งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 647
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายอานันท์    นารถานนท์
2. เด็กชายรัฐภูมิ    สุทธปัญญา
3. เด็กชายธีระวุฒิ    บุญอุ้ม
4. เด็กชายวีรวิชญ์    คำดี
5. เด็กชายประวิทย์    ชายสิงห์
6. เด็กชายธรรมนูญ    ลีชา
7. เด็กชายภูริพัฒน์    ภูศรีฤทธิ์
8. เด็กชายอดิเทพ    อุดมรุ่งเรือง
9. เด็กชายกฤตภาส    กล่อมขุนทด
10. เด็กชายศุกลภัทร    จันทร์คำภา
1. นายปริญญ์    ศรีวรสาร
2. นายวัชระ    ยุชิ
3. นายอนุวัตร    ศรีพระนาม
2 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวสันต์    วันทนี
2. นายอัษภรณ์    เพ็ญพงศ์
3. นายสุรพงษ์    แสงสวย
4. นายธนกฤต    คำสุข
5. นายธีรภัทร    บุตรงาม
6. นายอติชาติ    สุดบุญมา
7. นางสาวนวมินตรา    แสงแดง
8. นางสาวสุภัสสรา    สาระประทุม
9. นางสาวทิพวรรณ    ศรีทองหลาง
10. นางสาวอภิรฎา    โพธิ์ศรี
1. นายธนกฤต    น้อยโพน
2. นายปิยะพงษ์    แก้วกู่
3. นายสุพิส    ถือสิกขา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................