งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 635
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายไตรวิช    สีสวยหูต
2. นางสาววิมลสิริ    รัฐถาวร
1. นายณัฐกานต์    เมยเค้า
2. นายนนท์    จรุงศิรวัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวเมทินี    พงษ์ธนันชัย
2. นางสาวญาติธรรม    กะวิกุล
1. นายวีระชน    แสงศรีเรือง
2. นางสิริพร    ระวีกุล
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายชาคริส    ชาตหนองทอน
2. นายธนกฤต    สืบจากศรี
1. นายชาคริต    อ่อนเบ้า
6
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอุทัย    เงินทนง
2. นายปฐมพงศ์    สันติวรพัทธ
1. นางสาวยุพิน    สุวรรณโสภา
2. นายวีระชาติ    สังวัชรนันท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายสรรเสริญ    ทาแฮ
2. นายทศพร    ทีหัวช้าง
1. นางสาววรางคณา    พระลับรักษา
2. นายวิทยากร    ยาสิงห์ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนกัลยาณวัตร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายวิทวัส    สีทัดยศ
2. นายเสฏฐวุฒิ    รัตนวงศ์
1. นายอำนาจ    พรหมใจรักษ์
2. นายเฉลิมเกียรติ    ถีอาสนา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวปิยาภัสร์    สติภา
2. นางสาวอาชัฌฌาณัฐ    พันธ์ชมภู
1. นายฐิติกร    ประครองญาติ
2. นางอรุณี    ช่างปัน
6
8 โรงเรียนฝางวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวโยธิกา    รู้เจียมสิน
2. นางสาวณิภาพร    สิวิลาด
1. นางชมัยพร    โคตรโยธา
2. นายประเวส    นามสีฐาน
8
9 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายชนะชัย    ศรีสมบัติ
2. นายรัฐพล    แช่มโนนลาว
1. นายจักรกฤษมงคล    สงวนนาม
2. นายสุรชาติ    ประวะโท
7
10 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวสันต์    พรมเวียง
2. นายทิวากร    อุพลเถียร
1. นางสาวฐปนีย์ดา    สัมฤทธิ์รินทร์
2. นายสวัสดิ์    เทศารินทร์
4
11 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายกีรติ    พลตรี
2. นางสาวภัทรดา    ขุมดินพิทักษ์
1. นางสาวฐนิตนันท์    ทวีกระแสร์
2. นายวัฒนพงษ์    คงเจริญ
6
12 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายณัฐพร    เรืองสุข
2. นายศิวกร    ฟุ้งเจนโชคเจริญ
1. นางชรินรัตน์    สมอดง
2. นางวราภรณ์    สอนผิว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนชนบทศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายพิทย์    คำระกาย
2. นายเอกพรรดิ    โพธิ์จันทร์
1. นายกวีพงษ์    อบมาลี
2. นายชัชวาล    วงคำซาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
14 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาววัชราภรณ์    ชาแท่น
2. นางสาวกัญญารัตน์    เก่งกลางดอน
1. นางสาวมุกดาวรรณ    นามสุโพธิ์
2. นางสาวสุวพรรณ    พรหมรับ
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนภาภรณ์    บุญมีทอง
2. นางสาวปลายฟ้า    สำรวย
1. นายภานุพงษ์    สงแซม
8
16 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวนุฤดี    แสงขาว
2. นางสาวพลอยไพลิน    ทุมพล
1. นายบุญตระการ    ศิลารักษ์
2. นางสาวสุภาวดี    ดรชัย
8
17 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายวัชรพงษ์    พวงชน
2. นางสาวสุจิตรา    มากถี่
1. นางสาวบุณยานุช    จันทะขึ้น
8
18 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวกฤติยาณี    จูบมะโน
2. นางสาวนภัสสร    ศิลป์ประกอบ
1. นางสาวธัญญารักษ์    เอี่ยมศรี
2. นางสาวพัฒณ์นรี    พงศ์ประยูร
8
19 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภานุพันธ์    แสงสุข
2. นายธีรพัฒน์    ช่างคูณ
1. นางสาวปิยะภรณ์    เหล่าอัน
2. นายสุริยา    เสนาวงค์
4
20 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศศิวรรณ    วงศรีไข
2. นายธนกร    โพธิศรี
1. นางรชยา    มาตย์โค้ง
2. นางสาวสุธารัตน์    ขันภักดี
8
21 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวธันยพร    นาดี
2. นางสาวธณภรณ์    สุปะมา
1. นางสาวบุหงา    หลักโคตร
2. นางสาวพัชนิยา    ยศมีบุญ
10
22 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายกฤตกร    แสนรัง
2. นายวงศกร    เวินเสียง
1. นางทัศนีย์    ทีปต์ธีรธรรม
2. นางสาวพัชราภรณ์    รูปต่ำ
ชนะเลิศ
23 โรงเรียนอมตวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายสุรเชษฐ์    สินเจ็มสิน
2. นายศุภชัย    เจริญ
1. นายมงคลชัย    โขงวงศ์
2. นายอธิวัฒน์    ยาตาแสง
6
24 โรงเรียนโนนข่าวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายอำพล    เทียนหล่อ
2. นายธนศักดิ์    รัตนะ
1. นางสาวพิมดาว    ต้นดง
2. นายศิริศักดิ์    สว่างตา
6
25 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวอารยา    อบมา
2. นางสาวเสาวลักษ์    สีเล
1. นายธีรศักดิ์    ศรีประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนพล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายทักษิณ    มัตวงษ์
2. นางสาวอติกานต์    มาลาเว
1. นางสาวชลธิดา    แก้วสุพรรณ
2. นายวีรดนย์    หอมทอง
5
27 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวชลดา    บริบูรณ์
2. นางสาวเสาวภา    โอภาพ
1. นางกมนทิพ    ชัยมาลา
2. นายวรรัตน์    เทพมะที
4
28 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายประสิทธิชัย    จันทร์สม
2. นายพิสุทธิ์    โพธิ์น้ำเที่ยง
1. นางตุรกี    สมสา
2. นายอรรคพร    จอมคำสิงห์
8
29 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นายนนทพันธ์    ประกอบนันท์
2. นายธนวันต์    ไชยตัน
1. นายจักรพันธ์    ทองผาย
2. นายสราวุธ    ศรียางนอก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
30 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายนโม    ปานเรียนแสน
2. นายชนาธิป    เคนทรภักดิ์
1. นายสุระ    น้อยสิม
2. นางสาวอรทัย    ไพรสว่าง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
31 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายประพันธ์    พรมเสน
2. นายศรันย์    หนองผือ
1. นายปริญญา    ศรีโบราณ
2. นายสมาน    ล้ำลอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
32 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสราวุฒิ    เนื่องสุมาร
2. นายศรัณย์    วิบูลกุล
1. นางบังอร    ผมงาม
2. นายไพโรจน์    ผมงาม
6
33 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวสาลิกา    เหล่าโคตร
2. นางสาวจิราวรรณ    คล้ายป้อม
1. นายกฤษณา    กิตติลาภ
2. นางดลพร    ชื่นสมบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
34 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายพีรวิชญ์    สอนเสน
2. นายเศรษฐพงษ์    บุญภา
1. นายภัทราวุธ    เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวศุภธิดา    แสงโทโพธิ์
ชนะเลิศ
35 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายสุเมธ    คณะวาปี
2. นายอินทรักษ์    ศรีคุ้ม
1. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพงษ์    เหลือนาง
2. นางอรอนงค์    หลานวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
36 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวรวุฒิ    สุนาเค้า
2. นายสุทธิพงษ์    คำลอดแก้ว
1. นายรุ่งฟ้า    ศรีอ่อน
2. นางสายบัว    พิมพ์มหา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
37 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายหฤษฏ์    มูลตรี
2. นายธนากร    หินวิเศษ
1. นายภัทร์ภูมิ    เหมบุรุษ
2. นายศิวะ    จวบสมบัติ
9
38 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายณัฐกร    ลาบุญตา
2. นายภานุกร    ณะวังสา
1. นางสาวกฤษติญากรณ์    บุญสอน
2. นายนัฐกร    สีใส
7
39 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายวุฒธิพงษ์    ทองออน
2. นางสาวนิภาพร    กาละเต
1. นางสาวกาญจนา    จรัญศิริไพศาล
2. นางสาวคำปัน    พุทสะท้าน
6
40 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวสุภาพร    ทาขุลี
2. นางสาวยลธิดา    ลาปะ
1. นายชาตรี    ขุนภักดี
2. นางสาวอุไร    ทองดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
41 โรงเรียนนาจานศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสิทธิชัย    จันทร์สิงห์
2. นายศักดิ์ดา    จันทร์สิงห์
1. นายสุรศักดิ์    กันหาเรียง
2. นางเอ็มอร    บำขุนทด
8
42 โรงเรียนโนนหันวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายชนวีร์    ปัตตาเขสูง
2. นายฤทธิชัย    บุญชัย
1. นายรตานนท์    โขนภูเขียว
2. นางสาวอุทุมพร    ทุมมี
5
43 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นางสาวอภิญญา    ทาเทียว
2. นางสาวอริยา    เหล็กมี
1. นางกิตติยาภรณ์    พินโย
2. นายอรรถพล    ศรีมุกดา
ชนะเลิศ
44 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายคุณากร    เสารึก
2. นางสาวมนฑนา    โครงเวียง
1. นายจารุวัฒน์    บ่อดินดำ
2. ดร.นิตยาพร    กินบุญ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................