งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวพิมพ์มาศ    ภู่แส
2. นายธีธัช    รักษา
1. นายณัฐกานต์    เมยเค้า
2. นายนนท์    จรุงศิรวัฒน์
4
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวฉัตรธริกา    ดีบ้านโสก
2. นางสาวสุพิชชา    ศิรประภาเดโช
1. นายวีระชน    แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร    ระวีกุล
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายปรีชา    สีบรรเทา
2. นายธนากร    อนุวรรณ
1. นางสาวเจษฎ์ศุภา    แสนราช
5
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเบญจพร    เที่ยงเดช
2. นายอรรถวิท    พรหมสาร
1. นางกัญญาพร    จันทรโสภณ
2. นางปริยากร    ศรีวงษา
7
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายภัคพงษ์    ชารี
2. นายนาธาน    สิทธิเวช
1. นายทินวัฒน์    วิญญาสุข
2. นางปิยะรัตน์    มาหินกอง
6
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอัศนีย์    ไทยวงศ์
2. นายเสฏฐวุฒิ    ตั้งสกุล
1. นายกฤติเดช    จันทร์เพ็ง
2. นายอำนาจ    พรหมใจรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวจารุกัลย์    พรสุวรรณ
2. นายอัศวิน    อินทรประสิทธ์
1. นายฐิติกร    ประครองญาติ
2. นายวีระพล    เจริญชนม์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายไม้เมือง    ไกรยนต์
2. นายอุกฤษฏ์    ชาญประไพร
1. นางสาวชนัญนิช    รัตรองใต้
2. นางสาวพรวิภา    อ่อนละมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวิสา    เหลืองศุภบูลย์
2. นายธิตินันท์    ศรีอุดม
1. นายกฤตลักษณ์    ชาวัตร
2. นางปรียานันท์    น้อยผาง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายศรานนท์    สัตยานุชิต
2. นายพลภูมิ    สีขุลี
1. นายณัฐสิทธิ์    วราวิกสิต
2. นายบุญจันทร์    ก้านอินทร์
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายสหรัฐ    ทาหาร
2. นางสาวอารยา    พันโยศรี
1. นางรชยา    มาตย์โค้ง
2. นางสาวสุธารัตน์    ขันภักดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายศักดิ์สิทธิ์    กฤตเวทิน
2. นายรังสรรค์    แก้วคูนอก
1. นายปรัชญา    อุดมกาญจน์
2. นายมงคลชัย    โขงวงศ์
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายเกียรติศักดิ์    กุลพิมล
2. นางสาวจิตราพร    คำแดงศรี
1. นายธนวิชญ์    โคนชัยภูมิ
2. นายประเสริฐ    นาปาน
4
14 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายนรังสรรค์    ตื่นเต้นดี
2. นายวิสุทธิ์    พรคำเดช
1. นางสาวชลธิดา    แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์    หอมทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศุภาภรณ์    เม้ามีศรี
2. นางสาววรรณพิมล    ศาลางาม
1. นายพรพนา    พาโคกทม
2. นางสุนันทา    ดีมาก
5
16 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายจิภัทร    ภูหลักถิน
2. นายยงยุทธ์    ทิพวรรณ์
1. นายจักรพงษ์    อามตย์สมบัติ
2. นายชัยวิชิต    สุวรรณเรือง
4
17 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายทินกร    สุปัญโญ
2. นายนัฐพงศ์    ทรายงาม
1. นายสมาน    ล้ำลอง
2. นายไมตรี    สุ่มมาตร
ชนะเลิศ
18 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายวิชัย    วิชัยวงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ    ศรีโนนิน
1. นายอนุวัฒน์    พานิพัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายณัฐกิตต์    แน่นอุดร
2. นางสาวเบญจวรรณ    วันวิเศษ
1. นางธิดารัตน์    ใจสุข
2. นายวรวุฒิ    กกขุนทด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายนวพงษ์    ฝ้ายป่าน
2. นายนพณัฐ    สารินนท์
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
6
21 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวุฒิไกร    ป้องทัพไทย
2. นายทนงศักดิ์    คำสิงห์
1. นายทัดเทพ    ลาภบรรจบ
2. นายภัทร์ภูมิ    เหมบุรุษ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
22 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายคมสันต์    จันทึก
2. นางสาววรรณวิสา    พันธ์คำเกิด
1. นายพจน์    ชมภูวิเศษ
2. นางสาวภาวิณี    แนวประเสริฐ
4
23 โรงเรียนวรวิมลศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายคมกฤษ    หมั่นสกุล
2. นายอานนท์    พันธ์สุวรรณ
1. นายจักรพันธ์    โพธิ์ศรี
5
24 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณรงค์ศักดิ์    ทาแน่น
2. นายพงศกร    จันสนิท
1. นายกิตติพงษ์    จรัญศิริไพศาล
2. นางวิรังรอง    จรัญศิริไพศาล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
25 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวพิมพ์ลภัช    จันนาหว้า
2. นางสาวศิริรัตน์    ประพรมมา
1. นายปุญญพัฒน์    ชัยวงษา
2. นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................