งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 651
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพรนภา    สินชัย
1. นางสาวจิรัชยา    แก้วภิรมย์
13
2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวณัชชา    มหาโคตร
1. นางสุชิลา    สิทธิไพร
8
3 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเกศราพร    ภูบุญลาภ
1. นางสาวจันทิมา    ช่วยศรี
9
4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจรรย์อมล    คำสา
1. นางสาวอนงค์    บุญเลิศ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวี    ปลายด่วน
1. นางสาวกัญญาภัค    สุนะมาลัย
15
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวมณฑิตา    นามสิงห์ขัน
1. นางสาวนัฏฐ์ธัญญา    สุนทโรจน์
14
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวรุจิรา    สายสี
1. นางสุดา    หมื่นแก้ว
10
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชนนิกานต์    ศิริภิรมย์
1. นางไพรวรรณ    แก้วโบราณ
11
9 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจริญญา    เนื่องวงษา
1. นางบุญญารัตน์    วิศัลย์พิทยากร
11
10 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวหทัยชนก    ชนชนะชัย
1. นางบุญวิภา    เชื้อสาวะถี
4
11 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอรวรรณ    ชนะโยธา
1. นางนงเยาว์    สมภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวสุดารัตน์    แก้วเสน
1. นางมะลิวรรณ    ทองคำ
7
13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวชัญญา    เผ่าเมืองชล
1. นางมาลี    ผ่องศิริ
6
14 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปาริชาต    สุดชา
1. นางสาวเกศสุดา    จุฬานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวโศภิษฐ์    วงษ์สุดตา
1. นางสาวสาวิตรี    หงษ์อินทร์
4
16 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสิทธิเดช    เทพอินทร์
1. นายอรรถกร    โคตนารา
6
17 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสรศักดิ์    จำปา
1. นางพิชชานันท์    แสนแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวรวีวรรณ    หารน้ำเที่ยง
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ    สีหานาท
9
19 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกุลธิดา    พลชามาตร์
1. นางสุกัญญา    ขาวงาม
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวสุปราณี    ขุนนะเรศ
1. นางกนกวรรณ    แนวคำดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
21 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวศุภาวรรณ์    ศรีคำภา
1. นางบุญญารัตน์    ทองจูล
8
22 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวพัชรพร    กลโคกกรวด
1. นางจริยา    ใยปางแก้ว
7
23 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวหงษ์หยก    สาไพวรรณ
1. นางสาวสุภัค    สุรเกียรติสมบัติ
4
24 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววรรณวิสา    บุญปอด
1. นางศิริลักษณ์    สุนารี
5
25 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวรัชวิภา    ไชยศรีทา
1. นางสาวสุพักตร์    มาซา
7
26 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายพิชิต    สุดโต
1. นายธนิต    ห้าวหาญ
5
27 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวเพ็ญพิชชา    คงแสนคำ
1. นางสาวปิยะนุช    กองเงินนอก
6
28 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธิดารัตน์    ป้องกันภัย
1. นางสาวสุพรรษา    ศรีสารคาม
4
29 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจิรนันท์    นาคศรี
1. นางสาวนฤมล    ขุนแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรภัทร    ว่องไว
1. นางสาววรารัตน์    ศรีบุดดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวรุ่งราวรรณ์    พุทธโค
1. นางอมรรัตน์    เดชะสิทธิ์
ชนะเลิศ
32 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวพรพรหม    ภูจ่าพล
1. นางสาวภิรพร    พิสสาพิมพ์
6
33 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวศดานันท์    แสนโท
1. นางพัชนียา    ไชยรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
34 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจันทร์จิรา    เหลือล้น
1. นางณัติฐา    ลินทะละ
9
35 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวฐิติมาพร    แก้ววิเศษ
1. นางนิชานันท์    สีหาอินทร์
7
36 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายชนายุทธ    สิงห์ภา
1. นางสาวชนิดา    บุตรจันทร์
5
37 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุภาพร    ยวงโพธิ์
1. นางสาวศิลาลักษณ์    หงษ์คำหล้า
4
38 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวเปรมวดี    เมฆวัน
1. นายรุ่งโรจน์    วันเพ็ญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
39 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสุธิดา    อะโนนาม
1. นางสาวศศิธร    บุปผา
11
40 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภาคภูมิ    สิงห์อ้าย
1. นายวชิราวุธ    รัตนวงศ์พิพัฒน์
10
41 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวจารุทรรศน์    วงศ์ภักดี
1. นางสาวกัลยาณี    แข็งขัน
8
42 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวรักษณาลี    สารพันธ์
1. นางลัคณา    เรืองแหล่
ชนะเลิศ
43 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววัชราภรณ์    กำเนิดขอนแก่น
1. นายพัฒนวิชญ์    นามราช
4
44 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพรชิตา    พรหมสมบัติ
1. นางสาวยุภาพร    เอมโอษฐ
11
45 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวรัชนีวรรณ    แก้วบ้านดู่
1. นางสาวพุชณารินทร์    ศิรินุภาสกุล
6
46 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวฐิติมา    แผ่นทอง
1. นายวราวุฒิ    พลตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
47 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐพร    หล้าหา
1. นางสุจรรยา    สิมมา
12
48 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพิมลรัตน์    บุญงาม
1. นางนงค์นาฏ    ภาวะโคตร
7
49 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวศิรประภา    จารนาเพียง
1. นางพิชญดา    ขุนภักดี
10
50 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณธิดา    ตะดวงดี
1. นางสาวอรพิน    อุปเทพ
4
51 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวปทุมภรณ์    บุดดี
1. นางสาวภัสธนมนท์    ถนอมผล
12
52 โรงเรียนผาขามวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกนกวรรณ    นวลศรี
1. นางสาวสรินดา    อุปรี
9
53 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวกุลจิรา    ดอนเสี้ยว
1. นางสาวนนตรา    เทียมตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
54 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวบุษบง    ย่องวังปลา
1. นางปวีณา    ลาภบุญส่งเสริม
8
55 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวชนัดดา    สาผุยทำ
1. นางศรีสุวรรณ    คนไว
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................