งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 650
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณฐิญา    แสนสมบัติ
1. นางสาวจิรัชยา    แก้วภิรมย์
15
2 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    สมสา
1. นางสาวประนอม    สะเดา
13
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงแพรวา    พลเขตต์
1. นางจุไรรัตน์    แอมนนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพลอยพัชร    เฮงไพบูลย์
1. นางสาวกัญญาภัค    สุนะมาลัย
4
5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงปริชาติ    ฤาชา
1. นางมณฑนา    นามวิจิตร
14
6 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประภาสิริ    แก้วจันทา
1. นางสาววยุรี    วงศ์สมศรี
4
7 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงอรนุช    ศรีประเสริฐ
1. นางกนกพรรณ    พลวงศา
11
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงชาลิสา    แสงหิรัญ
1. นางสุดา    หมื่นแก้ว
7
9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภรีม    พิมพ์ราศรี
1. นางสาววรรณฑา    บริราชเดชากุล
11
10 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวศิริกัญญา    ชอบเสียง
1. นางสาวจิราลักษณ์    ถุงออด
10
11 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วิมล    พุทธเสน
1. นางพัทธ์ธีรา    ศิริธรรมรักษ์
ชนะเลิศ
12 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงสุพัตตรา    ศรีสุขสมบัติ
1. นางนงเยาว์    สมภักดี
8
13 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    ศาสตราวาหะ
1. นางสุทธากานต์    พรมทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงประสิตา    จันทะคัด
1. นายนฤเบศร์    เจริญศรี
6
15 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงธณัญชิดา    ผันสำโรง
1. นางสาวจุฑารัตน์    ภู่สำลี
9
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวัณณิดา    ไชยวงศ์
1. ว่าที่ร้อยตรีอิทธิชัย    สังศรีลา
9
17 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงมณิสรา    เทศสีหา
1. นางสาวธัญญาดล    อุปชิตกุล
8
18 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศิรดา    กันบิดา
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ    สีหานาท
4
19 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงนวดี    คำงาม
1. นางสังวาลย์    โนนลือชา
10
20 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงภัทราพร    กระแสโสม
1. นางสมหมาย    คันไฮ้
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงลลิดา    สวาดดี
1. นางสาวนุชจรินทร์    สายทองสุข
6
22 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงปนัฐดา    ศรชัย
1. นางวิมลวรรณ    สร้อยทิพย์เจริญ
5
23 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศรัณย์พร    เวียงชัย
1. นางบุญญารัตน์    ทองจูล
7
24 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนรัชต์    แสงขุรัง
1. นางจริยา    ใยปางแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงวลีพร    ยะปะนันท์
1. นางสาวปัญญ์จิรา    หมื่นแก้ว
11
26 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวยี่เฟิน    หลิน
1. นางเพชรดารินทร์    วัฒนานุสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
27 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายณัฐพีลนัน    สุธรรม
1. นางประไพร    สีเทา
5
28 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนันทิชา    พรมชัยยา
1. นางสาวสุภาวดี    สีมาพล
ชนะเลิศ
29 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงชรินรัตน์    คำโส
1. นายธิษกานต์    นามวงษ์
6
30 โรงเรียนกระแสพัฒนา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงปรัชญา    ราชวงศ์
1. นางอรนุช    เพ็ชรภูวงษ์
31 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงภัทรธิดา    นามจำปา
1. นางสาวสุพรรษา    ศรีสารคาม
7
32 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนิธิดา    รูปสูง
1. นางสาวอัญชิษฐา    โปรยไธสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงอรทัย    นาคศรี
1. นางรัชนีพร    ศิริแสง
8
34 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวชนภัทร์    คำภูเงิน
1. นางพีระญาณ์    พร้อมสมุด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
35 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กหญิงนริศรา    บัวชน
1. นางสาวพีรดา    เนื่องอาชา
4
36 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอธิติมา    พลเกิ้น
1. นางสาวมาเรียม    ดาโอ๊ะ
6
37 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวิรุฬรักษ์    วิรุฬภักดิ์
1. นางพัชนียา    ไชยรัตน์
4
38 โรงเรียนชุมชนดูนสาด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    แสวงการ
1. นางณัติฐา    ลินทะละ
39 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    แกล้วกล้า
1. นายธวัช    จันทร์สีลา
5
40 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพันธษา    ครยก
1. นางสาวสุณีรัตน์    วินสา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
41 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายจิรพันธ์    โสดาดง
1. นางสาวชนิดา    บุตรจันทร์
ชนะเลิศ
42 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    เสี่ยมแหลม
1. นางสาวศิลาลักษณ์    หงษ์คำหล้า
9
43 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    กงลา
1. นางสาวนิภาพร    กันยาวงค์
8
44 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงวริศรา    เดชอุดร
1. นางสาวศศิธร    บุปผา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
45 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเทพศิรินทร์    อุสาย
1. นางดวงจันทร์    เกตุแก้ว
10
46 โรงเรียนยางคำพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงสิรีธร    มานะธรรมไพบูลย์
1. นางลัคณา    เรืองแหล่
7
47 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงบรรฑิตา    อนุโคตร
1. นางนงลักษณ์    พูนศรี
8
48 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงฉัตรพร    หอมจู
1. นางสาวยุภาพร    เอมโอษฐ
11
49 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายทัศนพงษ์    เหลาอาจ
1. นางสาวพุชณารินทร์    ศิรินุภาสกุล
ชนะเลิศ
50 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิริทิพย์    ประเสริฐศรี
1. นางวิราวัฒน์    ประชามอญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
51 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ยอดรัก
1. นางนงค์นาฏ    ภาวะโคตร
7
52 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์    ช่างหล่อ
1. นางจันทร์เพ็ญ    ทะมานันท์
6
53 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงปิยพร    ภูมิพัฒน์
1. นางสาวอารยา    โนหลักหมื่น
5
54 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงธิติมา    บุญเค้า
1. นางสาวเบญญาภา    จอดพรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
55 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววริยา    อุดมชาติ
1. นางสังวาลย์    บุดศรีชา
13
56 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงจิรนันย์    แก้วดวงตา
1. นางสาวภัสธนมนท์    ถนอมผล
9
57 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา    สอนเหลิม
1. นางสาวนริศรา    เสนามนตรี
12
58 โรงเรียนภูผาม่าน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    มงคลแสน
1. นางปวีณา    ลาภบุญส่งเสริม
10
59 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงศิรฏวรรณ    หล้าอภัย
1. นางสุนิสา    สำราญวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................