งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 649
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายนัชภูมิ    อุพลเถียร
2. เด็กชายอัครพงษ์    โชคมีสี
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์    อินกัณหา
4. เด็กหญิงพรนภา    บุญญรัตน์
5. เด็กหญิงกมลวรรณ    สิริบุรี
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    ศรีเมืองบุญ
7. เด็กหญิงกุลละภรณ์    ตากะ
8. เด็กชายอนุภัทร    บางดี
9. เด็กหญิงไข่มุก    วัฒนะภูมิ
10. เด็กหญิงจินดาวรรณ    เพัยธงษา
11. นางสาวมุทิตา    มุสิกธรรม
12. นายอลงกรณ์    หล่ำแขก
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช    พุ่มเทียน
2. นายอภิสิทธิ์    แสงโรชา
3. นายอัฐพร    ปลอดจินดา
4. นายเฉลิมโชค    ทองโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงโยษิตา    น้อยคา
2. เด็กหญิงพรนภา    วงษ์เสนา
3. เด็กหญิงพัชริดา    น้อยนันตะ
4. เด็กหญิงกัญยรัตน์    จำเริญ
5. เด็กหญิงศิรัญญา    พระชัย
6. เด็กหญิงธนััชพร    โสณรรณี
7. เด็กหญิงชลิตา    เหลาผา
8. เด็กหญิงจารุวรรณ    เพลียรักษ์
9. เด็กชายสุรชิต    กลางถิ่น
10. เด็กหญิงวิชญาภรณ์    มั่งมีศุภกาญจน์
11. เด็กชายคณิศร    หริตวร
12. เด็กชายธนภัทร    อินทะรังษี
1. นายสรายุทธ์    แพงเพ็ง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงนพธีรา    ราศี
2. เด็กหญิงจันทร์จิราพร    จันทร์กลิ่น
3. เด็กชายภูดิท    เจริญใจ
4. เด็กชายพิชชากร    ภูนาแก้ว
5. เด็กหญิงสาธิตา    แสนวัตร
6. เด็กชายกร    สุรังค์ประภา
7. เด็กหญิงวรรณภา    อารีเอื้อ
8. เด็กหญิงสุริยาพร    จันทร์จิต
9. เด็กชายพงศกร    คำสีโห
10. เด็กหญิงอนงค์นาถ    ภูแลนช้าง
1. นายวัชระ    จันทร
2. นายสามารถ    ปัททุมมา
4 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสิทธิชัย    อินทร์อ่อน
2. เด็กชายปฏิภาณ    ลมมูลตรี
3. เด็กชายธนดล    ล้านแสน
4. นายภาคภูมิ    โพธิ์ดอกไม้
5. เด็กชายพงศพัศ    มูลนิภา
6. เด็กชายอัครชัย    ทองอด
7. เด็กชายณัฐพงศ์    ส่วยนนท์
8. เด็กชายจิรเมธ    ปัสสา
9. เด็กชายราเชนทร์    เชียววงษ์
1. นางกาญจนาพา    วิไลยวงศ์
2. นายวัชรากร    เหลืองวิเชียรฉาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายสมบูรณ์    มากอินทร์
2. เด็กชายบัณฑิต    พลเยี่ยม
3. เด็กชายชานน    แทนนา
4. เด็กชายยรรยง    โคคร
5. เด็กชายกฤตพงษ์    พละมาตย์
6. เด็กหญิงณัฐวดี    พุทบุรี
7. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์    พุทบุรี
8. เด็กหญิงชนากานต์    แวดไธสง
9. เด็กชายศักดิ์ชัย    แสงประกาย
1. นางสาวนลิน    มากสังข์
2. นายสมเด็จ    น้อยตำแย
3. นายอนุชา    สายสิงห์
4. นางสาวเทวี    โฉมงาม
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์    แก้มกลม
2. เด็กหญิงนุชนาถ    ปานาไทย
3. เด็กหญิงยุริญา    ชัยชนะ
4. เด็กหญิงศิริประภา    เทพาขันธ์
5. เด็กชายภูวนาท    อาสานอก
6. เด็กชายภาณุ    หล่มเหลา
7. เด็กชายฐิติพันธ์    ใฝ่ใจ
8. เด็กชายอิษระ    หนักแน่น
9. เด็กชายอนันตสิทธิ์    อิทธิแสน
10. เด็กหญิงศิรินภา    พลเสนา
11. เด็กชายทินกร    สังหา
1. นายสรายุทธ    ยนยุบล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายภูชนะ    โคตรภูเขียว
2. เด็กหญิงชลธิชา    โฮมหงษ์
3. เด็กหญิงพราววรี    ทับแก้ว
4. เด็กชายศุภกฤษ    สิงห์น้อย
5. เด็กหญิงสุปรียา    หารอุดร
6. เด็กหญิงฑิฆัมพร    คงสุข
7. เด็กชายสุเมธี    คลังกลาง
8. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ชมพุฒ
9. เด็กหญิงภัทราพร    แสนสะท้าน
10. เด็กชายเอกรินทร์    หอมบุญมา
11. เด็กชายธเนศพล    ชาวเหนือ
12. เด็กชายธนวัฒน์    จันทร์แสง
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
2. นายสิทธิศักดิ์    พรมสีแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงมนัสชนก    พิมพิสาร
2. เด็กหญิงธิติธิดา    จันทร์เกิ้น
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์    โนนทิง
4. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เหลืองอร่าม
5. เด็กชายวชิรวัฒน์    การุณ
6. เด็กหญิงอัญศิริ    ทัดไธสงค์
7. เด็กหญิงไพลิน    สมวงค์ษา
8. เด็กหญิงพิยดา    มาตรโพธิ์ศรี
9. เด็กชายเป็นไท    ศรีไชยมูล
10. เด็กหญิงธนพร    สมบัติทอง
11. เด็กหญิงปรียาภรณ์    นามมา
12. เด็กชายติณณภพ    ดวงพรม
1. นางสาวกศินันท์    วิกยานนท์
2. นายภูมินทร์    พิทยาวัฒนชัย
3. นายภูริชญ์    พิทยาวัฒนชัย
4. นายสุวิทย์    กูดอั้ว
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนสีชมพูศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธวัชชัย    บุดดาซุย
2. เด็กหญิงนภัสสร    อุ่นทองดี
3. เด็กชายธนันท์ชัย    ศรีม่วง
4. เด็กชายยุทธนา    สีดามุย
5. เด็กชายพงศธร    ปะทะวัง
6. เด็กชายสิทธิศักดิ์    เหลืองอร่าม
7. เด็กหญิงวราภรณ์    แสงเนตร
8. เด็กหญิงสุทธิดา    ศรีหาโคตร
9. เด็กชายรัฐพล    วงค์สุ
10. เด็กหญิงจตุพร    ทะหวัง
11. เด็กหญิงเมลดา    โคตรแสง
12. เด็กชายอัษฎาวุฒิ    เชื้อคำ
1. นายนิคม    อิทธิครุนันท์
2. นางสาวรุ้งนภา    นาโฮม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวมนัสนันท์    บรรณโคตร
2. นางสาวปรีชญา    อินธิพันธ์
3. นางสาวชุติกาญจน์    จูมกุดรัง
4. เด็กชายภัทรพงษ์    สิงห์ทุม
5. เด็กชายอนุชิต    เรืองศิลป์
6. เด็กหญิงชฎาภรณ์    เพชรเสถียร
7. เด็กหญิงน้ำหวาน    ชาวนา
8. นางสาวอรอนงค์    ดีมาก
9. เด็กชายฐณากรณ์    ปาเวียง
10. เด็กชายอภิวัฒน์    แพงน้อย
11. เด็กชายณัฐพงษ์    เลินไธสง
12. เด็กหญิงณัฏฐณิชา    หมู่โสภิน
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
2. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
5
11 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายธีรโชติ    จันทร์ฉาย
2. เด็กชายวิชชญุตย์    พิลา
3. เด็กหญิงบัวชมพู    เยรัมย์
4. เด็กชายแทนไท    นันหมื่น
5. เด็กชายธรรพ์ธกร    นามรัตน์
6. เด็กหญิงณัฐณิชา    วันแจ้ง
7. เด็กหญิงเบญจมาศ    เทศนา
8. เด็กชายวิริทธิพล    ภักดีธนา
9. เด็กชายกฤตัชญ์    โสตสุภาพ
10. เด็กชายธนาทร    อาจเอี่ยม
11. เด็กชายภาณุวัฒน์    พระโบราณ
1. นายคมาคม    จองระหงษ์
2. นายธีรศักดิ์    วิจิตรปัญญา
3. นายพีระพงษ์    ตรีศาสตร์
4. นายวัจนกร    สารแขวีระกุล
4
12 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงอิสรารักษ์    อินทรมาตย์
2. เด็กหญิงปวริศา    ชัยยะ
3. เด็กหญิงมันฑนา    จันลา
4. เด็กหญิงสิริยากร    ชูเวียง
5. เด็กหญิงน้ำฝน    ทองโยง
6. เด็กหญิงนุชจรี    แสนทวีสุข
7. เด็กชายทินรัตน์    ใจรักษ์
8. เด็กหญิงฐิติกา    โพธิ์เรืองศรี
9. เด็กหญิงอาทิตยา    กินาวัน
10. เด็กชายนันทวัตน์    ปัทนาถา
11. เด็กหญิงศรัญญา    ลุนลา
12. เด็กชายวิธวัฒน์    จันทะวงษ์
1. นายนพพร    จิตรัตน์พิพัฒน์
2. นายรวิภาส    อภินันท์สวัสดิ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา    ทองยา
4. นายเทวสิทธิ์    วงศ์วรวิโรจน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายภูริพัฒน์    จินาเฟย
2. เด็กชายอนุรักษ์    ซ้ายหนองขาม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์    ทองสะอาด
4. เด็กชายอนุวัตร    น้อยแพง
5. เด็กชายอนุภาพ    สิทธิ
6. เด็กชายปิยะพันธ์    พันธ์เหลา
7. นายสยาม    ศรีวงศ์รักษ์
8. นายดลชัย    อินปัญญา
9. นายศิวัช    ราชาวงษ์
10. นายจักรพรรณ    เสนจันทร์
1. นางพรรณวิภา    ปักษ์เหนือ
2. นายวัลลภ    ปักษ์เหนือ
3. นายไพฑูรย์    รุ่งภาษา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................