งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 641
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายคุณากร    ชัยเลิศ
2. นายเชนปกรณ์    แก้วภิรมย์
3. นายภูมิรพี    แซ่เตียว
4. นายศตพล    ุบุดดี
5. นายณัฐวุฒิ    สุนรกุมภ์
1. นางสาวสุธนาพรรณ    ธนสีลังกูร
2. นายอรรถกร    เกษรแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนพร    โตสัจจะ
2. นางสาวชนิภรณ์    เดตะอุต
3. นางสาวทัศนีย์    บัวจาร
4. นางสาวพิทยารัตณ์    กุลจันทร์
5. นางสาวอารียา    จันทร์เพ็ง
1. นายจรัญ    ภูชาดา
2. นายสมบูรณ์    ร่มเย็น
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายนครินทร์    งามพรม
2. นางสาวชนัญธิดา    สาสิทธิ์
3. นางสาวนภัทรสิริ    วีรสุต
4. นางสาวจันทร์ธิดา    หงษ์คำดี
5. นางสาวสิริยากรณ์    สิริพรรณ
1. นายประมวลพจน์    สนิทโกศัย
2. นางศีตลา    สนิทโกศัย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอภิรักษ์    อินทร์ชูวงค์
2. นายนำพล    สมอออน
3. นายแซม    แสนสงค์
4. นางสาวพจนีย์    ภู่จันทึก
5. นางสาวรจนาพร    สอรี
1. นางสาวธัญญา    สุรวาทศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา    แก้วชะเนตร
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายสิทธิโชค    คชหาร
2. นายสุริยัน    หารคำแพง
3. นายวุฒิไกร    ไมตรีแพน
4. นายกฤษฎา    มีหา
5. นายนนฤทธิ์    บุษบง
1. นายภานุพงษ์    สงแซม
2. นางสาวมายุรี    คนล่ำ
4
6 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายปฏิภาณ    บ้งพิมพ์
2. นายศรายุทธ    กองกะมุด
3. นางสาวกรรณิการ์    พื้นดอนเค็ง
4. นางสาวอารยา    แสนลือชา
5. นางสาวพรนิภัทร    วัชเดช
1. นางนิรัชรา    เขียวทอง
2. นายฤทธี    กัญญาสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายเกียรติศักดิ์    วิจิตรธงชัย
2. นายศิวกร    จันทร์ศรี
3. นายเจษฎา    ทองใบ
4. นางสาวพัชราภรณ์    เข็มจัตุรัส
5. นางสาวนงลักษณ์    พงษ์สมชาติ
1. นายขัตติยะ    มีแก้ว
2. นางสาวเกศิณี    สีหามาตย์
4
8 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวขัตติยา    ศาลางาม
2. นางสาวจิราภา    แสนเสนา
3. นางสาวกานดา    ป้องสา
4. นายชนก    ประทุมวิง
5. นางสาวประภาพร    ศรีไพร
1. นางสาวชลธิดา    แก้วสุพรรณ
2. นายอุไร    พันชัยสง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวนิภา    ประวันจะ
2. นางสาวนิยากร    นันทะ
3. นายธวัชชัย    พรมจันทร์
4. นางสาวพิชญาภา    เดชบุรม
5. นางสาวจุฑามาศ    จันทร์บุตร
1. นางตุรกี    สมสา
2. นายพิชัย    ยิงป่า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายบุญฤทธิ์    บุตรแวง
2. นายวัฒธิพงษ์    แผงตัน
3. นางสาวปภาวรินทร์    ศรีทอง
4. นางสาววลัยลักษณ์    น้อยเภา
5. นางสาวเกศกนก    ล้านพลแสน
1. นายกัณฐรากรณ์    ไกรวัน
2. นายนันทวัฒน์    ฝั่งสระ
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายเกรียงไกร    เหล่าสักสาม
2. นายสุทิน    ศิริเสาร์
3. นางสาวอธิชา    แสนสวนจิก
4. นางสาวดวงกมล    ศรีเดช
5. นางสาววริษา    อันไกรฤทธิ์
1. นายสมัย    บัวพัฒน์
2. นางสุวลักษณ์    เรืองวิเศษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนดงบังวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธนชัย    คลังกลาง
2. นางสาวอัมพร    นวนทองหลาง
3. นายพลากร    กัณหา
4. นายเจษฎา    ดงบัง
5. นางสาววิภาลักษณ์    เพชรนก
1. นางสาวขวัญจิรา    ชัยมูล
2. นายบริพัฒน์    จงร่วมกลาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธีระชัย    สนตาเถร
2. นายวิทยา    แสงหาชัย
3. นายศุภกิจ    พรมแพง
4. นางสาวแก่นนภา    เพชรชู
5. นางสาวรัตนาพร    เพชรชู
1. นายณรงค์ฤทธิ์    ยั่งยืน
2. นายอุทัย    ตาละบุญ
5
14 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายนาริศ    บุษราคัม
2. นางสาวนิภาพร    บุญนิมิ
3. นางสาวชวัลนุช    จำปามูล
4. นางสาวเกศินี    ชัยศรีสุข
5. นางสาวอรพิณ    วิเศษพันธ์
1. นายจอมไตร    ทันโส
2. นางสาววรัชญาดา    อายุโย
4
15 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวปนัดดา    คำไธสง
2. นางสาวรุจิรา    บุรี
3. นายวีระศักดิ์    สนิด
4. นายสหรัฐ    คนซื่อ
5. นายนนทชัย    บุญช่วย
1. นายนำพงศ์    สุขสบาย
2. นางเพ็ญสุดา    ฤทธิ์มนตรี
ชนะเลิศ
16 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุนิตา    โพธิ์วิหาร
2. นางสาวทิพวรรณ    คงบุญ
3. นางสาวธนากรณ์    ปุณะปรุง
4. นางสาวจันจิราพร    นกพุทธา
5. นางสาวศิริโสภา    แสงฝ้าย
1. นายธนะประสงค์    จันทราธนสิทธิ์
2. นางนิยารินทร์    จันทราธนสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาววิภาพร    สมอบ้าน
2. นางสาวจันทิมา    ศรีคาม
3. นายกฤษฏิ์ติณห์    ฐานวิเศษ
4. นายปองพล    พรหมหลวงศรี
5. นางสาวมาลียา    ขมหวาน
1. นางสาวกรกนก    หลอดอาสา
2. นายสุทธิพล    ทองเทียม
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวณัฐธิชา    แสนยางนอก
2. นางสาวนิลมณี    เพ็ญนาดี
3. นางสาวอินทิรา    จั่นเพชร
4. นายชัยณรงค์    หมื่นนะ
5. นายมนูญศักดิ์    ศรีพาลา
1. นางทิพวรรณ    สุภักดี
2. นางเอ็มอร    บำขุนทด
4
19 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธนพล    เหลาเพ็ง
2. นายฉัตรจพงค์    ประทุมมา
3. นายธีรพัฒน์    ศิริพันธ์
4. นางสาวรัตติภาภรณ์    ทองสีดี
5. นางสาวเกตุนริน    อุนาวรรณ์
1. นายวรเชษฐ์    ไชยสงค์
2. นายสิทธิศักดิ์    พิบูลรัตน์
5
20 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายธวัชชัย    เหล่าเสน
2. นายณัฐวัตร    วังคีรี
3. นายยุทธภูมิ    แสนสุรวงษ์
4. นางสาวชลธิชา    ภาโนชิต
5. เด็กหญิงรวีวรรณ    กล่อมสำโรง
1. นายทรงฤทธิ์    แก้วพรม
2. นายวิศน์กานต์    บุตรวิชา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................