งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน/ โรงเรียนกัลยาณวัตร/โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย/โรงเรียนนครขอนแก่น/โรงเรียนขามแก่นนคร/โรงเรียนน้ำพองศึกษา ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 634
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธีธัช    รักษา
2. นางสาวพิมพ์มาศ    ภู่แส
1. นายณัฐกานต์    เมยเค้า
2. นายนนท์    จรุงศิรวัฒน์
2 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวอารียา    สิทธิจันทร์
2. นางสาวสร้อยเพชร    นามมูลน้อย
1. นางสาวนาฏยา    ปาละสิทธิ์
7
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวขนิษฐา    ใจตรง
2. นางสาวเรณุณัญช์    นันทพฤกษา
1. นายพิทยา    นามอั้ง
2. นางสิริพร    ระวีกุล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนขามแก่นนคร สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายอชิตพล    เขียวโสภา
2. นายชุติพนธ์    หล้าอามาตย์
1. นายกัญญาพร    จันทรโสภณ
2. นางปริยากร    ศรีวงษา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นางสาวลลิลทิพย์    จันทปัญญา
2. นางสาวนันท์นภัส    เวียงผดุง
1. นางศยมน    พันธุ์นายม
2. นายศุภกิตต์    ใจเอ็นดู
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายกิตติพงศ์    เพียดา
2. นายอิทธิพัทธ์    แสนเพ็งเคน
1. นางสาววรางคณา    พระลับรักษา
2. นายวิทยากร    ยาสิงห์ทอง
5
7 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายเจนณรงค์    เกิดบางแขม
2. นางสาวเกศินี    ย่อยกลาง
1. นายนิรันดร์ศักดิ์    ประโคทัง
2. นายเจนรบ    โกรธา
6
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 1 1. นายธนกฤต    หนูพันธ์
2. นางสาวพัณณิตา    พลพิลา
1. นางวิลาสินี    โพธิ์นิล
2. นายสุริยา    งามเจริญ
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวปรีดาวรรณ    นิยมไทย
2. นางสาวศศิธร    เชื้อในเขา
1. นางสาวฐนิตนันท์    ทวีกระแสร์
2. นายวัฒนพงษ์    คงเจริญ
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นางสาวไอยลดา    วาลมูลตรี
2. นางสาวณัฐพร    คนฟูม
1. นางชรินรัตน์    สมอดง
2. นางวราภรณ์    สอนผิว
4
11 โรงเรียนบ้านไผ่ สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายภูมิรัตน์    สุดชาดี
2. นายธนพล    มาตย์สร้อย
1. นายธงนกรณ์    เสาสูงยาง
2. นางสาววัชราภรณ์    ชาวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนมัญจาศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 2 1. นายอัทธชัย    ปาไทย์
2. นายพลศกร    ชายม
1. นายบุญจันทร์    ก้านอินทร์
2. นางสาวสุวรรณา    จำปาศักดิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
13 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3
14 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวพรทิพย์    มิเถาวัลย์
2. นางสาวเกววลี    บุญโนนแต้
1. นายขวัญชัย    หายหัตถี
2. นางวิทชรียา    ทองผาย
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวจุไรวรรณ    อินทร์สา
2. นางสาวพรนรัตน์    ภูไหมพรหม
1. นายกัณฐรากรณ์    ไกรวัน
2. นายนันทวัฒน์    ฝั่งสระ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
16 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 3 1. นางสาวศริฌา    ยอดสง่า
2. นางสาวเบญจมาศ    ลาสม
1. นายพรพนา    พาโคกทม
2. นางสุนันทา    ดีมาก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายภูวดล    ยอดชาญ
2. นายทักษิณ    สิงห์สุธรรม
1. นายจักรพงษ์    อามาตย์สมบัติ
2. นางสาวชญาณิทิพย์    เขจรสิทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นางสาวหทัยรัตน์    คลังกลาง
2. นางสาวเขมมิกา    มหาหิงษ์
1. นางปาริฉัตต์    ไวคำ
2. นายเวโรจน์    เหลืองยวง
4
19 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายธีรพล    ดวงประเทศ
2. นางสาวอริสสา    เสนเคน
1. นายอนุวัฒน์    พานิพัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
20 โรงเรียนน้ำพองศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 4 1. นายอดิเทพ    โควังชัย
2. นางสาวชรินรัตน์    บุตรเขียว
1. นายรุ่งโรจน์    มั่งคำ
2. นายวรวุฒิ    กกขุนทด
ชนะเลิศ
21 โรงเรียนหนองเรือวิทยา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายสรวิศ    อุตมูล
2. นายอิทธิพงษ์    ศรีน้อย
1. นางชลี    ใจอ่อน
2. นางสาวสุภาศรี    สีสมน้อย
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอานัส    ว่องวิการ
2. นายนันทกร    รนกระโทก
1. นางสาวจันทร์สุดา    งามชัด
2. นายสุพจน์    ศรชัย
23 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายฐิรวัฒน์    ตีตะปัน
2. นางสาวชุติมา    หงษ์บินมา
1. นายภาณุมาศ    พิมพ์เรือง
2. นายเดชา    ทะมานันท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
24 โรงเรียนชุมแพศึกษา สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายพรหมพิริยะ    เกตุแจ่ม
2. นางสาวปภาวี    บุญยอด
1. นายกิตติพงษ์    จรัญศิริไพศาล
2. นายวิษณุ    ไชยา
5
25 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอนุชิต    ธรรมบุตร
2. นางสาวปวีณ์นุช    คำอ้น
1. นางสาวกิตติยาภรณ์    พินโย
2. นายอรรถพล    ศรีมุกดา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
26 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สพม. เขต 25 ขอนแก่น กลุ่ม 5 1. นายอนุชิต    ทบประดิษฐ์
2. นายณัฐพงศ์    ศรีมงคล
1. นายปัฐฏิพนธ์    นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์    พรเพ็ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................