งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจุรีมาศ    ชาปู่
2. เด็กหญิงอรัญญา    ชาสังข์
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์    ชินเนหันหา
4. เด็กหญิงชลธิชา    มะลาศรี
5. เด็กชายอาทิตย์    โพธิ์เรืองเดช
6. เด็กหญิงเนตรดาว    หมื่นสา
7. เด็กหญิงกัลยาณิวัฒน์    เหล่าวงศา
8. เด็กหญิงอนัญญา    บุญนาค
9. เด็กหญิงกัลยา    พิศวงษ์
10. เด็กหญิงพรรณธิดา    ลาลุด
1. นางนงค์รัก    ไทธานี
2. นางลักษเดือน    สนทอง
3. นายเสกสรรค์    สีหาโมก
2 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงฐิติยา    คำนนท์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    ทองจันทร์
3. เด็กหญิงอริศรา    ศรีทะโคตร
4. เด็กหญิงมัจฉา    สุมาวัน
5. เด็กหญิงโสภิดา    แนวโสภี
6. เด็กหญิงวนิสา    ลดโสดา
7. เด็กชายกู้เกียรติ    สัตะคม
8. เด็กหญิงฐิติภรณ์    ขันอาษา
9. เด็กหญิงจุรารัตน์    ชมภู
10. เด็กชายปราเมต    โพธิ์จันทร์
1. นายชัยขจร    บัวช่วย
2. นายอัครเดช    สมานฉันท์
3. นายอุทัย    แท่นแก้ว
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กหญิงจีรพรรณ    คนขยัน
2. เด็กหญิงเขมิกา    ภูชื้นสี
3. เด็กหญิงฐานิกา    ศิริประทุม
4. เด็กหญิงชลิตา    วายุโชติ
5. เด็กหญิงพรหมพร    อินทรสิทธิ์
6. เด็กหญิงกนกวลัย    คำควญ
7. เด็กหญิงณัฐรินทร์    กิจจานุลักษณ์
8. เด็กหญิงกุลณัฐต์    ถังยิ้ม
9. เด็กหญิงจิรวรรณ    จันทพล
10. เด็กหญิงณิชานันท์    แก้วก่ำ
1. นางสาวมณีรัตน์    รัตนเพชร
2. นางสุพิดา    โนพันธุ์
3. นางสาวอังคนางค์    อยู่บัว
4 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายเอกพงศ์    โพธิ์จันทร์
2. นางสาวสุวนันท์    ตรีศรี
3. นางสาวมยุรฉัตร    สริมา
4. นางสาวอริยา    ทองกาสี
5. เด็กหญิงประกายการณ์    ทองรักษ์
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา    งามชัด
7. เด็กหญิงทิพามณี    สินโพธิ์
8. เด็กหญิงจิตรลดา    จะโนภาส
9. เด็กชายศตวรรษ    วรุณศรี
10. เด็กหญิงภาวิญญา    มัคคะวินทร์
1. นายวัชรา    เจริญวิภารัตน์
2. นางวาสนา    เจริญวิภารัตน์
3. นายสุวัณชัย    ตรีนอก
5 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กหญิงศุทธิณี    พันธ์กิจ
2. เด็กหญิงสุนิษา    ภูมิสาขา
3. เด็กหญิงเกศมณี    นาเสถียร
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ยะภักดี
5. เด็กหญิงวรรณิษา    เมาะราษี
6. เด็กหญิงจินันท์    แก้วแก่นคูณ
7. เด็กหญิงกมลา    เจริญพร
8. เด็กหญิงศิริยาพร    แก้ววิเศษ
9. เด็กหญิงภครมัย    ยะลา
10. เด็กหญิงวิภาวดี    สีลุน
1. นายจักรภัทร    ชาบุญมี
2. นายสมชาย    ไวคำ
3. นางเพ็ญประภา    วันละคำ
6 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวหทัยรัตน์    ทองสา
2. นางสาวกนกวรรณ    ศรีชมภู
3. นางสาวบุษบากร    ชัยสันต์
4. นางสาวพิสมัย    จิตนอก
5. นางสาวมัศยา    อันทะปัญญา
6. นางสาวปริศนา    นามโคตร
7. นางสาวปิยพร    ยันประโคน
8. นางสาวพิมพ์ธิดา    สุโพธิ์ขัน
9. เด็กชายจักรพรรดิ์    พานิล
10. เด็กชายนวพล    เตาะหนองนา
1. นายยุทธศาสตร์    สีหาบง
7 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปนัดดา    ทองสงคราม
2. นางสาวอัญชิสา    สุรพล
3. เด็กหญิงจินตนา    มีผล
4. เด็กหญิงสรินยา    มาไทย
5. เด็กหญิงชิตตะวัน    ปะวะภูตา
6. เด็กหญิงกนกพร    ทับทอง
7. เด็กหญิงมนัญชยา    ไชยคำภา
8. เด็กหญิงอิสริยาพร    คำสอน
9. เด็กหญิงกนกวรรณ    ปานนี้
10. เด็กหญิงกมลวรรณ    ปานนี้
1. นายนัฐพล    คำฤาชัย
2. นางสาวหนึ่งฤทัย    ฮาตแสนเมือง
3. นายอรรคพงษ์    มะสีโย
8 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายเนติพงษ์    แก้วโยธา
2. เด็กชายมงคลลาภ    ศรีมุงคุณ
3. นายนัทธพงษ์    ผลไทยสงค์
4. นายจักรินทร์    ชาญกัน
5. เด็กหญิงศุวิมล    สินรีแซ
6. เด็กหญิงยมุนา    สิมมะลี
7. เด็กหญิงมณิสรา    เมืองชา
8. เด็กหญิงสาวิตรี    บัวใหญ่รักษา
9. เด็กหญิงศศิกานต์    ปัญญาเรียบ
10. เด็กหญิงอรทัย    พลมูน
1. นายกมล    มั่งมี
2. นายจำเนียร    ชัยจันทา
3. นางอนุช    มั่งมี
9 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กหญิงรุจิรัตน์    พนะโพธิ์
2. นายอดิศร    ไทยง่อม
3. เด็กหญิงวรัญญา    มุมสำ
4. เด็กหญิงพิมพ์นภา    ดอนซุย
5. เด็กชายปฏิภาณ    อ่องสมบัติ
6. เด็กหญิงกฤติญา    คำเหง้า
7. เด็กหญิงสุธิดา    สนธิสัมพันธ์
8. นางสาวณัฐพร    จ้ำดา
9. นายนิพนธ์    คำแพงศรี
10. นางสาวนิลนภา    น้อยคูณ
1. นายนฤนารถ    เหล่าสีคู
2. นางประภาพรรณ    คิดถูก
3. นางสาวปิยวัลคุ์    ดีแป้น
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................