง
4
31 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนันทมน    ทาทอง
1. นางสาวนุชจรินทร์    สายทองสุข
4
32 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวรินยุพา    วงษา
1. นายรชฏ    แก้วสะอาด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
33 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงสุรภา    ศิริพันธ์
1. นางสาวธีรกัลยา    วงษ์ราช
9
34 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว    อยู่สุข
1. นางสาวสุภัค    สุรเกียรติสมบัติ
8
35 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวญาณี    แก้วภา
1. นางมะนิตย์    กัญญาสิทธิ์
ชนะเลิศ
36 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทกานต์    ลินทอง
1. นางสาวน้ำผึ้ง    จันทร์สม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
37 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    บัวใหญ่รักษา
1. นายธนดล    ชาวหันคำ
6
38 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงพนิตพิชชา    กาเวสูง
1. นางสาวรัตติพร    ศรีนาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
39 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธัญญาพรณ์    โมกไธสง
1. นางสาวรจนา    อุดมวงศ์
7
40 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงธรรมวิสา    ชินแสง
1. นางภิญญาพัชญ์    เทียมเมืองแพน
4
41 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชลธิฌา    สมศรีสุข
1. นางสาวลัดดา    โบราณมูล
9
42 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงเมขลา    คุณภู่
1. นางสาวรัตนสุดา    โลไธสง
8
43 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    เล่ห์กล
1. นางสาวศศิรดา    การพงษ์
5
44 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงสิริยา    เพียรธานี
1. นางกาญจนา    ประดับวัน
ชนะเลิศ
45 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอมลวรรณ    ไชยมาตร์
1. นางจริยาภรณ์    ตามบุญ
ชนะเลิศ
46 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอัจฉรา    จันทร์โสม
1. นางสาวรัชนีกร    วงศ์สะอาด
9
47 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศรัญญา    คำมูล
1. นางวาริสรา    โชคภูเขียว
12
48 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพนิดา    โพนนอก
1. นางณัติฐา    ลินทะละ
4
49 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงฑิตยา    เสงี่ยมศักดิ์
1. นางสาวพัชรินทร์    ผุดเพชรแก้ว
11
50 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอธิปพร    ไต่ตาม
1. นางสุภาภรณ์    สุเพ็งคำ
4
51 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวอรัญญา    วิโคตร
1. นางสาธืฏา    เหมชะนาม
12
52 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงธัญจิรา    ชาอินทร์
1. นางสาวภัททิยา    โงะบุดดา
10
53 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพรรณวดี    พนารักษ์
1. นางสาวชิณุดา    หารเอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
54 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    ครบุรี
1. นางสาวรุ่งอรุณ    แซ่อึ้ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
55 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนากร    แสนเหลา
1. นางปุญญา    ดงใหญ่
7
56 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิรวรรณ    ศรีเชียงสา
1. นางดวงจันทร์    เกตุแก้ว
4
57 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจินดาพร    ชุมแวงวาปี
1. นายสุรธาดา    สิงหาวาโน
8
58 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิรารัตน์    นาดี
1. นางวรารัตน์    กางขุนทด
9
59 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวนิดา    โสภาสิทธิ์
1. นางสาวยุภาพร    เอมโอษฐ
10
60 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุชาดา    มีเกาะ
1. นายศิริศักดิ์    แสงปาก
4
61 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธีระชัย    วรโพด
1. นางวิจิตรา    ประกอบดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
62 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวันวิสา    สอนตาง
1. นายนงค์นาฏ    ภาวะโคตร
63 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอารียา    ศรีทาสังข์
1. นางจันทร์เพ็ญ    ทะมานันท์
8
64 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ตันเวียง
1. นางสาวตะวันฉาย    ทาเวียง
7
65 โรงเรียนซำยางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงวารินทร์อำไพ    โชคคูณ
1. นางนิยมาภรณ์    ขันเพชร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
66 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    เติมภูเขียว
1. นางสาวอรพิน    อุปเทพ
4
67 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรุ่งนภา    อาจเดช
1. นางสาวศุภิสรา    เจนไร่
12
68 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุจิรา    ศรีพาย
1. นางสาววรักษรา    จันพายัพ
11
69 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงชนิษฐา    โทนเอี่ยม
1. นางบุญจันทร์    บัวพา
6
70 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุมนจิต    แสงฤทธิ์
1. นางรุ่งอรุณ    นนทะโคตร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................