งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    หมอยา
2. นางสาวอารยา    ใสสา
3. นางสาวนิษิตา    แก้วคำกอง
4. นายตุลาชัย    เทียบมาก
5. นางสาวนฤภร    รุ่งเรืองธนพัฒน์
6. เด็กหญิงญาณิศา    ชำนินา
7. เด็กชายก้องเกียรติ    ทองเหง้า
8. นายสิริวิชญ์    วิเศษโวหาร
9. เด็กชายคุณพัช    สมศรี
10. เด็กชายภัทรพงษ์    สาวังชัย
1. นายพงศกร    วิเชียรโชติ
2. นายสำเนียง    มิ่งขวัญ
3. นายเชาวรัตน์    สุดเพาะ
2 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา    ใจทอง
2. นางสาวสุภารัตน์    กุลแก้ว
3. นางสาวฐิติยา    บุญเรือง
4. เด็กชายรัฐภูมิ    สุทธปัญญา
5. เด็กชายธีระวุฒิ    บุญอุ้ม
6. เด็กชายวีรวิชญ์    คำดี
7. เด็กชายอานันท์    นารถานนท์
8. เด็กชายประวิทย์    ชายสิงห์
1. นายพรเทพ    พวงเพียงงาม
2. นายวัชระ    ยุชิ
3. นายอนุวัตร    ศรีพระนาม
3 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายคมสวรรค์    พลทิพย์
2. นายสุวิทย์    สีสังข์
3. นายศิริพงษ์    ลีทองดี
4. นางสาวกัญญารัตน์    รอดสัมฤทธิ์
5. นางสาวศิริลักษณ์    คงเจริญ
6. นางสาวเหมือนฝัน    คชรินทร์
7. นางสาวครองขวัญ    วิชัยเกตุ
8. นางสาวกนกกร    บัวทอง
9. นายกฤษดา    ทองตัน
10. นายสุริยะ    พรมเลิศ
1. นายจักรภัทร    ชาบุญมี
2. นางนิชานันท์    สีหาอินทร์
3. นายรพีพงษ์    วงศ์ภูธร
4 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศกุลกร​    วัฒเวียงคำ​
2. นางสาวอภิญญา    เบ้าทอง
3. นางสาวอิสราพร    คำอ้อ
4. นายธนบดี    คำเหลา
5. นางสาวสุพัตรา    เทพอินศร
6. เด็กหญิงพัฐสุตา    เกตุประกอบ
7. เด็กหญิงลลิตา​    เคหัง​
8. เด็กหญิงเรืองรอง    ชาญกัน
9. นายธีรภัทร    ชัยยะพรม
10. เด็กหญิงสุพัตรา​    เทพอินศร​
1. นายปิยะ    น้อยฤทธิ์
2. นายวีรยุทธ    แถวหนองกุง
3. นายอัครเดช    สุวรรณไกรษร
5 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายวีรภัทร    โชโคตร
2. นายกิตติมศักดิ์    ทบโคตร
3. เด็กชายนิธิกร    ภูมีแกดำ
4. เด็กชายวีรชัย    โชโคตร
5. เด็กชายธนัสชัย    พลชักซ้าย
6. เด็กชายณัฐศักดิ์    ชุมอภัย
7. เด็กชายศุภกร    มหาหิงส์
8. เด็กชายธนโชติ    โพธิ์ศรี
9. เด็กชายจิรยุทธ    ศิริวัฒน์
10. นายชวนากร    เหล่วแซง
1. นายจักรพงษ์    ศิริมานนท์
2. นายศักดา    สุปัญโญ
6 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงเมธาพร    เฉลิมศรี
2. เด็กหญิงน้ำฝน    หงอกภา
3. เด็กชายปิยะวงศ์    เบญมาศ
4. เด็กชายจักรี    คำทูล
5. เด็กชายกฤษณะ    วงค์ชัยนัน
6. เด็กชายโยธิน    ทีมุ่ย
7. เด็กหญิงพรรณพัชร    วิปัดทุม
8. เด็กหญิงนราทิพย์    สุภาพล
9. เด็กหญิงสิรภัทร    มิโค
1. นายกมล    มั่งมี
2. นายจำเนียร    ชัยจันทา
3. นางอนุช    มั่งมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................