งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 644
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวรรณชัย    สวนเสน่ห์
2. นายศิริศักดิ์    ชนิดชน
3. นายสมพร    ศรีสม
4. นายเอกสิทธิ์    จันทร์โฮง
5. นายอธิบดี    นวลขาว
6. นางสาวกฤษติยาภรณ์    มะลิ
1. นายชัยวัฒน์    รักชาติ
2. นางพวงพยอม    รอดจู
3. นายภมร    สุรพงษ์รัตน์
7
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายคุณากร    ชัยเลิศ
2. นายณัฐชนน    โคตพันธ์
3. นายธนดล    ทะสา
4. นายนรธีร์    บุญปัญญา
5. นายวงศธร    ไพรศรีกุล
6. นางสาวฐิติพรรณ    สังแก้ว
1. นางณัฏฐิญา    คุ้มตะบุตร
2. นางดวงรัตน์    ดียา
3. นายมวลชน    เทศแก้ว
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายยุทธพงษ์    แกมสิงห์
2. นายกริชษ์บฎี    หงษ์เหนือ
3. นางสาวปิยะดา    จำปา
4. นายพิทักษ์    อัคษร
5. นายอชิรวิทย์    การโสภา
6. นางสาวสุชัญญา    ชัยสิทธิ์
1. นายศฑัญญู    แก้วบ่อ
6
4 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายดวงตะวัน    กาบไกรแก้ว
2. นายสหภาพ    หงษ์สุวรรณ
3. นายสีนะวัชร์    ชาหล่อน
4. นายรัฐภูมิ    เจริญทรัพย์
5. นายสิทธิชัย    อึ้นนวล
1. นายอัฐพร    ปลอดจินดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวกัณยาร์ภัค    ตุลาโชติ
2. นายเอกัคตา    อ่อนตา
3. นายณัฐภูมิ    เจิมศรี
4. นายศุภวิชญ์    มีทา
5. นายบรรณวัชร    โพธิรุกข์
6. นางสาวภารดี    เจือสมบูรณ์ผล
1. นายกฤษฎ์    พีรธนัศสกุล
4
6 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวันวิเศษ    ขันตี
2. นายไชยเพชร    ศรีแก้ว
3. นายศุภโชค    โคตรศิลา
4. นายศิขรินทร์    อุ่นทะวงษ์
5. นายณัชพล    วงษ์ธรรม
6. นายภัทรพล    คำยง
1. นางสาวพรรณเพ็ญ    ศิริไชยจำนงค์
2. นายสุวัฒน์    นอระศรี
5
7 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายรัฐธรรมนูญ    กาบบัวศรี
2. นายปรมี    แย้มสรวล
3. นายปรเมศ    ลาซ้อน
4. นายภาคภูมิ    เนื่องชมภู
5. นายราม    จันทะโยธา
6. นายธนากร    มูลคำ
1. นายอัจฉริยวุฒิ    ทองวรรณ์
2. นายอิทธิพล    พรกุณา
3. นายไมตรี    กล้าแข็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอนุชิต    ริมี
2. นายวันเฉลิม    เรืองผิว
3. นายนโรตม์    สงขุนทด
4. เด็กชายธนากร    ศรีถาน
5. นางสาวปริชญา    ไหประโคน
6. นายยุทธภูมิ    มาตย์สร้อย
1. นายพงศธร    ครองหนองขาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายจิรวัฒน์    แก้วชะเนตร
2. นายสหรัฐภ์    ไผ่เบญจพรร
3. นางสาวกนิษฐา    สอนทา
4. นายจิระวัฒน์    โนนเปลือย
5. นางสาวธนพร    อภิรัตนเจริญสุข
1. นายสมพล    สมภักดี
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกัญญารัตน์    เปล็นรัมย์
2. นายศุภโชค    สายสิงห์
3. นายยุทธภูมิ    แก้วจำเริญ
4. นายกานต์ณัช    มะโนชมพู
5. นายนายสหัสวรรษ    ชัยภูมิ
1. นายศาสตรศิลป์    ฝ่ายสูญ
2. นายศุภชัย    จันทร์ประทัด
4
11 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวลักข์สุดา    นามอิทธิกุล
2. นางสาวปิยะวดี    สมานชื่น
3. นางสาวอัจฉรา    แขนสูงเนิน
4. นางสาวพรปวีณ์    สุขมาก
5. นางสาวสาคร    บุญผิว
6. นางสาวกฤษณา    สัตยารัฐ
1. นางกาญจนาพา    วิไลยวงศ์
2. นายวัชรากร    เหลืองวิเชียรฉาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายธีรยุทธ    อนุรักษ์ชัย
2. นายวิษณุ    แสนคำ
3. นายศุภสิทธิ์    เหลืองงาม
4. นายนิวัฒน์    บุญโต
5. นายสุคนธ์    คุณรงค์
1. นายกฤษกร    ปุ้งโพธิ์
2. นายจตุพล    นนทะบูรณ์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายรัฐกร    ปัจจุทรา
2. นายนันทิวรรธน์    เสนไสย
3. นายภูริภัทร์    ศรีสาร
4. นายพลิทธิ์    กันหาไธสง
5. นายกิตติศักดิ์    ประชาจิตกุล
6. นายณัฐนนท์    ฉัตรไชยพลรัตน์
1. นางสาวปริศนา    หายหัตถี
2. นายพิพัชรพล    นาอุดม
3. นายพีรเดช    เสนไสย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนพัฒน์    อาจนนท์ลา
2. นายประริวัฒน์    ตาทอง
3. นายธนธรณ์    หนองผือ
4. นายวรากร    นาคินชาติ
5. นายทิชากร    ภูมิพิมพ์
6. นายภัทรดนัย    แสนบุญ
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายรติพงษ์    สมภาร
2. นางสาวอรนภา    พรมพลเมือง
3. นายธีรเทพ    จันทร์สนิท
4. นายจักรินทร์    โนนโทิง
5. นายศุภวัฒน์    สะตะ
6. นายสถาพร    มาโชค
1. นางสาวลดาวัลย์    วงษ์เพชรอนันค์
2. นางสาวสุธิตา    นานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนดงมันพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเจษฎา    สุธรรม
2. นายยุทธนา    สุขเกษม
3. นายสมชาย    จรรยา
4. นายรวิกาญจน์    เปลี่ยนผึ้ง
5. นางสาวสุดารัตน์    แก้วม่วงพะเนาว์
1. นายจิระศักดิ์    แก้วปัญญา
2. นางสาวจิราพร    พวงประดิษฐ์
3. นายบุญอนันต์    สรรศรี
5
17 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสรกฤษณ์    พรหมประดิษฐ์
2. นายกานต์กวิน    โสสีภา
3. นายอัมรินทร์    พั้วหลง
4. นายณฐกร    จันศรี
5. นายนิติ    โพธิ์นา
6. นางสาวนาตาลี    นนท์พรมมา
1. นายภูริชญ์    พิทยาวัฒนชัย
2. นายสุวิทย์    กูดอั้ว
3. นายอมรศักดิ์    เพชรทอง
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพันธวัช    เที่ยงผดุง
2. นายวรเมธ    อัครสูริย์
3. นางสาวพัชรินทร์    เนียมเกิด
4. นายสุทธิรัตน์    ไทยอ่อน
5. นายโชคทวี    สุธรรมา
6. นายทรงวุฒิ    จตุเทน
1. นายณัฐพล    อนุมาตย์
5
19 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวรวัฒน์    จันทะวงษ์
2. นายศุภกร    สีสอน
3. นายนพดล    ปิ่นวงษ์เพชร
4. นายพิทักษ์    คาตบัว
5. นางสาวพิยะดา    ผาภู
6. นางสาวเกวลิน    สีธรชิน
1. นายพิเชษฐ์    ดาทุมมา
2. นายวุฒิพงษ์    คำนะ
4
20 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณภัทร    สิงห์สำราญ
2. นายอดิศร    ศรีพันดร
3. นายนนทวัฒน์    ชุมมุง
4. นายดนุพล    สิทธิรัตน์
5. นายนวพล    ชินวงศ์
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
2. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
3. นายศิวะ    จวบสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
21 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวขวัญแก้ว    ศรีวิชา
2. นายทักษิณ    ดียะซุย
3. นางสาวพัชรินทร์    สมวงษา
4. นายพีระภัทร    ยศพันธ์
5. นางสาวอาทิตยา    แดงบำรง
6. นางสาวกิ่งแก้ว    ปู่โว
1. นางสาวธัญพิมล    สวัสดิ์ทา
4
22 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนกฤษ    ไชยสุรินทร์
2. นายอนุรักษ์    ประจันตะเสน
3. นายจิรศักดิ์    ชาติขยัน
4. นายธีระเทพ    แก่นภูเขียว
5. นายนุกูล    ศรีรุ้ง
6. นายรัตติศักดิ์    ดาวังปา
1. นายธนภัทร    สุขวัฒนา
2. นายเอนก    จันสนิท
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายมินทฎา    ศิลป์รักษา
2. นายสุเมธ    กุลโฮง
3. นายชัชพล    เชื้อสาวะถี
4. นายธิติวุธ    คำเส็ง
5. นายธนันชัย    ทุยเวียง
6. นายศุภกิจ    สุวรรณลา
1. นายคณิต    อำท้าว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................