งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 643
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายธีระ    พิทยาวุธวินิจ
2. เด็กชายอัณณ์กูล    สมตัว
3. เด็กหญิงพณิชา    เปรมพงศ์พันธ์
4. เด็กชายเอื้ออังกูล    เหลืองอุบล
5. เด็กหญิงสาริศา    พัฒนบจร
1. นายจิตติวิทย์    พิทักษ์
2. นายวัชรินทร์    สมขลัง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายดวงตะวัน    กาบไกรแก้ว
2. นายดนัย    นันท์ดี
3. นายเกษมสันต์    ศรีจันทร์
4. นายศุภกิจ    พรมจักร
5. เด็กหญิงลลิตา    ชารีดี
1. นายอัฐพร    ปลอดจินดา
4
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายณัชพล    พุตแก้ว
2. เด็กชายจักพรรณ์    แก้วเก็บคำ
3. เด็กชายศิวะศิษฎ์    โสภามี
4. เด็กชายกิตติวัฒนา    สุขเต็มดี
5. เด็กหญิงกุลิสรา    อุทยาภมรวัฒน์
6. เด็กหญิงสาริยา    จะระคร
1. นายกฤษฎ์    พีรธนัศสกุล
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. เด็กชายเตติรษาต    สีทะบาล
2. เด็กชายพีระพล    แสนนาม
3. เด็กหญิงทักษวดี    วุสันเทียะ
4. เด็กชายพงศธร    บุดดาซุย
5. เด็กหญิงอภิญญา    แสนพันธ์
1. นางสาวชนนิกานต์    พันภักดี
2. นายอลงกรณ์    สุทธิประภา
3. นายอัจฉริยวุฒิ    ทองวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายกฤษปกรณ์    หลวงแสน
2. เด็กชายพัฒน์ชานนท์    ชูเชิด
3. เด็กชายวุฒิชัย    แสงอุ่นอุไร
4. เด็กหญิงศศิกานต์    มาลา
5. เด็กหญิงอภิญญา    การพงษ์
1. นายนาวิน    ไสวงาม
2. นายสมชาติ    กัลยาบาล
3. นางเบญจวรรณ    กัลยาบาล
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายปราโมทย์    ปัญญาคำ
2. เด็กชายธนรัชต์    ไชยรอด
3. เด็กชายกฤษดา    สุดหล้า
4. เด็กชายวายุ    สงวนศิลป์
5. เด็กหญิงกัญญ์วรา    เทพารัตน์
1. นายศาสตรศิลป์    ฝ่ายสูญ
2. นายศุภชัย    จันทร์ประทัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์    แผ่นผา
2. เด็กหญิงสุจิตรา    โทธิธรรม
3. เด็กหญิงเมทินี    ตันมูล
4. เด็กหญิงพันธิวา    แสงภารา
1. นางกาญจนาพา    วิไลยวงศ์
2. นายวัชรากร    เหลืองวิเชียรฉาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. เด็กชายธนดล    มีอ่อน
2. เด็กชายชนาธิป    สิทธิวุฒิ
3. เด็กชายรังสิมันต์    วิเชาว์
4. เด็กชายเดชพนต์    แก่นวงษ์
5. เด็กชายธนวัฒน์    สอนคำหาร
6. เด็กชายคเณศวร    โพธิ์ศรี
1. นายธีรพล    สายหลักคำ
2. นายนวพันธ์    โพยนอก
3. นายอนุชา    สายสิงห์
4
9 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายพัชรพล    วงษ์แวง
2. เด็กชายกฤติพงศ์    ไปไหน
3. เด็กชายธนพงษ์    ศรีจันทึก
4. เด็กหญิงปิยนันท์    พรมษา
5. เด็กหญิงวัชชิราภรณ์    หารมาก
6. เด็กชายวิศฺิษฎ์    ทราวัธ
1. นายไพโรจน์    เลื่อยไธสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. เด็กชายปัญญาภูมิ    คำสีแก้ว
2. เด็กชายธีรวุฒิ    ปัญญาว่อง
3. เด็กหญิงพิชญานันท์    เพ็ชรภา
4. เด็กชายเดชนคร    เลานอก
5. เด็กชายนครินทร์    สิมมาลี
6. เด็กชายมงคล    เบิกบาน
1. นายชาญชัย    คำสีแก้ว
2. นายพิพัชรพล    นาอุดม
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายภูตะวัน    มาตรพันธ์
2. นายจิตติพงษ์    เพลงศรี
3. นายชานนท์    นุ้่มเจริญ
4. นายสหพัฒน์    ประโพธิ์ทัง
5. นายสุรศักดิ์    ทับแสนลี
1. นายมนัส    นาคำ
2. นายยรรยง    รัตนสมบูรณ์
3. นายเกียรติพันธ์    แป้นขำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายมุขมนตรี    วังพรม
2. เด็กชายจิระโชติ    แก้วมาตร์
3. เด็กชายกษมิทธิ์    อัตถาพร
4. เด็กชายธีรภัทร    หลวงจันทร์
5. เด็กชายณัฐภูมิ    อุดทาโกสุม
1. นายพงศกร    สุวรรณศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายนันทวุธ    เพียโถน
2. เด็กชายอินธิจักร    แข็งขัน
3. เด็กชายพิพัฒน์    พรหมประดิษฐ์
4. เด็กชายรณวร    มหาราช
5. เด็กชายพัชรพล    มณีจักร
6. เด็กชายภาณุวัฒน์    ขัตติยะนนท์
1. นายภูมินทร์    พิทยาวัฒนชัย
2. นายภูริชญ์    พิทยาวัฒนชัย
3. นายอมรศักดิ์    เพชรทอง
ชนะเลิศ
14 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายฐิติกร    ผานิล
2. เด็กชายอภิเชษฐ์    ขามก้อน
3. เด็กชายพิตรพิบูลย์    เมฆไธสงค์
4. เด็กชายผกากรอง    แก้วมณี
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    แถวหนองกุง
1. นายณัฐพล    อนุมาตย์
15 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. เด็กชายธนกร    ศรีเชียงสา
2. เด็กชายอภิรักษ์    บรรทราช
3. เด็กชายรัชพล    สุวรรณางกูล
4. เด็กหญิงบัณฑิตา    สังข์ยัง
1. นายพิเชษฐ์    ดาทุมมา
2. นายวุฒิพงษ์    คำนะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายเกรียงไกร    หอมอ่อน
2. เด็กชายสรวิศ    หัสรินทร์
3. เด็กชายจักรพงษ์    พิมไชยน้อย
4. เด็กชายอนุชา    แก้วอาสา
5. นางสาวณิชากร    ชัยฉลอง
6. นางสาวศิริกันยา    ศรีบุรินทร์
1. นายคคนปกรณ์    อินศร
2. นางสาวพัชรีภรณ์    อรัญมาลา
3. นายศิวะ    จวบสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนเต็กก่าดรุณธรรม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปรเมษฐ    หล้าลุน
2. เด็กชายเทวินท์    บุดดาเวียง
3. เด็กชายภานุวัฒน์    บุญมั่ง
4. เด็กชายจิรายุทธ    มาลอด
5. เด็กหญิงอินทิรา    อังวะ
6. เด็กหญิงวันวิสา    หมวดเหม็น
1. นายจักรพันธ์    รัตนประทีปพร
2. นางสาวปาจรีย์    ตุลาพิทักษ์
3. นางสาวสุพรรณี    รถหามแห
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. เด็กชายปิยะพันธ์    พันธ์เหลา
2. นายสยาม    ศรีวงศ์รักษ์
3. นายดลชัย    อินปัญญา
4. นายจักรพรรณ    เสนจันทร์
5. นายรัฐพล    โสดา
1. นางพรรณวิภา    ปักษ์เหนือ
2. นายวัลลภ    ปักษ์เหนือ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................